1998L0070 — BG — 25.06.2009 — 004.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 98/70/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 октомври 1998 година

относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета

(ОВ L 350, 28.12.1998, p.58)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

ДИРЕКТИВА 2000/71/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 7 ноември 2000 година

  L 287

46

14.11.2000

►M2

ДИРЕКТИВА 2003/17/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 3 март 2003 година

  L 76

10

22.3.2003

 M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година

  L 284

1

31.10.2003

►M4

ДИРЕКТИВА 2009/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 23 април 2009 година

  L 140

88

5.6.2009
▼B

ДИРЕКТИВА 98/70/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 октомври 1998 година

относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на СъветаЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

в съответствие с процедурата по член 189б от Договора ( 3 ) в светлината на съвместния текст, одобрен на 29 юни 1998 г. от Помирителния комитет,

(1)

като имат предвид, че несъответствието между законите или административните мерки, приети от държавите-членки за спецификациите на традиционните и алтернативните горива, използвани от превозни средства, оборудвани с двигатели с принудително запалване и компресионно запалване, създава пречки за търговията в Общността и може следователно пряко да се отрази на създаването и функционирането на вътрешния пазар и международната конкурентоспособност на европейското автомобилостроене и нефтопреработка; като имат предвид, че съгласно разпоредбите на член 3б от Договора, следователно изглежда необходимо законите в тази област да бъдат сближени;

(2)

като имат предвид, че член 100а, параграф 3 от Договора предвижда предложенията на Комисията, насочени към създаването и функционирането на вътрешния пазар и отнасящи се inter alia до здравето на хората и опазването на околната среда, да възприемат като изходна база високо ниво на защита;

(3)

като имат предвид, че първичните замърсители на въздуха като азотни оксиди, неизгорели въглеводороди, твърди частици, въглероден оксид, бензоли и други токсични емисии от отработени газове, които допринасят за образуването на вторични замърсители като озон, се отделят в значителни количества чрез отработените газове и изпаренията на моторните превозни средства и по такъв начин създават значителен пряк и косвен риск за здравето на хората и околната среда;

(4)

като имат предвид, че въпреки все по-строгите пределно допустими стойности за емисиите от моторните превозни средства съгласно Директива 70/220/ЕИО на Съвета ( 4 ) и Директива 88/77/ЕИО на Съвета ( 5 ) са необходими по-нататъшни мерки за намаляване на атмосферното замърсяване, причинено от превозни средства и други източници, за да се постигне задоволително качество на въздуха;

(5)

като имат предвид, че член 4 от Директива 94/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ) въведе нов подход към политиката за намаляване на емисиите за 2000 г. и след това изисква от Комисията да изследва inter alia и приноса на подобрените качества на бензина, дизеловите и другите горива към намаляването на замърсяването на въздуха;

(6)

като имат предвид, че в допълнение към първоначалния етап от определянето на спецификации за горивата от 2000 г. трябва да се предвиди втори етап, който да влезе в сила през 2005 г., за да може промишлеността да направи необходимите инвестиции за съобразяване на производствените си планове;

(7)

като имат предвид, че бензин и дизелови горива, които съответстват на спецификациите, посочени в приложения I, II, III и IV, вече са на пазара в Европейската общност;

(8)

като имат предвид, че европейската програма за автомобилите/нефта, която е подробно описана в съобщението на Комисията относно бъдещата стратегия за контрол на емисиите в атмосферата от автомобилния транспорт, допринася за научно-техническата и икономическа основа, която да послужи за препоръчване на въвеждането на общностно равнище на нови екологични горивни спецификации за бензина и дизеловите горива;

(9)

като имат предвид, че въвеждането на екологични горивни спецификации за бензина и дизеловите горива представлява важен елемент от икономически целесъобразния пакет от общоевропейски и национални/регионални/местни мерки, които следва да бъдат въведени, като се отчитат разходите и ползите от всяко действие;

(10)

като имат предвид, че въвеждането на съчетание от общоевропейски и национални/регионални/местни мерки за намаляване на емисиите от превозните средства представлява част от общата стратегия на Комисията за намаляване на емисиите във въздуха от подвижни и неподвижни източници по балансиран начин, който отговаря на критериите за икономическа целесъобразност;

(11)

като имат предвид, че е необходимо в краткосрочен план да се постигне намаляване, особено в градските райони, на замърсяващите емисии от превозните средства, включително на първичните замърсители като неизгорели въглеводороди и въглероден оксид, вторичните замърсители като озон, токсичните емисии като бензена и твърди частици; като имат предвид, че намаляването на замърсяващите емисии от превозните средства в градските райони може незабавно да се постигне при моторните превозни средства чрез промени в състава на горивата;

(12)

като имат предвид, че включването на кислород и значителното намаляване на ароматните съединения, олефините, бензена и сярата могат да доведат до по-добро качество на горивата от гледна точка на качеството на въздуха;

(13)

като имат предвид, че разпоредбите на Директива 92/81/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно хармонизацията на структурата на акцизите върху минералните масла ( 7 ), и по-специално член 8, параграф 4 от нея, не насърчават държавите-членки и могат да ги възпрат да не въвеждат диференциация на акцизите, която да ускори постигането на качество на горивата над определените за Общността спецификации на горивата;

(14)

като имат предвид, че прилагането на диференцирано облагане с акцизи от държавите-членки може да насърчи въвеждането на по-усъвършенствани горива в съответствие с националните приоритети, възможности и изисквания;

(15)

като имат предвид, че Комисията е представила предложение за Директива относно енергийните продукти; като имат предвид, че предложението цели между другото да създаде условия държавите-членки по-активно да използват фискални стимули чрез диференцирани акцизи, за да улеснят въвеждането на по-усъвършенствани горива;

(16)

като имат предвид, че като цяло липсват горивни спецификации, насочени към намаляване на емисиите от отработени газове и изпарения;

(17)

като имат предвид, че атмосферното замърсяване с олово поради изгарянето на оловен бензин представлява риск за здравето на хората и за околната среда; като имат предвид, че възможността към 2000 г. практически всички бензинови моторни превозни средства да използват безоловен бензин е голяма крачка напред и като имат предвид следователно, че е подходящо строго да се ограничи търговията на оловен бензин;

(18)

като имат предвид, че необходимостта от намаляване на емисиите от превозните средства и наличието на необходимите технологии за преработка обосновават въвеждането на екологични горивни спецификации за търговията на безоловен бензин и дизелови горива;

(19)

като имат предвид, че изглежда подходящо да се предвиди предлагане на два типа дизелови и бензинови горива — единият по-висококачествено дизелово гориво и другият по-висококачествен бензин; като имат предвид, че е уместно по-висококачественото дизелово гориво или по-висококачественият бензин да изместят по-некачествените горива на пазара до 2005 г.; като имат предвид обаче, че следва да се предвидят необходимите мерки за отлагане на тази замяна, когато прилагането на срока до 2005 г. може да причини в дадена държава-членка големи затруднения за нейното промишлено производство при въвеждането на необходимите промени в производствените мощности;

(20)

като имат предвид, че за да се защити здравето на хората и/или околната среда в определени агломерации или в определени екологично чувствителни райони със специфични проблеми във връзка с качеството на въздуха, държавите-членки следва да имат възможност в съответствие с установената в настоящата директива процедура да изискват търговия на горива само при изпълнение на по-строги екологични спецификации от предвидените в настоящата директива; като имат предвид, че посочената процедура е отказ от процедурата за информиране съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно установяване на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и уредби и правилата за услугите на информационното общество ( 8 );

(21)

като имат предвид, че за да се гарантира спазване на стандартите за качеството на горивата, предвидени в настоящата директива, държавите-членки следва да въведат системи за наблюдение; като имат предвид, че тези системи за наблюдение следва да се основават на общи процедури за вземане на проба и изпитване и като имат предвид, че събраната от държавите-членки информация за качеството на горивата следва да се съобщава на Комисията по общоприет образец;

