30.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 328/44


Rettens dom af 12. juli 2019 — Steifer mod EØSU

(Sag T-331/17) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - pensioner - pensionsrettigheder optjent inden indtræden i Unionens tjeneste - overførsel til Unionens ordning - anciennitetsforbedring - tilbagebetaling af størrelsen af de pensionsrettigheder, som ikke blev taget i betragtning ved ordningen om beregning af pensionsgivende tjenesteår i Unionen - ingen nye og væsentlige faktiske omstændigheder - ingen undskyldelig fejl - ansvar - afvisning)

(2019/C 328/48)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Guy Steifer (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne M.-A. Lucas og M. Bertha)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) (ved M. Pascua Mateo, K. Gambino og L. Camarena Januzec, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne M. Troncoso Ferrer og F.-M. Hislaire)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 270 TEUF med påstand, for det første, om annullation af skrivelsen fra EØSU’s direktør for menneskelige ressourcer og økonomi af 21. oktober 2002 om afslag på sagsøgerens ansøgning af 2. oktober 2002 om tilbagebetaling, med tillæg af morarenter, af den ikke godskrevne del af de af hans pensionsrettigheder, som blev overført til Den Europæiske Unions ordning og af afgørelse 360/03 A fra nævnte direktør af 15. december 2003 om fastsættelse af hans pensionsrettigheder, for det andet om, at EØSU tilpligtes at tilbagebetale ham størrelsen af de periodiske ydelser, der blev udbetalt af det nationale pensionskontor til EØSU fra den 1. januar 2004 som overførsel af hans pensionsrettigheder og, månedligt, størrelsen af de periodiske ydelser, som vil blive betalt i fremtiden og, for det tredje, om erstatning af det tab, sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af en af de begrundelser i den nævnte skrivelse, hvorved denne direktør fejlagtigt meddelte ham, at han ikke havde ret til nogen belgisk pension.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Guy Steifer betaler sagsomkostningerne.


(1)  EUT C 231 af 17.7.2017.