25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/64


Žaloba podaná dne 7. června 2016 – Fruits de Ponent v. Komise

(Věc T-290/16)

(2016/C 270/70)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Španělsko) (zástupci: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

uložil Evropské komisi povinnost nahradit společnostem Escarp. S. C. P., Agropecuaria Sebcar, S. L., a Rusfal 2000, S. L., škodu, kterou utrpěly v důsledku jejího jednání a její nečinnosti v souvislosti s narušením trhů s broskvemi a nektarinkami v hospodářském roce 2014, a zejména přijetím nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014;

uložil Evropské komisi povinnost uhradit:

společnosti Escarp, S. C. P., částku 121 085,11 eura zvýšenou o příslušné kompenzační úroky a úroky z prodlení;

společnosti Agropecuaria Sebcar, S. L., částku 162 540,46 eura zvýšenou o příslušné kompenzační úroky a úroky z prodlení;

společnosti Rusfal 2000, S. L., částku 28 808,99 eura zvýšenou o příslušné kompenzační úroky a úroky z prodlení, a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětem této žaloby je náhrada škody údajně způsobené jednáním a nečinností Evropské komise, když v hospodářském roce 2014 došlo k narušení trhů s broskvemi a nektarinkami, a zejména, nikoli však výlučně, přijetím nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (1) a č. 932/2014 (2).

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod, ve kterém tvrdí, že jsou splněny podmínky stanovené unijní judikaturou k přiznání nároku na náhradu škody z titulu mimosmluvní odpovědnosti Evropské unie.

V této souvislosti zaprvé tvrdí, že se Komise svým jednáním a svou nečinností dopustila dostatečně závažného porušení norem, jejichž předmětem je přiznat jednotlivcům práva, jako je zásada povinnosti řádné péče, zásady poskytnutí pomoci a ochrany, zásada řádné správy, zakotvená v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie, a v neposlední řadě zásada zákazu svévole.

Došlo k němu proto, že Komise při přijímání opatření k předejití narušení trhů s broskvemi a nektarinkami v létě 2014

přijala krizový mechanismus, který sama předtím označila za nenáležitý a neúčinný, neboť organizace producentů jej nevyužívají, protože jsou příliš malé a nemají prostředky k jeho využití;

neobstarala si informace o trhu;

jednala bez obstarání si náležitých údajů o staženích;

zasáhla opožděně.

Žalobkyně dále uvádí, že opatření týkající se spolufinancovaného stažení výrobků, propagace a bezplatného rozdělení byla objektivně nevhodná.

Tvrdí rovněž, že Komise porušila svou povinnost uvést odůvodnění.

Zadruhé tvrdí, že všem třem dotčeným společnostem byla způsobená skutečná a určitá škoda, která je navíc vyčíslitelná.

Zatřetí existuje mezi uvedenou škodou a protiprávním jednáním Komise příčinná souvislost.


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 ze dne 21. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek (Úř. věst. 2014, L 248, s. 1)

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014 ze dne 29. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (Úř. věst. 2014, L 259, s. 2).