2.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 295/27


Rettens dom af 9. juli 2019 — VY mod Kommissionen

(Sag T-253/18) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - stilling på mellemlederniveau - afslag på ansøgning - meddelelse om ledig stilling - udvælgelsesprocedure - begrundelsespligt - ligebehandling af mænd og kvinder)

(2019/C 295/34)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: VY (ved advokat J.–N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og L. Vernier, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 270 TEUF med påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning samt af afgørelsen om at udnævnte en anden ansøger til stillingen som kontorchef i en af Den Europæiske Unions delegationer.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

VY betaler sagsomkostningerne.


(1)  EUT C 240 af 9.7.2018.