19.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 48/17


KOMISJONI OTSUS,

18. veebruar 2009,

ühenduse rahalise toetuse kohta seoses Ühendkuningriigis 2008. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 977 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2009/142/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3 ja artikli 3a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lindude gripp on kodulindude ja teiste vangistuses elavate lindude nakkav viirushaigus, mis kahjustab tõsiselt kodulinnukasvatuse tulusust ja põhjustab häireid ühendusesiseses kaubanduses ning ekspordis kolmandatesse riikidesse.

(2)

Lindude gripi puhangu korral tekib oht, et haigusetekitaja võib levida eluslindude ja linnulihatoodete kaubanduse teel asjaomase liikmesriigi teistesse kodulinnukasvatustesse, aga ka teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse.

(3)

Nõukogu direktiivis 2005/94/EÜ (linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (2) on sätestatud meetmed, mis liikmesriigid peavad puhangu korral viiruse edasise leviku tõkestamiseks viivitamata rakendama.

(4)

Otsuses 90/424/EMÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele antavat ühenduse rahalist toetust. Vastavalt kõnealuse otsuse artiklile 3a saavad liikmesriigid rahalist toetust teatavate linnugripi tõrjemeetmetega seonduvate kulude katmiseks.

(5)

Otsuse 90/424/EMÜ artikli 3a lõike 3 esimeses ja teises taandes on sätestatud eeskirjad selle kohta, mitu protsenti liikmesriigi kantud kuludest võidakse katta ühenduse rahalisest toetusest.

(6)

Ühenduse rahalise toetuse maksmine lindude gripi erakorraliste tõrjemeetmete rakendamiseks on reguleeritud komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 349/2005, millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ. (3)

(7)

2008. aastal esines Ühendkuningriigis lindude gripi puhanguid. Ühendkuningriik võttis vastavalt direktiivile 2005/94/EÜ meetmeid nende haiguspuhangute vastu võitlemiseks.

(8)

Ühendkuningriik on täiel määral täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 90/424/EMÜ artikli 3 lõikes 3 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 6.

(9)

2008. aasta 1. augustil ja 3. septembril esitas Ühendkuningriik lindude gripi likvideerimiseks tehtud kulutuste hinnangulise summa.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse rahaline toetus Ühendkuningriigile

Ühendkuningriigile võib anda ühenduse rahalist toetust kulude katmiseks, mis nimetatud liikmesriigil tuli kanda seoses meetmetega, mis võeti vastavalt otsuse 90/424/EMÜ artikli 3a lõigetele 2 ja 3 lindude gripi vastu võitlemiseks 2008. aastal.

Artikkel 2

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 18. veebruar 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19.

(2)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(3)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.