11/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

217


31982D0461


L 210/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 юни 1982 година

за сключване на Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни

(82/461/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 235 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че програмата за действие на Европейските общности за околната среда беше приета с Декларация от 22 ноември 1973 г. (3) и беше допълнена с Резолюция от 17 май 1977 г. (4); като има предвид, че целта на политиката, насочена към околната среда, както е определена в тези актове, е подобряването на качеството на живот и защитата на околната среда;

като има предвид, че Съветът прие Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици (5);

като има предвид, че Общността взе участие в преговорите за сключването на Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни;

като има предвид, че сключването на конвенцията от Общността е необходимо, за да позволи на Общността да води преговори и да сключи регионалните споразумения, предвидени в тази конвенция в степента, в която тези споразумения попадат в изключителните правомощия, дадени на Общността с Директива 79/409/ЕИО;

като има предвид, че сключването на конвенцията от Общността не означава разширяване на изключителните правомощия на Общността, без да се накърняват правните актове, които Общността може да приеме на един по-късен етап;

като има предвид, че с оглед на особения природен характер на Гренландия и на условията на живот на нейното население, Гренландия следва да бъде изключена от обхвата на конвенцията,

РЕШИ:

Член 1

Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни се одобрява от името на Европейската икономическа общност.

Текстът на конвенцията е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета депозира инструмента за присъединяване, предвиден в член ХVII от конвенцията за териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност, съгласно условията, предвидени в посочения договор, с изключение на Гренландия.

Съставено в Люксембург на 24 юни 1982 година.

За Съвета

Председател

F. AERTS


(1)  ОВ C 327, 14.12.1981 г., стр. 95.

(2)  ОВ C 300, 18.11.1980 г., стр. 15.

(3)  ОВ C 112, 20.12.1973 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 139, 13.6.1977 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.