12.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 92/40


Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2008 r. — Cementir Italia przeciwko Komisji

(Sprawa T-63/08)

(2008/C 92/80)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Cementir Italia Srl (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem i stwierdzenie nieważności tej decyzji w całości, jako że uznaje ona sporny środek za pomoc państwa, podczas gdy stanowi on w istocie zgodną z prawem kontynuację środka, na podstawie którego państwo włoskie przyznało spółce Terni (oraz jej następcom prawnym) odszkodowanie za wywłaszczenie w latach 1962–1963 należących do niej elektrowni,

obciążenie pozwanej kosztami postępowania,

tytułem żądania ewentualnego stwierdzenie nieważności decyzji, w zakresie w jakim decyzja:

(a)

stanowi, że Włochy naruszyły art. 88 ust. 3 traktatu WE, przyznając w sposób niezgodny z prawem pomoc państwa na rzecz ThyssenKrupp, Cementir i Nuova Terni Industrie Chimiche;

(b)

stanowi, że pewne kwoty podlegają odzyskaniu od ThyssenKrupp, Cementir i Nuova Terni Industrie Chimiche, i w konsekwencji;

(c)

nakazuje Włochom niezwłoczne odzyskanie tych kwot wraz z odsetkami;

tytułem dalszego żądania ewentualnego stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, w zakresie w jakim nakazuje Włochom niezwłoczne odzyskanie pomocy państwa wraz z odsetkami, ponieważ takie odzyskanie narusza ogólną zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są takie same jak w sprawie T-62/08 ThyssenKrupp przeciwko Komisji.