7.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/32


Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Sosiaalipoliittinen ohjelma”

(2006/C 31/08)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon sosiaalipoliittisesta ohjelmasta (KOM(2005) 33 lopullinen),

ottaa huomioon komission Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,

ottaa huomioon puheenjohtajansa 20. tammikuuta 2005 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu ”talous- ja sosiaalipolitiikka” -valiokunnan tehtäväksi,

ottaa huomioon perustuslakisopimuksen ja erityisesti sen III-117 sekä III-209–III-219 artiklan,

ottaa huomioon vuonna 2001 annetun valkoisen kirjan eurooppalaisesta hallintotavasta (KOM(2001) 428 lopullinen),

ottaa huomioon korkean tason ryhmän raportin sosiaalipolitiikan tulevaisuudesta laajentuneessa unionissa (työllisyyden ja sosiaaliasiain pääosasto, toukokuu 2004),

ottaa huomioon Wim Kokin johdolla toimineen työllisyystyöryhmän raportin Jobs, Jobs, JobsCreating more employment in Europe (marraskuu 2003),

ottaa huomioon julkaisun The Economic Cost of Non-Lisbon. A Survey of the Literature on the Economic Impact of Lisbon-type Reforms (European Economy, Occasional Papers N:o 16, maaliskuu 2005),

ottaa huomioon23. helmikuuta 2005 antamansa lausunnon aiheista ”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan sosiaalirahastosta” ja ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta” (CdR 240/2004 fin),

ottaa huomioon23. helmikuuta 2005 antamansa lausunnon aiheesta ”Komission tiedonanto — Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus — etujen laajempaa jakautumista edistävät EU:n poliittiset linjaukset” (CdR 328/2004 fin),

ottaa huomioon29. syyskuuta 2004 antamansa lausunnon aiheesta ”Komission tiedonanto — Iäkkäiden työntekijöiden työllisyyden lisääminen ja työmarkkinoilta poistumisen lykkääminen” (CdR 151/2004 fin) (1),

ottaa huomioon22. huhtikuuta 2004 antamansa lausunnon aiheesta ”Yhteinen raportti sosiaalisesta osallisuudesta — Yhteenveto sosiaalista osallisuutta koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien (2003–2005) tarkastelun tuloksista” (CdR 21/2004 fin) (2),

ottaa huomioon24. helmikuuta 2005 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Lissabonin strategian elvyttäminen” (CdR 518/2004 fin),

ottaa huomioon”talous- ja sosiaalipolitiikka” -valiokunnan 3. toukokuuta 2005 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 80/2005 rev. 1), jonka esittelijä oli Linetta Serri, Armungian kunnanvaltuutettu (IT–PSE),

hyväksyi 6. ja 7. heinäkuuta 2005 pitämässään 60. täysistunnossa (heinäkuun 6. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.

1.   Alueiden komitean huomiot

ALUEIDEN KOMITEA

1.1

suhtautuu erittäin myönteisesti pyrkimykseen toteuttaa uusi sosiaalipoliittinen ohjelma vuosina 2005–2010. Komitea kannattaa täysin ohjelman tavoitteita ja on tyytyväinen siinä linjattuihin strategioihin sekä yksittäisiin toimenpiteisiin strategioiden toteuttamiseksi. Toimet voidaan kiteyttää tunnuslauseeksi ”Sosiaalinen Eurooppa maailmantaloudessa: työtä ja mahdollisuuksia kaikille”.

1.2

on erityisen tyytyväinen siihen, että huolimatta unionin talouskasvun hidastumisesta ja Lissabonin strategian toteuttamisessa tähän mennessä saaduista riittämättömistä tuloksista komissio ehdottaa sosiaalipolitiikan alalla niitä Lissabonin strategiaan sisältyviä tavoitteita, joilla edistetään talouskasvun sosiaalista ulottuvuutta, ja että se korostaa eurooppalaista yhteiskuntamallia, joka Barcelonassa vuonna 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston mukaan perustuu ”hyvään taloudelliseen suorituskykyyn sekä sosiaalisen suojelun, koulutuksen ja työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun korkeaan tasoon”.

1.3

kannattaa sosiaalipoliittisen ohjelman perustana olevia periaatteita eli integroitua lähestymistapaa, laadukkaiden työpaikkojen lisäämistä, sosiaalisen suojelun järjestelmien ajanmukaistamista sekä ”sosiaalipolitiikan puuttumisen kustannusten” huomioon ottamista.

