12.4.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 92/40


Beroep ingesteld op 6 februari 2008 — Cementir Italia/Commissie

(Zaak T-63/08)

(2008/C 92/80)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Cementir Italia Srl (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino en G. Barone, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

de bestreden beschikking onrechtmatig te verklaren en ze volledig nietig te verklaren omdat de omstreden maatregel daarin als overheidssteun is aangemerkt ofschoon het gaat om een rechtmatige voortzetting van een door de Italiaanse staat ten gunste van de vennootschap Terni (en de rechtverkrijgenden daarvan) getroffen maatregel ter vergoeding van de onteigening van de elektriciteitscentrales van deze vennootschap in 1962-1963;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure;

subsidiair, de beschikking nietig te verklaren voor zover daarin:

a)

wordt vastgesteld dat Italië onrechtmatig uitvoering heeft gegeven aan overheidssteun ten gunste van ThyssenKrupp, Cementir en Nuova Terni Industrie Chimiche en daarbij inbreuk heeft gemaakt op artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag;

b)

wordt vastgesteld dat van ThyssenKrupp, Cementir en Nuova Terni Industrie Chimiche bedragen moeten worden teruggevorderd; en dus

c)

Italië wordt gelast die bedragen, vermeerderd met interest, onverwijld terug te vorderen;

nog meer subsidiair, de bestreden beschikking nietig te verklaren voor zover daarbij Italië wordt gelast de steun, vermeerderd met interest, onverwijld terug te vorderen, omdat die terugvordering inbreuk zou maken op het algemene beginsel van gewettigd vertrouwen.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten zijn dezelfde als die welke in zaak T-62/08, ThyssenKrupp/Commissie zijn aangevoerd.