(22)

като имат предвид, че на основата на цялостна оценка Комисията трябва да представи предложение за допълване на задължителните спецификации за бензина и дизеловите горива, посочени в приложения III и IV, което да влезе в сила от 1 януари 2005 г.; като имат предвид, че предложението на Комисията може при необходимост да посочи екологични спецификации за други видове горива като например нафта, природен газ и биогорива; като имат предвид, че съществуват автомобилни паркове (автобуси, таксита, търговски превозни средства и т.н.), които причиняват голяма част от градското замърсяване и към тях е полезно да се прилагат отделни спецификации;

(23)

като имат предвид, че може да е желателно по-нататъшно развитие по отношение на референтните методи за измерване на посочените в настоящата директива спецификации в светлината на научния и техническия прогрес; като имат предвид, че за целта следва да се въведат разпоредби за съобразяване на приложенията към настоящата директива с техническия напредък;

(24)

като имат предвид, че следва съответно да се отменят Директива 85/210/ЕИО на Съвета от 20 март 1985 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за оловното съдържание на бензина ( 9 ), Директива 85/536/ЕИО на Съвета от 5 декември 1985 г. относно икономията на суров петрол чрез използването на заместители на горивните компоненти в бензина ( 10 ) и член 1, параграф 1, буква б), и член 2, параграф 1 от Директива 93/12/ЕИО на Съвета от 23 март 1993 г. относно съдържанието на сяра в някои течни горива ( 11 );

(25)

като имат предвид, че преходните мерки за Австрия, посочени в член 69 от Акта за присъединяване от 1994 г. включват член 7 от Директива 85/210/ЕИО; като имат предвид, че прилагането на тази преходна мярка следва поради специфичните изисквания за опазване на околната среда да се удължи до 1 януари 2000 г.;

(26)

като имат предвид, че беше сключено споразумение на 20 декември 1994 г. относно начина на взаимодействие между Европейския парламент, Съвета и Комисията във връзка с мерките за изпълнение на актовете, приети в съответствие с процедурата, определена в член 189б от Договора ( 12 ),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:▼M4

Член 1

Приложно поле

Настоящата директива определя, по отношение на пътни транспортни средства и извънпътна подвижна техника (включително плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища, когато не плават в морски води), селскостопански и горски трактори, както и плавателните съдове с развлекателна цел, когато не плават в морски води:

а) техническите спецификации по здравни и съобразени с околната среда съображения за горивата, които да се използват в превозни средства с двигатели с принудително запалване и компресионно запалване, като взема предвид техническите изисквания на тези двигатели; както и

б) целта за намаляване на емисиите от парникови газове от целия жизнен цикъл.

▼M2

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

1. „бензин“ означава всяко летливо минерално земно масло, което е предназначено за двигатели с вътрешно горене с принудително запалване, за движение на превозни средства, които попадат в CN кодове 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 и 2710 11 59 ( 13 );

2. „дизелово гориво“ означава горивни масла, които попадат в CN кодове 2710 19 41 ( 14 ) и се използва за самозадвижващи се превозни средства, посочени в Директива 70/220/ЕИО и Директива 88/77/ЕИО;

▼M4

3. „газови масла, предназначени за използване в двигателите на извънпътна подвижна техника (включително плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански и горски трактори, както и плавателни съдове с развлекателна цел“ означава всяка течност, която е добита от нефт и попада в CN кодове 2710 19 41 и 2710 19 45 ( 15 ), предназначени за използване в двигатели с компресионно запалване, посочени в директиви 94/25/ЕО ( 16 ), 97/68/ЕО ( 17 ) и 2000/25/ЕО ( 18 ) на Европейския парламент и на Съвета;

▼M2

4. „най-отдалечени региони“ означава Франция с оглед на френските отвъдморски департаменти, Португалия с оглед на Азорските острови и Мадейра, и Испания с оглед на Канарските острови;

▼M4

5. „Държави-членки с ниски летни температури“ са Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Латвия, Литва, Швеция и Обединеното Кралство;

6. „емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл“ означава всички нетни емисии на CO2, CH4 и N2O, които могат да бъдат причислени към това гориво (включително всички негови примеси) или произведената енергия. Това включва всички съответни етапи от извличането или култивирането, включително промени на земеползването, транспорт и разпространение, преработка и горене, независимо на кой стадий се отделят емисиите;

7. „емисии на парникови газове на единица енергия“ означава общият обем еквивалентни на CO2 емисии на парникови газове, свързани с дадено гориво или произведената енергия, разделен на общото енергийно съдържание на горивото или произведената енергия (изразено под формата на неговата ниска отоплителна стойност);

8. „доставчик“ означава образувание, което отговаря за преминаването на горивото или енергията през акцизен склад или, ако не се дължи акциз, всяко друго съответно образувание, определено от държава-членка;

9. определението за „биогорива“ отговаря на определението в Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ( 19 ).

▼M4 —————

▼B

Член 3

Бензин

1.  Държавите-членки забраняват търговията на оловен бензин на тяхната територия не по-късно от 1 януари 2000 г.

▼M4

2.  Държавите-членки гарантират, че на тяхната територия бензин може да се пуска на пазара, само ако отговаря на екологичните спецификации, установени в приложение I.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят за най-отдалечените региони специални разпоредби за въвеждане на бензин с максимално съдържание на сяра 10 мг/кг. Държавите-членки, които се възползват от настоящата разпоредба, информират съответно Комисията.

3.  Държавите-членки изискват от доставчиците да гарантират до 2013 г. на пазара да се пуска бензин с максимално съдържание на кислород от 2,7 % и с максимално съдържание на етанол от 5 % и могат да изискват този бензин да се пуска на пазара за по-дълъг период, ако считат за необходимо. Те гарантират, че на потребителите се предоставя необходимата информация относно съдържанието на биогориво в бензина и по-конкретно относно правилната употреба на различните бензинови смеси.

4.  Държавите-членки с ниски летни температури, могат, при спазване на разпоредбите на параграф 5, да разрешат пускането на пазара на бензин с максимално налягане на парите 70 kPa през летния период.

Държавите-членки в които не се прилага посочената в първа алинея дерогация, могат при спазване на разпоредбите на параграф 5, да разрешат пускането на пазара на бензин със съдържание на етанол с максимално налягане на парите 60 kPa през летния период, както и допустимото изключение за превишение на налягането на парите, посочено в приложение III, при условие че използваният етанол е биогориво.

5.  Когато държавите-членки желаят да приложат една от дерогациите, предвидени в параграф 4, те уведомяват Комисията и предоставят цялата необходима информация. Комисията извършва оценка на желателността и срока на дерогацията, като взема предвид:

а) избягването на социално-икономическите проблеми в резултат от по-високото налягане на парите, включително нуждата от временни технически адаптации; както и

б) последиците от по-високото налягане на парите за околната среда или здравето и по-конкретно въздействието върху спазването на законодателството на Общността относно качеството на въздуха, както в засегнатите държави-членки, така и в други държави-членки.

Ако оценката на Комисията покаже, че дерогацията ще доведе до неспазване на законодателството на Общността относно качеството или замърсяването на въздуха, включително съответните пределни стойности и таваните на емисиите, искането се отхвърля. Комисията също така следва да вземе предвид съответните целеви стойности.

В случай че Комисията не повдигне възражения в шестмесечен срок от получаването на цялата необходима информация, съответната държава-членка може да приложи дерогацията, за която е отправила искане.