1.4

katsoo kuitenkin, että esitetyt tavoitteet ovat toisinaan yleisluonteisia ja että niitä on tarkennettava määrittelemällä käytettävät toimintavälineet ja määräajat.

1.5

toteaa, että ”sosiaalipolitiikan puuttumisen kustannuksia” koskeva näkökohta on otettava huomioon, sillä sosiaalipolitiikalla voidaan vaikuttaa osaltaan sosiaalisten samoin kuin taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Sosiaalipolitiikan avulla nimittäin sekä vähennetään sosiaalista syrjäytymistä että voidaan kohentaa taloudellisia tuloksia esimerkiksi parantamalla talouselämän kykyä sopeutua kansainvälisen toimintaympäristön muutoksiin. Sosiaalipolitiikan puuttuminen tai sen soveltumattomuus vaikuttavat käytännössä kielteisesti mahdolliseen talouskasvuun.

1.6

pahoittelee edellä esitetyistä myönteisistä huomioista huolimatta sitä, ettei sosiaalipoliittisessa ohjelmassa nimenomaan mainita paikallis- ja alueviranomaisten roolia ja vastuuta, etenkin kun otetaan huomioon, että ne ovat useimmissa unionin jäsenvaltioissa vastuussa sosiaalipoliittisten toimien määrittelystä ja toteutuksesta.

1.7

katsoo tässä yhteydessä, että Euroopan perustuslakia koskevassa sopimusehdotuksessa ja vuonna 2001 annetussa, eurooppalaista hallintotapaa käsittelevässä valkoisessa kirjassa (tiedonanto ”Jatkuva ja järjestelmällinen vuoropuhelu alueviranomaisten järjestöjen kanssa politiikkojen laatimisesta”) vahvistetun läheisyysperiaatteen mukainen paikallis- ja alueviranomaisten aktiivinen osallistuminen ja niiden tästä johtuvat toimet ovat yksi sosiaalipoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumisen edellytyksistä.

1.8

toivoo, että paikallis- ja aluetasoa lähellä olevien elinten avulla voidaan vähentää jäsenvaltioiden välisiä eroja ja epätasapainoa sekä edistää eurooppalaisen yhteiskuntamallin levittämistä parhaissa muodoissaan. Tässä yhteydessä tulisi kuitenkin soveltaa parhaita käytänteitä eikä mukautua sosiaalipoliittisesti heikoimmin kehittyneiden jäsenvaltioiden tilanteeseen.

Komission esittämät strategiat, tavoitteet, välineet ja ehdotukset

2.   Alueiden komitean suositukset

Luottamuksen lisääminen

ALUEIDEN KOMITEA

2.1

on tietoinen siitä, että nykytilanne huolestuttaa suuresti unionin kansalaisia (esimerkiksi talouskasvun hidastuminen, ostovoiman aleneminen, väestön ikääntyminen, tietoisuus EU:n toissijaisesta roolista kansainvälisessä toimintaympäristössä, sosiaalisen suojelun järjestelmien vaikeudet sekä köyhien ja sosiaalisesti ja taloudellisesti syrjäytyneiden yhteiskuntaryhmien pysyvyys; ne aiheuttavat pelkoa ja puolustusreaktioita sekä ruokkivat vanhoja ja uusia paikallisen itsekkyyden muotoja). Komitea on samaa mieltä siitä, että luottamuksen lisäämisen on oltava unionin sosiaalisen strategian kulmakivi.

2.2

pitää tärkeänä päättäväisiä toimia oikean tiedon levittämiseksi, sillä näin voidaan poistaa sekä vanhojen että uusien jäsenvaltioiden kansalaisten pelkoja.

2.3

painottaa kuitenkin, että tiedotuksen parantamisen ohella on pyrittävä keskeisiin tavoitteisiin ja parannuksiin, jotka näkyvät välittömästi elin- ja työoloissa. Tällaiset tavoitteet on mukautettava jäsenvaltioiden erilaisiin olosuhteisiin ja painopisteisiin. Lisäksi paikallis- ja alueviranomaisten on osallistuttava tiiviisti tavoitteiden toteuttamiseen.

3.   Välineet

ALUEIDEN KOMITEA

3.1

katsoo, että esitettyjä välineitä (lainsäädäntö, työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu ja rahoitusvälineet) on sovellettava päättäväisesti laaja-alaisen epäluottamuksen poistamiseksi.

