25.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 270/64


Kanne 7.6.2016 – Fruits de Ponent v. komissio

(Asia T-290/16)

(2016/C 270/70)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Espanja) (edustajat: asianajajat M. Roca Junyent, J. Mier Albert ja R. Vallina Hoset)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan vahingon, jonka Escarp. S.C.P., Agropecuaria Sebcar, S.L. ja Rusfal 2000, S.L. kärsivät sen persikka- ja nektariinimarkkinoiden viljelyvuonna 2014 kärsimiin häiriöihin liittyvien toimenpiteiden ja laiminlyöntien sekä erityisesti komission delegoitujen asetusten (EU) N:o 913/2014 ja (EU) N:o 932/2014 antamisen seurauksena,

velvoittamaan komission suorittamaan

Escarp, S.C.P:lle 121 085,11 euroa korkoineen ja viivästyskorkoineen

Agropecuaria Sebcar, S.L:lle 162 540,46 euroa korkoineen ja viivästyskorkoineen

Rusfal 2000, S.L:lle 28 808,99 euroa korkoineen ja viivästyskorkoineen

velvoittamaan Euroopan komission vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt käsiteltävä kanne koskee vaatimusta korvata vahinko, jonka väitetään aiheutuneen persikka- ja nektariinimarkkinoiden häiriöihin viljelyvuonna 2014 liittyneiden Euroopan komission toimenpiteiden ja laiminlyöntien sekä erityisesti – mutta ei yksinomaan – delegoitujen asetusten (EU) N:o 913/2014 (1) ja (EU) N:o 932/2014 (2) antamisen seurauksena.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ainoastaan yhteen kanneperusteeseen, jolla väitetään, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä asetetut edellytykset oikeudelle saada Euroopan unionilta vahingonkorvaus sen sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun perusteella täyttyvät.

Kantaja väittää tähän liittyen ensimmäiseksi, että komissio rikkoi toimenpiteillään ja laiminlyönneillään riittävän ilmeisellä tavalla oikeussääntöjä, joilla annetaan yksityisille oikeuksia ja joita ovat Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklaan kootut varmistamisvelvollisuutta, huolenpitovelvollisuutta ja hyvää hallintoa koskevat periaatteet sekä viime kädessä mielivaltaisuuden kielto.

Tämä perustuu kantajan mukaan siihen, että persikka- ja nektariinimarkkinoiden häiriöiden välttämiseksi kesällä 2014 komissio

otti käyttöön kriisimekanismin, jota se itse oli aikaisemmin pitänyt soveltumattomana ja tehottomana sillä perusteella, etteivät tuottajajärjestöt olleet käyttäneet sitä pienen kokonsa ja puutteellisten voimavarojensa vuoksi

ei hankkinut tarpeellisia markkinatietoja

toimi markkinoiltapoistojen osalta ilman tarpeellisia tietoja

toimi liian myöhään.

Kantajan mukaan yhteisrahoitetut tuotteiden markkinoiltapoistotoimenpiteet sekä markkinointi- ja ilmaisjakelutoimenpiteet olivat objektiivisesti arvioituna soveltumattomia.

Kantaja väittää myös komission laiminlyöneen perusteluvelvollisuutensa.

Toiseksi kantaja väittää, että kolme kyseessä olevaa yhtiötä kärsivät todellisen ja varman vahingon, joka voidaan lisäksi määrittää.

Viimeiseksi kantaja katsoo, että mainitun vahingon ja komission lainvastaisen menettelyn välillä on syy-yhteys.


(1)  Väliaikaisista poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä persikoiden ja nektariinien tuottajille 21.8.2014 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 913/2014 (EUVL 2014, L 248, s. 1)

(2)  Hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 913/2014 muuttamisesta 29.8.2014 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 932/2014 (EUVL 2014, L 259, s. 2).