6.  Въпреки параграф 1, държавите-членки може да продължат да разрешават продажбата на малки количества оловен бензин със съдържание на олово не по-голямо от 0,15 g/l, в размер на не повече от 0,03 % от общите продажби, за да бъдат използвани от стари превозни средства със специфични характеристики и да бъдат разпространявани чрез групи със специални интереси.

▼M4 —————

▼M4

Член 4

Дизелово гориво

1.  Държавите-членки гарантират, че на тяхната територия може да се пуска дизелово гориво на пазара, само ако отговаря на спецификациите съгласно приложение II.

Независимо от изискванията по приложение II държавите-членки могат да разрешат пускането на пазара на дизелово гориво със съдържание на метилови естери на мастни киселини (МЕМК) над 7 %.

Държавите-членки гарантират, че на потребителите се предоставя необходимата информация относно съдържанието на биогориво в дизеловото гориво, и по-специално МЕМК.

2.  Държавите членки гарантират, че не по-късно от 1 януари 2008 г. газьолът, предназначен за употреба в извънпътна подвижна техника (включително плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански и горски трактори, и плавателни съдове с развлекателна цел, може да бъде пускан на пазара на тяхната територия само ако съдържанието на сяра в него не надвишава 1 000 mg/kg. Считано от 1 януари 2011 г., максимално допустимото съдържание на сяра в този газьол е 10 mg/kg. Държавите-членки гарантират, че течните горива, различни от този газьол, могат да се използват в плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища и плавателни съдове с развлекателна цел, само ако съдържанието на сяра в тези течни горива не надвишава максимално допустимото съдържание в този газьол.

Въпреки това, с цел да се отчете лекото замърсяване в хода на снабдителната верига, държавите-членки могат, считано от 1 януари 2011 г., да разрешат газьолът, предназначен за употреба от извънпътна подвижна техника (включително плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански и горски трактори и плавателни съдове с развлекателна цел, да съдържа до 20 mg/kg сяра в момента на окончателно разпределение към крайните потребители. Държавите-членки могат също да разрешат до 31 декември 2011 г. на пазара да продължи да се пуска газьол, който съдържа до 1000 mg/kg сяра, за железопътни превозни средства и селскостопански и горски трактори, при условие че могат да гарантират, че нормалното функциониране на системите за контрол на емисиите няма да бъде нарушено.

3.  Държавите-членки могат да предвидят за най-отдалечените региони специална разпоредба за въвеждане на дизелови горива и газьол с максимално съдържание на сяра 10 mg/kg. Държавите-членки, които се ползват от настоящата разпоредба, информират съответно Комисията.

4.  За държавите-членки със сурови зимни условия максималната точка за дестилация от 65 % при 250 °C за дизелови горива и газьол може да бъде заменена с максимална точка на дестилация от 10 % (об/об) при 180 °C.

▼B

Член 5

Свободно обращение

Държавите-членки нямат право да забраняват, ограничават или предотвратяват пускането на пазара на горива, които отговарят на изискванията на настоящата директива.

Член 6

Търговия на горива с по-строги екологични спецификации

▼M2

1.  Чрез дерогация от членове 3, 4 и 5 и в съответствие с член 95, параграф 10 от Договора, държава–членка може да вземе мерки, за да изисква, на специални области, на нейната територия, горивата да могат да бъдат продавани, само ако са в съответствие с по-строги екологични спецификации от тези предвидени в настоящата директива за всички или за част от автомобилния парк с оглед опазване на здравето на населението в специални населени места или на околната среда в специфични и чувствителни по отношение на екологията и околната среда области в тази държава–членка, ако замърсяването на атмосферата или подпочвените води представлява или може основателно да се очаква, че ще представлява сериозен, периодично повтарящ се проблем за човешкото здраве или околната среда.

▼B

2.  Държава-членка, която желае да се ползва от дерогацията, предвидена в параграф 1, представя предварително своята молба с обосноваващите я мотиви до Комисията. Мотивите включват доказателства, че дерогацията зачита принципа на пропорционалност и няма да попречи на свободното движение на хора и стоки.

▼M2

3.  Държавата–членка, за която става дума трябва да представи на Комисията съответните данни за околната среда за въпросната агломерация или областта, както и за предвидените ефекти върху околната среда на предложените мерки.

▼B

4.  Комисията незабавно предоставя получената информация на останалите държави-членки.

5.  Държавите-членки могат да представят своите бележки по молбата и мотивите към нея в двумесечен срок от датата, на която Комисията е предоставила информацията.

6.  Комисията взема решение по молбите на държавите-членки в тримесечен срок от датата, на която държавите-членки са представили своите бележки. Комисията взема предвид бележките на държавите-членки и ги уведомява за своето решение, като същевременно информира Европейския парламент и Съвета.

▼M2 —————

▼B

Член 7

Промени в доставките на суров петрол

Ако в резултат на изключителни събития настъпи внезапна промяна в доставките на суров петрол или нефтопродукти, която би затруднила нефтопреработвателните мощности в дадена държава-членка да спазва изискванията за спецификациите на горивата по членове 3 и 4, държавата-членка информира за това Комисията. След като информира останалите държави-членки, Комисията може да разреши на съответната държава-членка да прилага по-високи пределно допустими стойности за един или повече горивни компонента за период, не по-дълъг от шест месеца.

Комисията нотифицира държавите-членки и информира Европейския парламент и Съвета за своето решение.

Всяка държава-членка може да отнесе решението на Комисията до Съвета в едномесечен срок от датата на нотификацията.

Съветът с квалифицирано мнозинство може да вземе различно решение в двумесечен срок от датата на сезирането.

▼M4

Член 7а

Намаляване на емисиите на парникови газове

1.  Държавите-членки определят доставчика или доставчиците, които да отговарят за наблюдението и отчитането на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата на единица енергия за доставените горива и енергия. Що се отнася до доставчиците на електроенергия за употреба в пътни превозни средства, държавите-членки гарантират, че тези доставчици могат да решат да допринесат за задължението за намаляване, установено в параграф 2, ако успеят да докажат, че могат адекватно да измерват и да провеждат наблюдение на електроенергията, доставена за употреба в тези превозни средства.

Считано от 1 януари 2011 г., доставчиците отчитат ежегодно пред органа, определен от съответната държава-членка, интензитета на парникови газове на горивата и енергията, доставени в рамките на всяка държава-членка, като предоставят най-малко следната информация:

а) общия обем на всички доставени горива или енергия, с обозначение за мястото на закупуване и произхода; и

б) емисиите от парникови газове за целия жизнен цикъл на горивата на единица енергия.

Държавите-членки гарантират, че отчетите подлежат на проверки.

По целесъобразност, Комисията определя насоки за прилагането на разпоредбите на настоящия параграф.

2.  Държавите-членки изискват от доставчиците да намалят възможно най-плавно емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните горива и енергия с до 10 % до 31 декември 2020 г. спрямо основните стандарти за горивата, посочени в параграф 5, буква б. Това намаление се състои от:

а) 6 % до 31 декември 2020 г. За целите на това намаление, държавите-членки може да изискват от доставчиците да се съобразят със следните междинни цели: 2 % до 31 декември 2014 г. и 4 % до 31 декември 2017 г.;

б) индикативна допълнителна цел от 2 % до 31 декември 2020 г., при спазване на разпоредбите на член 9, параграф 1, буква з), постигнато чрез единия или двата следни метода:

i) доставката на енергия за употреба в различните видове пътни превозни средства, извънпътна подвижна техника (включително плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански или горски трактори или плавателни съдове с развлекателна цел;

ii) използването на технологии (включително улавяне и съхраняване на въглерод), които могат да намалят емисиите от парникови газове за целия жизнен цикъл, на единица енергия, от доставените горива или енергия;

в) индикативна допълнителна цел за намаление в сектора на снабдяване с горива с допълнителни 2 % до 31 декември 2020 г., при спазване на разпоредбите на член 9, параграф 1, буква и), постигнато чрез използването на кредити, закупени чрез механизма за чисто развитие към Протокола от Киото, съгласно условията, посочени в Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността ( 20 ).