3.1.1

panee merkille, että edistystä on tapahtunut perustuslakisopimukseen lisätyn yleisen sosiaalilausekkeen (III-117 artikla) muodossa. Kyseisen lausekkeen mukaan sosiaalinen ulottuvuus on vastedes otettava huomioon yhteisön kaikissa toimintalinjoissa.

3.2

suhtautuu myönteisesti sosiaalipoliittisen ohjelman, Lissabonin strategian ja kaikilla yhteisön toiminta-aloilla huomioon otettavan kestävän kehityksen strategian keskinäiseen täydentävyyteen. Tällainen integroitu lähestymistapa saattaa edistää huomattavasti sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa, jos komission laatiman vaikutuksenarviointivälineen yhteydessä otetaan huomioon perustuslakia koskevaan sopimusehdotukseen sisältyvä läheisyysperiaate.

3.3

kehottaa komissiota soveltamaan avointa koordinointimenetelmää nykyisen pelkästään hallitustenvälisen järjestelmän ohella. Tämä tulisi toteuttaa siten, että paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat keskeisinä toimijoina sosiaalipoliittisen ohjelman rahoitusvälineiden hallinnointiin etenkin otsakkeiden ”lähentyminen” ja ”alueellinen kilpailukyky ja työllisyys” yhteydessä.

3.4

pitää ehdottoman välttämättömänä sitä, että on pyrittävä päättäväisesti levittämään yhteisön saavutuksia, ja korostaa, että unionin periaatteet ja vähimmäissäännökset saatetaan asteittain osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä jäsenvaltioiden välisten erojen ja epätasapainon vähentämiseksi.

3.5

katsoo, että nyt kun uusien jäsenvaltioiden liittymisestä unioniin on kulunut vuosi, komission olisi syytä kartoittaa, mikä vaikutus on ollut sillä, että uusien jäsenvaltioiden työntekijät pääsevät vain rajoitetusti Euroopan unionin vanhojen jäsenvaltioiden työmarkkinoille. Erityisesti olisi kiinnostavaa tarkastella, minkälainen rakenteellinen vaikutus rajoituksilla on ollut työmarkkinasuhteiden asemaan.

3.6

katsoo, että pääsyn rajoittaminen uusien jäsenvaltioiden työntekijöiltä Euroopan unionin vanhojen jäsenvaltioiden työmarkkinoille sekä käynnissä oleva keskustelu komission ehdotuksesta direktiiviksi sisämarkkinoiden palveluista osoittavat, että direktiiviä 96/71/EY palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon on syytä tarkistaa.

4.   Kolme edellytystä luottamuksen lisäämiseksi

ALUEIDEN KOMITEA

4.1

on tietoinen uuden sukupolvien välisen lähestymistavan merkityksestä. Lähestymistavalla pyritään tarjoamaan aiempaa laajempia ja parempia näkymiä nuorille. Luottamuksen lisääminen ja Lissabonin strategian tavoitteiden elvyttäminen voi onnistua vain, jos nuorilla on tässä yhteydessä keskeinen rooli. Komitea muistuttaa aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013” antamastaan lausunnosta (EDUC-037, 2004).

4.2

kannattaa sukupolvien välistä ulottuvuutta koskevasta vihreästä kirjasta käytävää tiivistä keskustelua vuonna 2005.

4.3

korostaa, että väestön ikääntymisestä ja eläkejärjestelmien uudistuksesta käydyn kiivaan keskustelun ohella on arvioitava syvällisesti nuorten tilanteen huonontumista ja otettava se huomioon, sillä nuorilla ei ole varmuutta tuloista, työpaikasta eikä urakehityksestä. Ikääntyneen väestön jatkuvia ongelmia laiminlyömättä on integroidun lähestymistavan avulla kiinnitettävä huomiota myös muihin syrjäytymisuhan alaisiin yhteiskuntaryhmiin.

4.4

on erittäin tyytyväinen ajatukseen sukupolvien välisestä kumppanuudesta, jonka avulla voidaan yhtäältä hyödyntää iäkkäiden henkilöiden kokemuksia ja varmistaa heidän pysymisensä työelämässä sekä toisaalta varmistaa nuorten osallistumismahdollisuudet. Komitea kehottaa komissiota käynnistämään tässä yhteydessä kokeiluhankkeita, levittämään hyviä käytänteitä ja toteuttamaan erityisaloitteita sukupolvien kohtaamisen edistämiseksi.

