12.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 92/40


Kanne 6.2.2008 — Cementir Italia v. komissio

(Asia T-63/08)

(2008/C 92/80)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Cementir Italia Srl (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino ja G. Barone)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Riidanalainen päätös on todettava lainvastaiseksi ja se on kumottava, koska siinä katsotaan riidanalainen toimenpide valtiontueksi, vaikka se on lainmukainen jatko vahingonkorvaustoimenpiteelle, jonka Italian valtio on toteuttanut Ternin (ja sen seuraajien) hyväksi korvaukseksi sen sähkölaitosten pakkolunastuksesta vuosina 1962–1963

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

toissijaisesti päätös on kumottava siltä osin kuin siinä

a)

todetaan, että Italia on myöntänyt ThyssenKruppille, Cementirille ja Nuova Terni Industrie Chimichelle EY 88 artiklan 3 kohdan vastaisesti valtiontukea

b)

todetaan, että ThyssenKruppilta, Cementiriltä ja Nuova Terni Industrie Chimichelta on perittävä tietyt määrät takaisin ja näin ollen

c)

määrätään, että Italian on viipymättä perittävä nämä määrät korkoineen takaisin

edelliseen nähden toissijaisesti päätös on kumottava siltä osin kuin siinä määrätään Italia perimään tuet korkoineen viipymättä takaisin, koska tällainen periminen loukkaa luottamuksensuojan yleistä periaatetta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-62/08, ThyssenKrupp v. komissio, esitetyt.