3.  Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата се изчисляват в съответствие с член 7г. Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на други горива и енергия се изчисляват чрез методология, установена в съответствие с параграф 5 от настоящия член.

4.  Държавите-членки гарантират, че група доставчици могат да решат да изпълнят съвместно задълженията за намаление съгласно параграф 2. В този случай те се считат за единичен доставчик за целите на параграф 2.

5.  Мерките, необходими за прилагането на този член, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4. Подобни мерки включват по-специално:

а) методологията за изчисляване на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на горивата, различни от биогоривата и енергията;

б) методологията за определяне преди 1 януари 2011 г. на основните стандарти за горивата въз основа на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия от изкопаеми горива през 2010 г., за целите на параграф 2;

в) всички необходими правила за прилагането на параграф 4;

г) методологията за изчисляване на приноса на електрическите пътни превозни средства, които съответстват на разпоредбите на член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО.

Член 7б

Критерии за устойчивост на биогоривата

1.  Независимо дали суровините са отгледани на или извън територията на Общността, енергията от биогорива се взема предвид за целите на член 7а, само при условие че отговаря на критериите за устойчивост, установени в параграфи от 2 до 6 от настоящия член.

Независимо от това, биогоривата, произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от селското стопанство, аквакултурата, рибното и горското стопанство, трябва да отговарят само на критериите за устойчивост, установени в параграф 2 от настоящия член, за да бъдат взети предвид за целите, посочени в член 7а.

2.  Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на използване на биогорива, отчетено за целите, посочени в параграф 1, е най-малко 35 %.

Считано от 1 януари 2017 г., намалението на емисиите на парникови газове при използване на биогорива, взети предвид за целите на параграф 1, е най-малко 50 %. От 1 януари 2018 г. това намаление на емисиите на парникови газове е най-малко 60 % за биогоривата, произведени в инсталации, в които производството е започнало на или след 1 януари 2017 г.

Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива се изчислява в съответствие с член 7г, параграф 1.

В случай че биогоривата са произведени от инсталации, които вече са били в експлоатация на 23 януари 2008 г., първата алинея се прилага от 1 април 2013 г.

3.  Биогоривата, които се отчитат за целите, посочени в параграф 1, не се произвеждат от суровини, произхождащи от терени с висока стойност на биоразнообразие, а именно от терени с един от следните видове статус през или след януари 2008 г., независимо дали тези терени продължават да имат същия статус:

а) девствена гора или друга залесена земя, т.е. гора или друга залесена земя с местни видове, където няма ясно видими признаци на човешка дейност и екологичните процеси не са съществено нарушени;

б) райони, предназначени:

i) за целите на защитата на природата със закон или акт на съответния компетентен орган; или

ii) за защита на редки, под заплаха или застрашени екосистеми или видове, признати от международни споразумения или включени в списъци, изготвени от междуправителствени организации или Международния съюз за опазване на природата, при условие че са признати в съответствие с член 7в, параграф 4;

освен ако не бъдат представени доказателства, че производството на тази суровина не противоречи на тези цели за защитата на природата;

в) затревени райони с висока степен на биоразнообразие, които са:

i) естествено затревени, а именно затревени райони, които биха останали такива при липсата на човешка намеса и които запазват естествения състав на видовете и екологичните характеристики и процеси; или

ii) изкуствено затревени, а именно затревени райони, които биха престанали да бъдат такива при липсата на човешка намеса и които са богати на видове и не са деградирали, освен ако не се докаже, че добивът на суровини е необходим за запазване на статуса на пасище.

Комисията установява критериите и географските обхвати, по които да се установи кои затревени райони се обхващат от разпоредбите на буква в) на първа алинея. Такава мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4.

4.  Биогоривата, които се отчитат за целите, посочени в параграф 1, не са произведени от суровини, произхождащи от терени с високи въглеродни запаси, а именно от терени с един от следните видове статус през януари 2008 г. и вече нямат такъв статус:

а) мочурища, а именно почви покрити или наситени с вода постоянно или през значителна част от годината;

б) трайно залесени райони, а именно терени с площ над един хектар, височина на дърветата над пет метра и с покритие от короните над 30 %, или с дървета, които могат да достигнат тези прагове на място;

в) терени с площ над един хектар, височина на дърветата над пет метра и с покритие от короните между 10 % и 30 %, или с дървета, които могат да достигнат тези прагове на място, освен ако не бъде предоставено доказателство, че запасите от въглерод на района преди и след промяната на предназначението са такива, че при прилагането на методологията, установена в приложение IV, част В, биха били изпълнени условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

Разпоредбите на настоящия параграф не се прилагат, ако по времето, когато суровината е добита, съответният терен е имал същия статус както през януари 2008 г.

5.  Биогорива, отчетени за целите, посочени в параграф 1, не може да се произвеждат от суровини, произхождащи от земя, която е била торфище през януари 2008 г., освен ако не е представено доказателство, че култивирането и добиването на тези суровини не налага дренаж на неотводнената предварително почва.

6.  Селскостопанските суровини, отглеждани в Общността и използвани за производството на биогорива, които се отчитат за целите, посочени в член 7а, се добиват в съответствие с изискванията и стандартите, описани под заглавието „Околна среда“ в приложение II, част А и в точка 9 на приложение II към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 година за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани ( 21 ) и в съответствие с минимално допустимите изисквания за добри селскостопански и екологични условия, посочени в член 6, параграф 1 от същия регламент.

7.  На всеки две години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад по отношение на трети държави, както и за държави-членки, които са значителен източник на биогорива или на суровини за използвани в Общността биогорива, относно взетите на национално равнище мерки за спазване на критериите за устойчивост, установени в параграфи 2 до 5, и мерките за защита на почвите, водата и въздуха. Първият доклад се представя през 2012 г.

На всеки две години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно въздействието на нарасналото търсене на биогорива върху социалната устойчивост в Общността и в трети държави, относно въздействието на политиката на Общността за биогоривата върху наличието на хранителни продукти на достъпни цени, по-специално за жителите на развиващите се страни, както и относно други въпроси с по-широк обхват, свързани с развитието. Докладите се занимават с въпроса за зачитане правата на земеползване. За трети държави, както и за държави-членки, които са значителен източник на суровини за използвани в Общността биогорива, в докладите се посочва дали са ратифицирали и прилагат всяка от следните конвенции на Международната организация на труда:

 Конвенция относно принудителния или задължителния труд (№ 29);

 Конвенция относно свободата на сдружаване и закрилата на правото на синдикално организиране (№ 87);

 Конвенция относно прилагането на принципите на правото на организиране и на колективно договаряне (№ 98);

 Конвенция относно равното заплащане на мъжете и жените работници за труд с еднаква стойност (№ 100);

 Конвенция за премахване на принудителния труд (№ 105);

 Конвенция относно дискриминацията в областта на труда и професиите (№ 111);

 Конвенция относно минималната възраст за приемане на работа (№ 138);

 Конвенция относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд (№ 182).

За трети държави, както и за държави-членки, които са значителен източник на суровини за използвани в Общността биогорива, в докладите се посочва дали са ратифицирали и прилагат:.

 Протокола от Картахена по биологична безопасност;

 Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна.

Първият доклад се представя през 2012 г. При необходимост Комисията предлага коригиращи мерки, по-специално ако има доказателства, че производството на биогорива оказва значително въздействие върху цените на хранителните продукти.

8.  За целите, посочени в параграф 1, държавите-членки не може да откажат да вземат предвид биогорива, получени при спазване на настоящия член, на други основания за устойчивост.