4.5

pitää erittäin tärkeänä komission tiedonannossa mainittua kumppanuutta kaikilla tasoilla. Kumppanuus on komitean mielestä keskeinen väline rakennettaessa sosiaalista pääomaa, joka näyttää tätä nykyä vähentyneen jatkuvan heikon talouskasvun ja Lissabonin tavoitteiden hitaan toteuttamisen vuoksi. Tavoitteista tärkein on ihmisarvoinen työ kaikille unionin kansalaisille.

4.6

korostaa erityistoimien tarvetta silloin, kun kumppanuustoiminnalla on historiallisista ja sosiaalis-taloudellisista syistä lyhyet perinteet ja siitä on vähän kokemusta.

4.7

on täysin samaa mieltä EU:n ulkoisen ulottuvuuden merkityksestä. Unioni voi ja sen tulee toimia aktiivisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä etenkin edistettäessä kaikkien saatavilla olevaa ihmisarvoista työtä, varmistettaessa oikeudenmukaiset kansainvälisen kaupan säännöt sekä suojeltaessa ja tuettaessa maailmanlaajuisessa taloudessa eurooppalaista yhteiskuntamallia ja unionin periaatteita ihmisarvosta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja yhteisvastuullisuudesta.

4.8

katsoo, että kansalaisten luottamuksen lisääminen edellyttää ainakin kahta muuta seikkaa, eli toisin sanoen sitä, että 1) kansalaiset ovat hyvin tietoisia Euroopassa heille tarjolla olevista mahdollisuuksista ja että 2) kansalaisilla on käytössään kielitaidon kaltaiset tarvittavat välineet kyseisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Komitea kehottaa Euroopan komissiota kiinnittämään erityistä huomiota myös edellä mainittuihin edellytyksiin.

5.   Kaksi ensisijaista painopistettä: tavoitteena täystyöllisyys

ALUEIDEN KOMITEA

5.1

kannattaa täysin strategiaa, jonka mukaan työllisyys sekä työpaikkojen laatu ja määrä säilytetään sosiaalipoliittisen ohjelman keskeisinä tavoitteina. Työllisyys on Wim Kokin työryhmän raportissa esitettyjen neljän painopisteen ohella tärkein keino torjua sosiaalista syrjäytymistä sekä edistää kestävää ja jatkuvaa talouskasvua.

5.2

on tyytyväinen työoikeuden kehittämistä koskevan vihreän kirjan laatimiseen. Työn uudet muodot ovat yhä yleisempiä, joten on ehdottoman välttämätöntä mukauttaa työoikeutta koskevia säännöksiä.

5.3

katsoo tässä yhteydessä tarvittavan toimia sen varmistamiseksi, ettei työmarkkinoiden ajanmukaistamisen ja kilpailukyvyn edellyttämä työn joustavuus heikennä työntekijöiden turvallisuutta eikä lisää työntekijöiden alttiutta sosiaaliseen syrjäytymiseen.

5.4

katsoo, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on tässä yhteydessä perusväline, jota on käytettävä ja vahvistettava kaikin tavoin, jotta edistetään ja hallitaan muutoksia ja toteutetaan ne sosiaaliselta kannalta oikeudenmukaisesti.

5.5

suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen ehdottaa työsuojelua koskevaa uutta strategiaa, jolla pyritään varmistamaan ennaltaehkäisevästi työntekijöiden terveys ja turvallisuus.

5.6

pitää näkymiä eurooppalaisista työmarkkinoista kiinnostavina. Komitea toivoo kuitenkin, ettei tässä yhteydessä rajoituta vain edistämään työntekijöiden liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä, vaan pyritään pikemminkin vahvistamaan niitä työmarkkinoiden toimintaa koskevia sääntöjä, joiden avulla voidaan yhdistää mahdollisimman varmat takuudet mahdollisimman suureen tehokkuuteen ja kilpailukykyyn.

5.7

katsoo, että valtioiden rajat ylittävät työehtosopimukset voivat tässä yhteydessä olla hyödyllisiä.

5.8

kannattaa yritysten sosiaalisen vastuun lisäämistä.

5.9

kannattaa sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnin edistämistä ja tehostamista.

6.   Tavoitteena yhteisvastuullisempi yhteiskunta

ALUEIDEN KOMITEA

6.1

tunnustaa, että sosiaalisen suojelun ajanmukaistaminen — sen rahoituksen kestävyys mukaan lukien — on avaintekijä Lissabonin strategian väliarvioinnissa. Komitea korostaa kuitenkin, että ajanmukaistamisen ehdottomana tavoitteena on oltava nykyistä yhteisvastuullisempi yhteiskunta, joka tarjoaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet.

