3.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 33/31


KOMISJONI OTSUS,

27. jaanuar 2009,

Eesti makseasutuste raamatupidamisaruannete kontrollimise ja heakskiitmise kohta seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2007. eelarveaastal rahastatud maaelu arendamise meetmete kuludega

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 150 all)

(Ainult eestikeelne tekst on autentne)

(2009/85/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikleid 30 ja 39,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2008/395/EÜ (2) kontrolliti ja kiideti heaks kõigi 2007. eelarveaastal rahastatud makseasutuste, v.a Eesti makseasutuse PRIA ja Malta makseasutuse MRAE raamatupidamisarvestus.

(2)

Pärast uute andmete esitamist ning lisakontrolli võib komisjon nüüd vastu võtta otsuse Eesti makseasutuse PRIA esitatud ja maaelu arengu meetmete kuludega seotud raamatupidamisarvestuse õigsuse, täielikkuse ja täpsuse kohta.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 30 lõikele 2 ei piira käesolev otsus selliste komisjoni poolt hiljem vastu võetavate otsuste kohaldamist, millega ühendus ei rahasta kulusid, mis ei ole tehtud kooskõlas ühenduse eeskirjadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Eesti makseasutuse PRIA raamatupidamisarvestus seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2007. eelarveaastal rahastatud maaelu arendamise meetmete kuludega on kontrollitud ja heaks kiidetud.

Käesoleva otsuse kohaselt kõnealuselt liikmesriigilt tagasi nõutavad või talle makstavad summad, mis seonduvad Eestis kohaldatavate maaelu arengu meetmetega, on esitatud I ja II lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Eesti Vabariigile.

Brüssel, 27. jaanuar 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(2)  ELT L 139, 29.5.2008, lk 25.


I LISA

MAKSEASUTUSTE RAAMATUPIDAMISARVESTUSE KONTROLLIMINE JA HEAKSKIITMINE

2007. EELARVEAASTA – EAGFI MAAELU ARENDAMISE KULUD UUTES LIIKMESRIIKIDES

LIIKMESRIIGILT TAGASI NÕUTAVAD VÕI LIIKMESRIIGILE MAKSTAVAD SUMMAD

Liikmesriik

 

2007 – makseasutuste kulud, mille puhul raamatupidamisarvestus on

Kokku a + b

Vähendamised

Kokku

Liikmesriigile eelarveaasta eest hüvitatud vahemaksed

Liikmesriigilt tagasi nõutav (–) või liikmesriigile makstav (+) summa (1)

kontrollitud ja heaks kiidetud

välja jäetud

= aastaaruandes esitatud kulud

= liikmesriigile eelarveaasta eest hüvitatud vahemaksete kogusumma

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Kuna makseid on tehtud 95 % ulatuses rahastamiskavast, siis tehakse lõplik arvestus EE suhtes programmi lõpetamisel.


II LISA

EAGF MAAELU ARENDAMISE MEETME KONTROLLITUD JA HEAKSKIIDETUD KULUD UUTES LIIKMESRIIKIDES 2007. AASTAL

ERINEVUSED AASTAARUANNETE JA DEKLAREERITUD KULUDE VAHEL

Liikmesriik

nr

Meetmed

Kulud 2007.

I lisa veerg a

Vähendamised

I lisa veerg d

2007. a kontrollitud ja heaks kiidetud

I lisa veerg e

EE

nr

Meetmed

i

ii

iii = i + ii

 

1

Investeerimistoetus loomsete jäätmete käitlemiseks

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

Edendamise ja arendamise toetamine

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Tootjarühmade loomise toetamine

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Põllumajandustootjate kutsehariduse edendamine

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Põllumajandustootjate tehnilised ja nõustamisteenused

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Noorte põllumajandustootjate starditoetus

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

ELi standardite järgimine

0,00

0,00

0,00

 

9

Keskkonnasõbralike põllumajandusmeetmete vastuvõtmine

0,00

0,00

0,00

 

10

Põllumajanduse keskkonnameetmed loodusväärtuste kaitseks

0,00

0,00

0,00

 

11

Metsastamine

0,00

0,00

0,00

 

12

Infrastruktuuri parandamine loomakasvatuse arendamiseks

0,00

0,00

0,00

 

13

Vähem soodsad piirkonnad

0,00

0,00

0,00

 

14

Kvaliteedikavade toetus

0,00

0,00

0,00

 

15

Väikesemahulise tavapärase töötlemise toetus

0,00

0,00

0,00

 

16

Põllumajanduslike ja traditsiooniliste maastike kaitse

0,00

0,00

0,00

 

17

Metsatulekahjude ja muude loodusõnnetuste vastu kaitsmine

0,00

0,00

0,00

 

18

Mittepõllumajandusliku maa metsastamine

0,00

0,00

0,00

 

19

Saagikoristamisprotsessi parendamine

0,00

0,00

0,00

 

20

Tehniline tugi rakendamise puhul, seire

0,00

0,00

0,00

 

21

Kohaliku taseme ühisalgatuse tehniline toetus

0,00

0,00

0,00

Kokku

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48