Член 7в

Проверка на съответствието с критериите за устойчивост за биогоривата

1.  При отчитане на биогорива за целите, посочени в член 7а, държавите-членки изискват от икономическите оператори да покажат, че са изпълнени посочените в член 7б, параграфи 2—5 критерии за устойчивост. За тази цел, те изискват от икономическите оператори използването на система за масов баланс, която:

а) позволява партиди от суровини или биогорива с различни характеристики по отношение на устойчивостта да бъдат смесени;

б) изисква информацията за характеристиките по отношение на устойчивостта и обемите на партидите, посочени в буква а), да остават придадени към сместа; и

в) предвижда сборът на всички партиди, извадени от сместа да бъдат описани със същите характеристики по отношение на устойчивостта в същите количества, каквито има сборът на всички партиди, постъпили в сместа.

2.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета през 2010 г. и 2012 г. относно действието на описания в параграф 1 метод на проверка чрез масов баланс, както и за възможността за допускане на други методи за проверка по отношение на някои или всички видове суровини или биогорива. В своята оценка, Комисията разглежда тези методи за проверка, при които не е необходимо информацията за характеристиките на устойчиво развитие да остава физически прикрепена към определени партиди или смеси. Оценката отчита нуждата за запазване на целостта и ефикасността на системата за проверка, като в същото време избягва налагането на прекомерна тежест върху промишлеността. Докладът е съпроводен, ако е уместно, от предложения до Европейския парламент и Съвета за използването на други методи за проверка.

3.  Държавите-членки предприемат мерки за гарантиране, че икономическите оператори подават надеждна информация, както и да представят при поискване на съответната държава-членка данните, използвани за съставяне на информацията. Също така, държавите-членки изискват от икономическите оператори да организират подходящо независимо одитиране на подадената информация, както и да представят доказателства за неговото провеждане. При одитирането се проверява, че използваните от икономическите оператори системи са точни, надеждни и защитени от измами. Също така, при одитирането трябва да се проверява честотата и методиката на вземане на проби, както и надеждността на данните.

Информацията, посочена в първа алинея, включва по-специално информация относно спазването на критериите за устойчивост, посочени в член 7б, параграфи 2—5, подходяща и приложима информация относно мерките за защита на почвите, водата и въздуха, възстановяването на деградиралата земя, избягването на излишно потребление на вода в зони с недостатъчно количество вода, както и подходяща и приложима информация относно мерките, взети за отчитане на въпросите, посочени в член 7б, параграф 7, алинея втора.

Комисията, в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 11, параграф 3, определя списък на елементите на подходящата и приложима информация, посочена в първите две алинеи. Тя следи по-специално представянето на тази информация да не представлява прекомерна административна тежест за икономическите оператори като цяло и в частност за дребните селскостопански производители, организациите на производителите и кооперациите.

Задълженията, установени в настоящия параграф, се прилагат независимо дали биогоривата са произведени в Общността, или са внесени.

Държавите-членки представят на Комисията в обобщен вид информацията, посочена в първа алинея. Комисията публикува резюме на тази информация на платформата за осигуряване на прозрачност, посочена в член 24 от Директива 2009/28/ЕО, като запазва поверителния характер на информацията с чувствително търговско съдържание.

4.  Общността се стреми да сключва двустранни или многостранни споразумения с трети държави, които съдържат разпоредби относно критериите за устойчивост, съответстващи на разпоредбите в настоящата директива. Когато Общността е сключила споразумения, съдържащи разпоредби относно въпроси, обхванати от критериите за устойчивост, посочени в член 7б, параграфи 2—5, Комисията може да вземе решение тези споразумения показват, че биогоривата, произведени от отгледани в тези страни суровини, отговарят на въпросните критерии за устойчивост. При сключването на тези споразумения се отчитат надлежно мерките, предприети за опазването на зони, които изпълняват основни функции по запазване на екосистемите в критични ситуации (като запазване на речни басейни и защита срещу ерозията), за опазването на почвите, водата и въздуха, непреките въздействия, свързани с промените в земеползването, възстановяването на деградиралата земя, избягването на излишно потребление на вода в зони с недостатъчно количество вода, както и информацията относно въпросите, посочени в член 7б, параграф 7, втора алинея.

Комисията може да реши, че доброволни национални или международни схеми за въвеждане на стандарти за производството на продукти от биомаса съдържат точни данни за целите на член 7б, параграф 2 или демонстрират, че партидите от биогорива съответстват на критериите за устойчивост, посочени в член 7б, параграфи 3—5. Комисията може да реши, че тези схеми съдържат точни данни за информацията относно предприетите мерки за опазване на зоните, които осигуряват основни услуги на екосистемите в критични ситуации, ситуации (като защитата на речни басейни и ерозивния контрол), за опазването на почвите, водата и въздуха, за възстановяване на деградиралата земя, избягването на излишно потребление на вода в зони с недостатъчно количество вода, както и въпросите, посочени в член 7б, параграф 7, втора алинея. Комисията може също да признае райони за защита на редки, под заплаха или застрашени екосистеми или видове, признати от международни споразумения или включени в списъци, изготвени от междуправителствени организации или от Международния съюз за опазване на природата, за целите на член 7б, параграф 3, буква б), подточка ii).

Комисията може да реши, че някои доброволни национални или международни схеми за определяне на намалението на емисии на парникови газове съдържат точни данни за целите на член 7б, параграф 2.

Комисията може да реши, че земи, включени в национална или регионална схема за възстановяване на земи, които са тежко деградирали или силно замърсени, съответстват на критериите, посочени в приложение IV, част В, точка 9.

5.  Комисията приема решения съгласно параграф 4, само ако въпросното споразумение или схема отговаря на адекватни стандарти за надеждност, прозрачност и независимо одитиране. Схеми за измерване на намаленията на емисии на парникови газове също съответстват на методическите изисквания, посочени в приложение IV. Списък на райони с висока степен на биоразнообразие, посочени в член 7б, параграф 3, буква б), подточка (ii), отговарят на адекватни стандарти за обективност и съгласуваност с международно признатите стандарти и предвиждат подходящи процедури на обжалване.

6.  Решенията съгласно параграф 4 се вземат съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 11, параграф 3. Тези решения имат срок на действие от не повече от пет години.

7.  Когато даден икономически оператор предложи доказателство или данни, придобити в съответствие със споразумение или схема, предмет на решение съгласно параграф 4, в рамките на обхвата на посоченото решение държавата-членка не изисква от заявителя да представя допълнително доказателство за спазване на критерия за устойчиво развитие, посочен в член 7б, параграфи 2—5, нито информация относно мерките, посочени в втора алинея от параграф 3 на настоящия член.

8.  При искане на държава-членка или по своя инициатива Комисията разглежда прилагането на член 7б във връзка с източник на биогориво и в срок шест месеца от получаването на такова искане и в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 11, параграф 3, решава дали въпросната държава-членка може да вземе предвид горивото от този източник за целите на член 7а.

9.  В срок до 31 декември 2012 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно:

а) ефективността на въведената система за предоставяне на информация за критериите за устойчивост; и

б) дали е изпълнимо и подходящо да се въведат задължителни изисквания по отношение на защитата въздуха, почвите и водата, като се отчитат последните научни данни и международните задължения на Общността.

При необходимост Комисията предлага коригиращи действия.

