12.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 92/40


6. veebruaril 2008 esitatud hagi — Cementir Italia versus komisjon

(Kohtuasi T-63/08)

(2008/C 92/80)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Cementir Italia Srl (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tunnistada vaidlustatud otsus õigusvastaseks ja tühistada see täielikult osas, milles loetakse riigiabiks vaidlustatud meede, mis kujutab endast tegelikult Itaalia riigi poolt Terni (ja selle õigusjärglaste) kasuks 1962–1963. aastal toimunud viimase elektrijaamade võõrandamise kompensatsiooniks kehtestatud hüvitamismeetme õiguspärast jätku;

mõista kohtukulud välja kostjalt;

või teise võimalusena tühistada otsus osas, milles:

a)

sedastatakse, et Itaalia rakendas õigusvastaselt riigiabi ThyssenKrupp, Cementir ja Nuova Terni Industrie Chimiche kasuks rikkudes seeläbi EÜ asutamislepingu artikli 88 lõiget 3;

b)

sedastatakse, et ThyssenKrupp'ilt, Cementir'ilt ja Nuova Terni Industrie Chimiche'lt tuleb tagasi nõuda teatud summad; ja sellest tulenevalt

c)

kohustatakse Itaaliat nõudma nimetatud summad koos intressidega viivitamata tagasi;

viimase võimalusena tühistada vaidlustatud otsus osas, milles Itaaliat kohustatakse nõudma viivitamatult tagasi abi koos intressidega, kuna nimetatud tagasinõudmine on vastuolus õiguspärase ootuse üldpõhimõttega.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-62/08: ThyssenKrupp vs. komisjon.