5.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 30/22


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.3661 — CDP/Stmicroelectronics)

(2005/C 30/10)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio päätti 22. joulukuuta 2004 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain italian kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

Kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot.

Sähköisessä muodossa EUR-Lex -sivustossa asiakirjanumerolla 32004M3661. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).