19.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 48/17


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 18. februāris)

par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Apvienotajā Karalistē 2008. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 977)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2009/142/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3. punktu un 3.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Putnu gripa ir vīrusa ierosināta mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu infekcijas slimība, kurai ir būtiska ietekme uz mājputnu audzēšanas rentabilitāti, radot traucējumus Kopienas iekšējā tirdzniecībā un eksportā uz trešām valstīm.

(2)

Putnu gripas uzliesmojuma gadījumā ir risks, ka slimības ierosinātājs varētu izplatīties uz citām mājputnu saimniecībām attiecīgajā dalībvalstī, kā arī uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm, tirgojoties ar dzīviem mājputniem vai to produktiem.

(3)

Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīva 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (2), nosaka pasākumus, kuri dalībvalstīm slimības uzliesmojuma gadījumā nekavējoties jāīsteno steidzamības kārtā, lai novērstu vīrusa tālāku izplatību.

(4)

Lēmumā 90/424/EEK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Kopienas finansiālo atbalstu īpašiem veterināriem pasākumiem, tostarp ārkārtas pasākumiem. Saskaņā ar minētā lēmuma 3.a pantu dalībvalstis saņem finansiālu atbalstu par izmaksām saistībā ar konkrētiem pasākumiem putnu gripas izskaušanai.

(5)

Lēmuma 90/424/EEK 3.a panta 3. punkta pirmais un otrais ievilkums paredz noteikumus par to, cik procentus no dalībvalsts izdevumiem atļauts segt no Kopienas finansiālā atbalsta.

(6)

Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas izskaušanai izmaksā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulā (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (3).

(7)

Apvienotajā Karalistē 2008. gadā ir konstatēti putnu gripas uzliesmojumi. Apvienotā Karaliste veica pasākumus atbilstīgi Direktīvai 2005/94/EK šo uzliesmojumu apkarošanai.

(8)

Apvienotā Karaliste ir pilnībā izpildījusi Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 3. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 6. pantā paredzētos tehniskos un administratīvos pienākumus.

(9)

Apvienotā Karaliste 2008. gada 1. augustā un 2008. gada 3. septembrī iesniedza aplēsi par izdevumiem, kas radušies, veicot putnu gripas izskaušanas pasākumus.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas finansiālais atbalsts Apvienotajai Karalistei

Apvienotajai Karalistei var piešķirt Kopienas finansiālo atbalstu par tām izmaksām, kas šai dalībvalstij radušās, veicot Lēmuma 90/424/EEK 3.a panta 2. un 3. punktā minētos pasākumus, lai 2008. gadā apkarotu putnu gripu.

2. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2009. gada 18. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.

(2)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(3)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.