12.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 92/40


Žaloba podaná 6. februára 2008 – Cementir Italia/Komisia

(Vec T-63/08)

(2008/C 92/80)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Cementir Italia Srl (Rím, Taliansko) (v zastúpení: T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone, avvocati)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

určiť, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné, a zrušiť ho v celom rozsahu vzhľadom na to, že považuje napadnuté opatrenie za štátnu pomoc, ktorá je v skutočnosti legitímnym pokračovaním opatrenia spočívajúceho v kompenzácii, ktorú Taliansko poskytlo v prospech Terni (a ich právnych nástupkýň) za vyvlastnenie elektrární, ktoré sa uskutočnilo v rokoch 1962 – 1963,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania,

subsidiárne zrušiť rozhodnutie v časti, v ktorej:

a)

stanovuje, že Taliansko nezákonne vyplatilo štátnu pomoc v prospech ThyssenKrupp, Cementir a Nuova Terni Industrie Chimiche v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy ES;

b)

stanovuje vrátenie súm zo strany ThyssenKrupp, Cementir a Nuova Terni Industrie Chimiche a v dôsledku toho

c)

ukladá Taliansku povinnosť požadovať bezodkladne vrátenie týchto súm spolu s úrokmi,

subsidiárne zrušiť napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej ukladá Taliansku povinnosť požadovať bezodkladne vrátenie pomoci spolu s úrokmi, keďže toto vrátenie porušuje všeobecnú zásadu legitímnej dôvery.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia sú totožné so žalobnými dôvodmi a hlavnými tvrdeniami uvedenými vo veci T-62/08, ThyssenKrupp/Komisia.