11/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

217


31982D0461


L 210/10

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 iunie 1982

privind încheierea Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice

(82/461/CEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării parlamentare (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

întrucât a fost adoptat un Program de acțiune al Comunităților Europene cu privire la mediu prin Declarația din 22 noiembrie 1973 (3), completată de Rezoluția din 17 mai 1977 (4); întrucât scopul politicii de mediu a Comunității este, potrivit acestor acte, îmbunătățirea calității vieții și protecția mediului;

întrucât Consiliul adoptă Directiva nr. 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice (5);

întrucât Comunitatea a luat parte la negocierile pentru încheierea Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice;

întrucât încheierea de către Comunitate a convenției este necesară pentru a permite Comunității să negocieze și să încheie acordurile regionale prevăzute în respectiva convenție, în măsura în care astfel de acorduri intră în atribuțiile exclusive cu care Comunitatea este investită prin Directiva nr. 79/409/CEE;

întrucât încheierea convenției de către Comunitate nu implică nici o extindere a competențelor exclusive ale Comunității, fără a aduce atingere actelor juridice pe care Comunitatea le poate adopta ulterior;

întrucât, având în vedere așezarea naturală specială a Groenlandei și condițiile de viață ale populației acesteia, Groenlanda trebuie exclusă din domeniul de aplicare a convenției,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă în numele Comunității Economice Europene Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice.

Textul convenției se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului depune actul de aderare prevăzut la articolul XVII din convenție pentru teritoriile cărora li se aplică Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în condițiile stabilite în respectivul Tratat, cu excepția Groenlandei.

Adoptată la Luxemburg, 24 iunie 1982.

Pentru Consiliu

Președintele

F. AERTS


(1)  JO C 327, 14.12.1981, p. 95.

(2)  JO C 300, 18.11.1980, p. 15.

(3)  JO C 112, 20.12.1973, p. 1.

(4)  JO C 139, 13.6.1977, p. 1.

(5)  JO L 103, 25.4.1979, p. 1.