6.2

katsoo edellä esitetyn perusteella, että paikallis- ja alueviranomaisilla tulisi olla keskeinen rooli kyseisessä ajanmukaistamisprosessissa ja että avoin koordinointimenetelmä tulisi ulottaa jäsenvaltioiden alueyhteisöihin.

6.3

kannattaa ehdotuksia järkeistää avointa koordinointimenetelmää laatimalla yhteisiä tavoitteita koskeva luettelo osallisuuden, eläkkeiden ja terveydenhuollon aloilla.

6.4

kannattaa täysin tavoitetta torjua köyhyys ja edistää sosiaalista osallisuutta.

6.5

pitää erittäin tärkeänä yhteisöaloitetta kaikkien kansalaisten vähimmäistoimeentulon varmistavista järjestelmistä ja kehottaa komissiota laatimaan erityistoimia, joiden avulla voidaan vertailla erilaisia kansallisia ja alueellisia kokemuksia sekä edistää hyvien käytänteiden levittämistä ja asianomaisia säännöksiä koskevan vertailuanalyysin laatimista.

6.6

on tyytyväinen vuoden 2010 nimeämiseen Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuodeksi. Komitea on kuitenkin huolissaan siitä, että tämän kaltaiset aloitteet (kuten muut komission tiedonannossa mainitut, vuoteen 2010 asti nimettävät Euroopan teemavuodet) saattavat muuttua pelkiksi juhlatapahtumiksi, vaikka niiden avulla tulisi vahvistaa edistettäviä erityistoimia.

6.7

kannattaa täysin tavoitteita torjua syrjintää ja edistää vähemmistöjen oikeuksia myös mahdollisten lainsäädäntöaloitteiden avulla.

6.8

kannattaa ehdotusta Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta. Muitakin nykyisiä välineitä tulisi kehittää, jotta unionin jäsenvaltioiden kokemusten ja hyvien käytänteiden täytäntöönpanon arviointia voitaisiin edistää entistä tehokkaammin.

6.9

pitää tärkeänä eritellä nykyistä paremmin syrjäytymisen torjumista koskeva tavoite määrittelemällä erityistoimia erilaisia tilanteita varten. Naisten ja miesten tasa-arvon tavoitteiseen liittyy nimittäin historiallisia merkityksiä ja erityisongelmia, joita ei voi pelkistää yleiseksi kysymykseksi vähemmistöjen oikeuksista ja jotka lisäksi ilmenevät eri tavoin unionin eri jäsenvaltioissa.

6.10

kannattaa pyrkimystä laatia erillinen tiedonanto yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista ja toivoo ennen kaikkea, että kyseisellä aloitteella voitaisiin selventää nykyistä oikeudellista epävarmuutta. Komitea muistuttaa paikallis- ja alueviranomaisten merkittävästä roolista yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla sekä siitä, että paikallis- ja alueviranomaisia on tuettava asianmukaisesti, jotta ne voivat jatkossakin varmistaa kyseisten palvelujen yleisen saatavuuden. Pyrkimys unionin kansalaisten liikkuvuuteen edellyttää, että kaikki jäsenvaltiot toimivat aktiivisesti ja edistyvät koordinoidusti kyseisellä alalla. Näin ollen komitea kannattaa komission aikomusta vapauttaa eräät sosiaalipalvelujen alat, kuten sairaalat ja sosiaalinen asuntotuotanto, tietyin ehdoin ilmoitusvelvoitteesta.

7.   Päätelmät

ALUEIDEN KOMITEA

kehottaa komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon paikallis- ja alueviranomaisten todellisen roolin ja vastuun sosiaalipoliittiseen ohjelmaan sisältyvillä aloilla perustuslakisopimuksessa vahvistetun läheisyysperiaatteen mukaisesti. Komitea korostaa, että tämä on paras tapa rakentaa kansalaisten Eurooppaa koheesion ja yhteisvastuullisuuden mallina prosessissa, jolla pyritään tekemään Euroopan unionista maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamiseen perustuva talous.

Bryssel 6. heinäkuuta 2005

Alueiden komitean

puheenjohtaja

Peter STRAUB


(1)  EUVL C 43, 18. 2.2005, s. 7.

(2)  EUVL C 121, 30.4.2004, s. 32.