19.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 48/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. februar 2009

om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Det Forenede Kongerige i 2008

(meddelt under nummer K(2009) 977)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2009/142/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 3a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab, som har alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i handelen inden for Fællesskabet og eksporten til tredjelande.

(2)

I tilfælde af et udbrud af aviær influenza er der en risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre fjerkræbedrifter i den pågældende medlemsstat, men også til andre medlemsstater og tredjelande via handel med levende fjerkræ eller produkter heraf.

(3)

Ved Rådets direktiv 2005/94/EØF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (2) er der foreskrevet hasteforanstaltninger, som medlemsstaterne i tilfælde af et udbrud straks skal gennemføre for at forebygge yderligere spredning af virusset.

(4)

Ved beslutning 90/424/EØF er der fastsat procedurer vedrørende EF-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. I henhold til artikel 3a i nævnte beslutning kan medlemsstaterne få EF-tilskud til dækning af visse udgifter i forbindelse med foranstaltninger til udryddelse af aviær influenza.

(5)

Ved artikel 3a, stk. 3, første og andet led, i beslutning 90/424/EØF er der fastsat bestemmelser om, hvor stor en andel af medlemsstaternes udgifter der kan dækkes af EF-tilskuddet.

(6)

Udbetaling af EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til udryddelse af aviær influenza finder sted efter reglerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (3).

(7)

Der var udbrud af aviær influenza i Det Forenede Kongerige i 2008. Det Forenede Kongerige traf foranstaltninger til bekæmpelse af disse udbrud i overensstemmelse med Rådets direktiv 2005/94/EF.

(8)

Det Forenede Kongerige har opfyldt alle sine tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 3, i beslutning 90/424/EØF og artikel 6 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(9)

Den 1. august 2008 og den 3. september 2008 indsendte de britiske myndigheder et overslag over de udgifter, der er afholdt til udryddelse af aviær influenza.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

EF-tilskud til Det Forenede Kongerige

Der kan ydes EF-tilskud til Det Forenede Kongerige til delvis dækning af landets udgifter til foranstaltninger i medfør af artikel 3a, stk. 2 og 3, i beslutning 90/424/EØF til bekæmpelse af aviær influenza i 2008.

Artikel 2

Adressat

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(2)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(3)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.