Член 7г

Изчисляване на емисиите на парникови газове от биогорива от целия жизнен цикъл

1.  За целите на член 7а и член 7б, параграф 2, емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата се изчисляват, както следва:

а) за биогоривата, по отношение на които е дадена в приложение IV, част А или Б приета стойност на намалението на емисиите на парникови газове за съответния начин на производство на биогорива и за които стойността el, изчислена за тези биогорива в съответствие с приложение IV, част В, точка 7, е равна или по-малка от нула, при изчислението се използва тази приета стойност;

б) чрез използване на действителната стойност, изчислена в съответствие с методиката, посочена в приложение IV, част В; или

в) чрез използване на стойност, изчислена като сбор от елементите на формулата, посочена в приложение IV, част В, точка 1, където разпределените приети стойности в приложение IV, част Г или Д могат да бъдат използвани за някои елементи, а действителните стойности, изчислени в съответствие с методиката, определена в приложение IV, част В, за всички останали елементи.

2.  До 31 март 2010 г. държавите-членки представят на Комисията доклад, включващ списък на районите на тяхна територия, които са класифицирани на ниво 2 от Номенклатурата на статистическите териториални единици (наричана по-нататък „NUTS“) или на по-точно определено подниво NUTS в съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) ( 22 ), за които предвижданите типични емисии на парникови газове в резултат на отглеждането на селскостопански суровини са по-ниски или равни на емисиите, посочени под заглавието „Разпределени приети стойности за отглеждане“ в приложение IV, част Г към настоящата директива, като списъкът е придружен от описание на метода и данните, използвани при неговото съставяне. Използваният метод отчита почвените характеристики, климата и очакваните добиви на селскостопански суровини.

3.  Приетите стойности в приложение IV, част А, както и разпределените приети стойности за отглеждане, посочени в приложение IV, част Г, могат да се използват само ако съответните суровини:

а) са отгледани извън Общността;

б) са отгледани в райони на Общността, включени в посочените в параграф 2 списъци; или

в) са отпадъци или остатъчни вещества, които не са получени от селскостопанска дейност, аквакултура или риболовна дейност.

По отношение на тези биогорива, които не попадат в обхвата на букви а), б) или в), се използват действителните стойности за емисиите при отглеждането.

4.  До 31 март 2010 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно възможността за съставяне на списъци с райони в трети държави, където предвижданите типични емисии на парникови газове при отглеждане на селскостопански суровини се очаква да бъдат по-ниски или равни на емисиите, посочени под заглавието „Отглеждане“ в приложение IV, част Г, като докладът при възможност е придружен от такива списъци и от описание на метода и данните, използвани за съставянето им. При необходимост докладът се придружава от съответни предложения.

5.  Комисията докладва най-късно до 31 декември 2012 г. и на всеки 2 години след това относно предвижданите типични и приети стойности, посочени в приложение IV, части Б и Д, като отделя специално внимание на емисиите от транспорта и преработката, и може при необходимост да вземе решение за коригиране на стойностите. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4.

6.  До 31 декември 2010 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за преглед на въздействието на непряката промяна на земеползването върху емисиите от парникови газове и очертава пътища за минимизиране на това въздействие. Докладът се придружава по целесъобразност от предложение, основано на най-добрите налични научни данни, което включва конкретна методология за емисиите от измененията в запасите от въглерод вследствие на непреки промени в земеползването, като се гарантира спазването на настоящата директива, и по-специално член 7б, параграф 2.

Предложението включва необходимите предпазни мерки за гарантиране на сигурност за инвестициите, осъществени преди да започне прилагането на методологията. По отношение на инсталациите, произвеждали биогорива преди края на 2013 г., прилагането на мерките, посочени в първата алинея, не може да има за последица — до 31 декември 2017 г. — произведените от тези инсталации биогорива да бъдат считани за несъответстващи на изискванията за устойчивост в настоящата директива, ако те иначе биха спазвали тези изисквания, при условие че тези биогорива постигат намаления на емисиите на парникови газове в размер най-малко 45 %. Това правило се прилага за капацитета на инсталации за биогорива в края на 2012 г.

Европейският парламент и Съветът полагат усилия да вземат решение по евентуални предложения, внесени от Комисията, най-късно до 31 декември 2012 г.

7.  Приложение IV може да бъде адаптирано към техническия и научния напредък, включително чрез добавяне на стойности за по-нататъшни начини на производство на биогориво за същите или други суровини и чрез промяна на методиката, предвидена в част В. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4.

По отношение на приетите стойности и методиката, посочена в приложение IV, се обръща особено внимание на:

 метода на отчитане на отпадъците и остатъчните вещества,

 метода на отчитане на страничните продукти,

 метода на отчитане при когенерация, както и

 статуса на странични продукти, предоставян на остатъчните вещества от селскостопански култури.

Приетите стойности за биодизел от отпадни растителни или животински мазнини се разглеждат във възможно най-кратък срок.

При всяко адаптиране или добавка към списъка на приетите стойности в приложение IV се спазват следните правила:

а) в случаите когато приносът на даден фактор към общите емисии е малък, или когато е налице ограничено вариране, или когато разходите или трудностите при установяване на действителните стойности са високи, като приети стойности трябва да се вземат типичните стойности за нормалните производствени процеси;

б) във всички останали случаи приетите стойности трябва да бъдат консервативни в сравнение с нормалните производствени процеси.

8.  Създават се подробни определения, включително техническите спецификации, изисквани за категориите, посочени в приложение IV, част В, точка 9. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4.

Член 7д

Мерки по прилагане и доклади относно устойчивостта на биогоривата

1.  Мерките по прилагане, посочени в член 7б, параграф 3, втора алинея, член 7в, параграф 3, трета алинея, член 7в, параграф 6, член 7в, параграф 8, член 7г, параграф 5, член 7г, параграф 7, първа алинея и член 7г, параграф 8 също така отчитат изцяло целите на Директива 2009/28/ЕО.

2.  Докладите на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, посочени в член 7б, параграф 7, член 7в, параграф 2, член 7в, параграф 9, член 7г, параграфи 4 и 5 и член 7г, параграф 6, първа алинея, както и докладите и информацията, предоставяна съгласно член 7в, параграф 3, първа и пета алинея, и член 7г, параграф 2 се подготвят и предават за целите както на Директива 2009/28/ЕО, така и на настоящата директива.

▼M2

Член 8

Контрол на спазването на предписанията и докладване

▼M4

1.  Държавите-членки контролират спазването на изискванията на членове 3 и 4 по отношение на бензина и дизеловите горива на базата на аналитичните методи, посочени съответно в европейските стандарти EN 228:2004 и EN 590:2004.

▼M2

2.  Държавите–членки установяват система за мониторинг на качеството на горивото в съответствие с изискванията на съответният Европейски стандарт. Използването на система за мониторинг на качеството на алтернативното гориво може да бъде позволена, в случай че такава система гарантира също толкова достоверни резултати.

3.  Всяка година до 30 юни държавата–членка представя доклад за данните за качеството на националното гориво за предходната календарна година. Първият доклад се представя до 30 юни 2002 г. От 1 януари 2004 г. форматът на този доклад ще отговаря на описания в съответния европейски стандарт. В допълнение държавите–членки докладват за целия обем бензин и дизелово гориво, продадени на тяхна територия и за обема на безоловния бензин и дизеловото гориво, продадени с гориво с максимално съдържание на сяра 10 mg/kg. Освен това, държавите–членки докладват всяка година за наличността на подходящо балансирана географска основа за бензин и дизелово гориво с максимално съдържание на сяра 10 mg/kg, които са продадени на нейната територия.

4.  Комисията гарантира, че информацията, предадена съгласно параграф 3 се разпространява бързо чрез подходящи средства. Комисията публикува годишно и за първи път на 31 декември 2003 г. доклад за действителното качество на горивото в различните държави–членки и географския обхват на горивата с максимално съдържание на сяра 10 mg/kg, с цел да представи общ преглед на данните за качеството на горивата в различните държави–членки.

