12.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 92/40


Prasība, kas celta 2008. gada 6. februārī — Cementir Italia/Komisija

(Lieta T-63/08)

(2008/C 92/80)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cementir Italia Srl, Roma (Itālija) (pārstāvji — T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone, avvocati)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt par prettiesisku apstrīdēto lēmumu un pilnībā to atcelt, jo ar to par valsts atbalstu ir atzīts apstrīdētais pasākums, kas ir tiesisks tāda pasākuma turpinājums, ar kuru Itālija piešķīra kompensāciju Terni SpA (un tās tiesību pārņēmējiem) par tās elektroenerģijas iekārtu ekspropriāciju 1962.–1963. gadā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

pakārtoti, atcelt lēmumu tiktāl, ciktāl:

(a)

ir noteikts, ka Itālija prettiesiski samaksāja valsts atbalstu ThyssenKrupp, Cementir un Nuova Terni Industrie Chimiche, pārkāpjot EK līguma 88. panta 3. punktu;

(b)

ir noteikts, ka no ThyssenKrupp, Cementir un Nuova Terni Industrie Chimiche ir jāatgūst naudas summas; un līdz ar to

(c)

piespriež Itālijai nekavējoties atgūt šīs summas kopā ar procentiem;

pakārtoti tam atcelt apstrīdēto lēmumu tiktāl, ciktāl ar to tiek piespriests Itālijai nekavējoties atgūt valsts atbalstu kopā ar procentiem, jo šāda atgūšana pārkāpj vispārējo tiesiskās paļāvības aizsardzības principu.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir tādi paši, kā tie, kuri ir minēti lietā T-62/08 ThyssenKrupp/Komisija.