22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 349/98


Utorok 9. marca 2010
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: prepúšťanie v automobilovom priemysle v Nemecku

P7_TA(2010)0042

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. marca 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))

2010/C 349 E/22

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0007 – C7-0011/2010),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1) (medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2) (nariadenie o EGF),

so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0020/2010),

A.

keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce,

B.

keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijatím rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),

C.

keďže Nemecko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepúšťaním v automobilovom priemysle, ku ktorému došlo v jednom podniku – Karmann Group (3),

D.

keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.

žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2.

pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie;

3.

zdôrazňuje, že Európska únia by mala využiť všetky svoje prostriedky na riešenie následkov globálnej hospodárskej a finančnej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú môže EGF zohrávať pri opätovnom začlenení prepustených pracovníkov do trhu práce;

4.

zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nenahrádza opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

5.

vyzýva Komisiu, aby do návrhov na mobilizáciu EGF ako aj do svojich výročných správ zahrnula presné údaje o doplnkovom financovaní z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a ostatných štrukturálnych fondov;

6.

v súvislosti s mobilizáciou EGF upozorňuje Komisiu, aby systematicky nepresúvala výdavkové rozpočtové prostriedky z ESF, keďže EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami;

7.

zdôrazňuje, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania;

8.

berie na vedomie, že návrhy rozhodnutí o mobilizácii EGF predložené novou Komisiou sa vzťahujú na žiadosti jednotlivých členských štátov, čo je v súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu;

9.

schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

10.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie podpísal spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s prílohou postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EGF/2009/013 DE/Karmann.


Utorok 9. marca 2010
PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií (EGF) sa zriadil s cieľom poskytovať dodatočnú podporu prepusteným pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)

Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený v prípade žiadostí podaných po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku globálnej hospodárskej a finančnej krízy.

(3)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(4)

Nemecko podalo 13. augusta 2009 žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v automobilovom priemysle a do 23. októbra 2009 ju dopĺňalo o ďalšie informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančných príspevkov tak, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006, preto Komisia navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 6 199 341 EUR.

(5)

EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Nemecka,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť sumu 6 199 341 EUR vo forme viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament

Predseda

Za Radu

Predseda


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.