3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. januarja 2009

o potrditvi obračunov plačilnih agencij Estonije v zvezi z izdatki za ukrepe za razvoj podeželja, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 150)

(Besedilo v estonskem jeziku je edino verodostojno)

(2009/85/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) ter zlasti členov 30 in 39 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2008/395/ES (2) so bili za proračunsko leto 2007 potrjeni obračuni vseh plačilnih agencij, razen estonske plačilne agencije „PRIA“ in malteške plačilne agencije „MRAE“.

(2)

Po prejemu novih podatkov in po dodatnih preverjanjih lahko Komisija zdaj sprejme odločitev v zvezi z izdatki za ukrepe za razvoj podeželja o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov, ki jih je predložila estonska plačilna agencija „PRIA“.

(3)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta odločba ne posega v poznejše odločitve Komisije, s katerimi se iz financiranja Skupnosti izločijo izdatki, ki niso bili izvedeni v skladu s predpisi Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Obračuni estonske plačilne agencije „PRIA“ v zvezi z izdatki za ukrepe za razvoj podeželja, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), za proračunsko leto 2007 se potrdijo.

Zneski, ki se na področju ukrepov za razvoj podeželja v Estoniji v skladu s to odločbo izterjajo od države članice ali plačajo državi članici, so opredeljeni v Prilogi I in Prilogi II.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Estonijo.

V Bruslju, 27. januarja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 139, 29.5.2008, str. 25.


PRILOGA I

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2007 – IZDATKI EKJS ZA RAZVOJ PODEŽELJA V NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH

ZNESEK, KI GA JE TREBA IZTERJATI OD DRŽAVE ČLANICE ALI JI GA PLAČATI

 

2007 – Izdatki za plačilne agencije, katerih obračuni so

Skupaj a + b

Zmanjšanja

Skupaj

Vmesna plačila, povrnjena državi članici za proračunsko leto

Znesek, ki ga je treba izterjati (–) od države članice ali ji ga plačati (+) (1)

potrjeni

izvzeti

= izdatki, navedeni v letnem poročilu

= skupni znesek vmesnih plačil, povrnjenih državam članicam za proračunsko leto

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Ker so plačila dosegla 95 % finančnega načrta, se razlika za EE poravna ob zaključku programa.


PRILOGA II

POTRJENI IZDATKI, RAZČLENJENI GLEDE NA UKREPE EKJS ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA PRORAČUNSKO LETO 2007 V NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH

RAZLIKE MED LETNIMI OBRAČUNI IN IZJAVAMI O IZDATKIH

Št.

Ukrepi

Izdatki za leto 2007

Priloga I, stolpec (a)

Zmanjšanja

Priloga I, stolpec (d)

Potrjeni znesek za leto 2007

Priloga I, stolpec (e)

EE

Št.

Ukrepi

i

ii

iii = i + ii

 

1

Podpora naložbam za upravljanje z živalskimi odpadki

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

Spodbujanje izboljšav in razvoja

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Spodbujanje ustanavljanja skupin proizvajalcev

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Podpora za poklicno usposabljanje kmetov

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Kmetijska tehnična in svetovalna služba

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Predčasno upokojevanje

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Podpora za mlade kmete

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

Izpolnjevanje standardov EU

0,00

0,00

0,00

 

9

Sprejetje kmetijsko-okoljskih ukrepov

0,00

0,00

0,00

 

10

Kmetijsko-okoljski ukrepi za zaščito naravne vrednosti

0,00

0,00

0,00

 

11

Pogozdovanje

0,00

0,00

0,00

 

12

Izboljšanje razvoja infrastrukture za živino

0,00

0,00

0,00

 

13

Območja z omejenimi možnostmi

0,00

0,00

0,00

 

14

Podpora za shemo kakovosti

0,00

0,00

0,00

 

15

Podpora za predelavo v majhnem obsegu, tradicionalno predelavo

0,00

0,00

0,00

 

16

Zaščita kmetijskih in tradicionalnih zemljišč

0,00

0,00

0,00

 

17

Zaščita pred gozdnimi požari in drugimi naravnimi nesrečami

0,00

0,00

0,00

 

18

Pogozdovanje nekmetijskih zemljišč

0,00

0,00

0,00

 

19

Izboljšanje postopka žetve

0,00

0,00

0,00

 

20

Tehnična podpora izvajanju, spremljanju

0,00

0,00

0,00

 

21

Tehnična podpora kolektivnim pobudam na lokalni ravni

0,00

0,00

0,00

Skupaj

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48