12.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 92/40


Жалба, подадена на 6 февруари 2008 г. — Cementir Italia/Комисия

(Дело T-63/08)

(2008/C 92/80)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Cementir Italia Srl (Рим, Италия) (представители: T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone, avvocati)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

обжалваното решение да се обяви за незаконосъобразно и същото да се отмени изцяло, тъй като определя като държавна помощ оспорваната мярка, която всъщност е законно продължение на обезщетителна мярка, приета от италианската държава в полза на Terni SpA (и неговите правоприемници) като компенсация за отчуждаването на неговите електрически инсталации през 1962-1963 година,

ответникът да се осъди да заплати съдебните разноски,

при условията на евентуалност, да се отмени решението в частта, която:

а)

установява, че Италия незаконно е предоставила държавна помощ на ThyssenKrupp, Cementir и Nuova Terni Industrie Chimiche в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора за ЕО;

б)

установява, че има суми, които следва да бъдат възстановени от ThyssenKrupp, Cementir и Nuova Terni Industrie Chimiche и съответно

в)

разпорежда на Италия незабавно да поиска възстановяване на тези суми заедно с лихвите;

при условията на евентуалност спрямо предходното, да се отмени обжалваното решение в частта, която разпорежда на Италия незабавно да поиска възстановяване на помощта заедно с лихвите, тъй като това възстановяване нарушава общия принцип за защита на оправданите правни очаквания.

Правни основания и основни доводи

Правните основания и основни доводи са същите като посочените по дело Т-62/08 ThyssenKrupp/Комисия.