▼M4

Член 8а

Метални добавки

1.  Комисията извършва оценка на рисковете за здравето и околната среда вследствие на употребата на метални добавки в горивата, като за тази цел разработва методология за изпитване. Тя докладва заключенията си на Европейския парламент и на Съвета в срок до 31 декември 2012 г.

2.  До разработването на методологията за изпитване, посочена в параграф 1, наличието на металната добавка метилциклопентадиенил манган трикарбонил (MMT) в горивата се ограничава до 6 mg манган на литър, считано от 1 януари 2011 г. Ограничението е 2 mg манган, считано от 1 януари 2014 г.

3.  Ограничението за съдържанието на ММТ в горивата, определено в параграф 2, се преразглежда въз основа на резултатите от оценката, извършена чрез методологията за изпитване, посочена в параграф 1. То може да бъде сведено до нула, ако оценката на риска оправдава това. То не може да бъде увеличено, освен ако не е оправдано от оценката на риска. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4.

4.  Държавите-членки гарантират, че на всяко място, където на потребителите се предлагат горива с метални добавки, се поставя етикет относно съдържанието на металната добавка в горивото.

5.  Етикетът съдържа следния текст: „Съдържа метални добавки“.

6.  Етикетът се прикрепя към мястото, където е изложена информацията за вида гориво, така че да се вижда ясно. Етикетът е с размери и шрифт, които му позволяват да се вижда ясно и да се чете лесно.

▼M4

Член 9

Отчетност

1.  До 31 декември 2012 г. и след това на всеки три години Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад, при необходимост придружаван от предложение за изменения на настоящата директива. По-конкретно докладът трябва да отчита следното:

а) използването и развитието на автомобилната технология и по-специално осъществимостта на повишаването на максимално допустимото съдържание на биогориво в бензина и дизела и необходимостта от преразглеждане на датата, посочена в член 3, параграф 3;

б) Общностна политика за емисиите на CO2 от пътни превозни средства;

в) възможността за прилагане на изискванията на приложение II, и по-специално на пределната стойност за полициклични ароматни въглеводороди към извънпътната подвижна техника (включително плавателни съдове по вътрешните водни пътища), селскостопански и горски трактори, както и плавателни съдове с развлекателна цел;

г) увеличаването на употребата на почистващи препарати в горивата;

д) използването на метални добавки, различни от ММТ, в горивата;

е) общия обем на съставките, използвани в бензина и дизела, като се взема предвид екологичното законодателство на Общността, включително целите на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите ( 23 ) и производните ѝ директиви;

ж) последствията от целта за намаляване на емисиите на парникови газове, посочена в член 7а, параграф 2, за схемата за търговия с емисии;

з) евентуалната необходимост от корекции в член 2, параграфи 6 и 7 и член 7а, параграф 2, буква б), с цел да се извърши оценка на възможния принос за постигането на целта за намаляване на емисиите на парникови газове с до 10 % до 2020 г. Тези съображения се основават на потенциала за намаляване на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на горивата и енергията в рамките на Общността, като се вземат предвид, по-конкретно, всички промени в технологиите за съобразено с околната среда улавяне и съхранение на въглерод в геоложки обекти, за електрически пътни превозни средства и разходната ефективност на средствата за намаляване на тези емисии, както е посочено в член 7а, параграф 2, буква б);

и) възможността за въвеждане на допълнителни мерки за доставчиците, за да се намалят с 2 % емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на горивата спрямо основните стандарти за горивата, посочени в член 7а, параграф 5, буква б), чрез използването на кредити по Механизма за чисто развитие на Протокола от Киото, съгласно условията, определени в Директива 2003/87/ЕО, с цел да се извърши оценка на възможния допълнителен принос за постигането на целта за намаляване на емисиите на парникови газове с до 10 % до 2020 г., както е посочено в член 7а, параграф 2, буква в) от настоящата директива;

й) актуализиран анализ на разходите и ползите и анализ на въздействието на намалението на максималното допустимо налягане на парите на бензина до 60 kPa през летния период,

2.  Най-късно през 2014 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за постигането на целта за емисиите на парникови газове за 2020 г., посочена в член 7а, като взема предвид необходимостта от съгласуване на тази цел с целта, посочена в член 3, параграф 3 от Директива 2009/28/ЕО, що се отнася до дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта, в контекста на докладите, посочени в член 23, параграфи 8 и 9 от посочената директива.

При необходимост Комисията прилага към доклада предложение за промяна на целта.

▼M2

Член 9а

Санкции

Държавите–членки определят санкциите, приложими за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива. Определените глоби трябва да бъдат ефективни, съразмерни и разубеждаващи.

▼B

Член 10

Процедура за адаптиране към техническия напредък

▼M4

1.  При необходимост от адаптиране спрямо техническия напредък на разрешените аналитични методи, посочени в приложения I или II, могат да се приемат изменения с цел промяна на несъществени елементи от настоящата директива в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4. Приложение III също може да бъде също адаптиран в съответствие с техническия и научния напредък. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4.

▼B

2.  Адаптирането не може да доведе до преки или косвени изменения на приетите допустими стойности, определени в настоящата директива или промени в крайните срокове за тяхното прилагане.

▼M4

Член 11

Процедура на комитет

1.  Освен в случаите, посочени в параграф 2, Комисията се подпомага от комитет относно качеството на горивата.

2.  По въпроси относно устойчивостта на биогоривата съгласно членове 7б, 7в и 7г Комисията се подпомага от Комитета по устойчивостта на биогоривата и течните горива от биомаса, посочен в член 25, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

▼B

Член 12

Отмяна и изменение на директивите, свързани с качеството на бензина и дизеловите горива

1.  Директиви 85/210/ЕИО, 85/536/ЕИО и 87/441/ЕИО се отменят, считано от 1 януари 2000 г.

2.  Директива 93/12/ЕИО се изменя, като се заличават член 1, параграф 1, буква б) и член 2, параграф 1, считано от 1 януари 2000 г.

Член 13

Транспониране в националното законодателство

1.  Държавите-членки приемат и публикуват необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 юли 1999 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки прилагат тези мерки от 1 януари 2000 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

▼M4 —————

▼B

Член 15

Влизане в сила на директивата

Настоящата директива влиза в сила на датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 16

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ГОРИВАТА НА ПАЗАРА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: БензинПараметър (1)

Мерна единица

Пределни стойности (2)

Минимум

Максимум

Октаново число по изследователски метод (RON)

 

95 (3)

Октаново число по моторен метод (MON)

 

85

Налягане на парите, летен период (4)

kPa

60,0 (5)

Дестилационни характеристики:

 
 
 

— при 100 °C се изпаряват

% v/v

46,0

— при 150 °C се изпаряват

% v/v

75,0

Анализ на въглеводородните групи

 
 
 

— алкени

% v/v

18,0

— арени

% v/v

35,0

— бензен

% v/v

1,0

Съдържание на кислород

% m/m

 

3,7

Кислородосъдържащи съединения

 
 
 

— Метанол

% v/v

 

3,0

— Етанол (може да са необходими стабилизиращи агенти)

% v/v

 

10,0

— Изопропилов алкохол

% v/v

12,0

— Третичен бутилов алкохол

% v/v

15,0

— Изобутилов алкохол

% v/v

15,0

— Етери с пет ли повече въглеродни атома за молекула

% v/v

22,0

— Други кислородосъдържащи съединения (6)

% v/v

15,0

Съдържание на сяра

mg/kg

10,0

Съдържание на олово

g/l

0,005

(1)   Методите на изпитване са тези, определени в EN 228:2004. Държавите-членки могат да възприемат аналитичния метод, посочен в заменящ стандарт EN 228:2004, ако може да се докаже, че той дава същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като аналитичния метод, който заменя.

(2)   Посочените в спецификацията стойности са „реални стойности“. При установяването на пределните стойности са използвани положенията на EN ISO 4259:2006 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите на изпитване“, а при определянето на минимална стойност е отчетена минималната поправка от 2R, различна и по-висока от нулата (R = възпроизводимост). Резултатите от отделните измервания се интерпретират на базата на критериите, определени в EN ISO 4259:2006.

(3)   Държавите-членки могат да решат да продължат да разрешават пускането на пазара на обикновен безоловен бензин с минимално октаново число, определено по двигателния метод (MON) от 81 и минимално октаново число, определено по метода на изследването (RON) от 91.

(4)   Летният период започва не по-късно от 1 май и не свършва преди 30 септември. За държави-членки, в които се наблюдават ниски летни температури, летният период започва не по-късно от 1 юни и не свършва преди 31 август.

(5)   За държавите-членки, в които се наблюдават ниски летни температури и за които е в сила дерогация в съответствие с член 3, параграфи 4 и 5, максималното налягане на парите е 70 kPa. За държавите-членки, за които е в сила дерогация в съответствие с член 3, параграфи 4 и 5 относно бензина със съдържание на етанол, максималното налягане на парите е 60 kPa, като към него се добавя превишението на налягането на парите, посочено в приложение III.

(6)   Други моноалкохоли и етери с температура на край на кипене не по-висока от тази, определена в EN 228:2004.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПАЗАРНИТЕ ГОРИВА, КОИТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: Дизелово горивоПараметър (1)

Мерна единица

Пределни стойности (2)

Минимум

Максимум

Цетаново число

 

51,0

Плътност при 15° С

kg/m (3)

845,0

Дестилация:

 
 
 

— 95 % V/V дестилирали до:

°C

360,0

Полициклични арени

% m/m

8,0

Съдържание на сяра

mg/kg

10,0

Съдържание на МЕМК (FAME) — EN 14078

% V/V

7,0 (3)

(1)   Методите на изпитване са тези, определени в EN 590:2004. Държавите членки могат да възприемат аналитичния метод, посочен в заменящ стандарт EN 590:2004, ако може да се докаже, че той дава същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като аналитичния метод, който заменя.

(2)   Посочените в спецификацията стойности са „реални стойности“. При установяването на пределните стойности са използвани положенията на EN ISO 4295:2006 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите на изпитване“, а при определянето на минимална стойност е отчетена минималната поправка от 2R, различна и по-висока от нулата (R = възпроизводимост). Резултатите от отделните измервания се интерпретират на базата на критериите, определени в EN ISO 4259:2006.

(3)   МЕМК са в съответствие с EN 14214.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОПУСТИМО ПРЕВИШЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО НА ПАРИТЕ, РАЗРЕШЕНО ЗА БЕНЗИН, СЪДЪРЖАЩ БИОЕТАНОЛСъдържание на биоетанол (% v/v)

Допустимо превишение на налягането на парите (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

Допустимото превишение на налягането на парите при междинно съдържание на биоетанол, явяващо се между стойностите от таблицата, се определя чрез линейна интерполация между съдържанието на биоетанол непосредствено над и съдържанието непосредствено под междинната стойност.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРАВИЛА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА БИОГОРИВАТА

A.   Типови стойности и приети стойности за биогорива, произведени без нетни емисии на въглерод, дължащи се на промяна в земеползванетоЕтапи в производството на биогоривото

Намаление на емисиите на парникови газове, типични стойности

Намаление на емисиите на парникови газове, приети стойности

Етанол от захарно цвекло

61 %

52 %

Етанол от пшеница (неуточнено гориво, използвано при преработката)

32 %

16 %

Етанол от пшеница (лигнитни въглища, използвани при преработка в когенерационни централи)

32 %

16 %

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в конвенционален котел)

45 %

34 %

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

53 %

47 %

Етанол от пшеница (слама, използвана при преработка в когенерационна централа)

69 %

69 %

Етанол от царевица, произведена в Общността (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

56 %

49 %

Етанол от захарна тръстика

71 %

71 %

Частта от възобновяеми ресурси в етил-третичен-бутил-етер (ЕТБЕ)

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в третичен-амил-етил-етер (ТАЕЕ)

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Биодизел от рапица

45 %

38 %

Биодизел от слънчоглед

58 %

51 %

Биодизел от соево масло

40 %

31 %

Биодизел от палмово масло (неуточнен процес)

36 %

19 %

Биодизел от палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

62 %

56 %

Биодизел от отпадни растителни или животински (1) мазнини

88 %

83 %

Хидрогенирано растително масло, рапица

51 %

47 %

Хидрогенирано растително масло, слънчоглед

65 %

62 %

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (неуточнен процес)

40 %

26 %

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

68 %

65 %

Чисто растително масло, рапица

58 %

57 %

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като заместител на природен газ

80 %

73 %

Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ

84 %

81 %

Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

86 %

82 %

(1)   Без да се включват животинските мазнини, произведени от странични животински продукти, определени като материал от категория 3 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека

(1)   ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

.

Б.   Предвиждани типови стойности и приети стойности за бъдещи видове горива, несъществуващи или налични в незначителни количества на пазара през януари 2008 г., ако са произведени без нетни емисии на парникови газове, дължащи се на промяна в земеползванетоЦикъл на производство на биогоривото

Намаление на емисиите на парникови газове, типични стойности

Намаление на емисиите на парникови газове, приети стойности

Етанол от пшенична слама

87 %

85 %

Етанол от дървесни отпадъци

80 %

74 %

Етанол от бързорастящи дървесни видове

76 %

70 %

Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на Fischer-Tropsch

95 %

95 %

Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по метода на Fischer-Tropsch

93 %

93 %

Диметилетер (ДМЕ) от дървесни отпадъци

95 %

95 %

ДМЕ от бързорастящи дървесни видове

92 %

92 %

Метанол от дървесни отпадъци

94 %

94 %

Метанол от бързорастящи дървесни видове

91 %

91 %

Частта от възобновяеми ресурси в метил-третичен-бутил-етер (МТБЕ)

Равни на стойностите при избрания цикъл за производство на метанол

В.   Методология

1.

Емисиите на парникови газове при производството и употребата на биогорива се определя по следния начин:

E = eec  + el  + ep  + etd  + eu esca eccs eccr eee

където:

E

=

общите емисии от използването на горивото;

eec

=

емисиите от добива или отглеждането на суровини;

el

=

годишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на промяна на земеползването;

ep

=

емисиите от обработката;

etd

=

емисиите от транспорт и разпространение;

eu

=

емисиите от използването на горивото;

esca

=

намаленията на емисии в резултат на натрупване на въглерод в почвата, вследствие на подобрено управление в селското стопанство;

eccs

=

намаленията на емисии в резултат на улавяне и геоложко съхранение;

eccr

=

намаленията на емисии в резултат на улавяне и замяна; както и

eee

=

намаленията на емисии в резултат от допълнително произведена електроенергия в когенерационен режим.

Не се вземат под внимание емисиите от производството на машини и съоръжения.

2.

Емисиите на парникови газове от горива, E, се изразяват чрез следната мерна единица: g CO2 еквивалент за MJ енергийно съдържание на горивото, gCO2eq/MJ.

3.

Чрез дерогация от точка 2, стойностите, изчислени като gCO2eq/MJ, могат да бъдат коригирани, така че да отразяват разликите между горивата по отношение на извършената полезна работа, изчислена като км/MJ Такива корекции се правят само в случай, че са доказани разлики в извършената полезна работа.

4.

Намаленията на емисии на парникови газове в резултат на използването на биогорива се изчисляват по формулата:

НАМАЛЕНИЕ = (EF EB )/EF

където:

EB

=

общите емисии от биогоривото; както и

EF

=

общите емисии от ползваното за сравнение изкопаемо гориво.

5.

Видовете парникови газове, които се отчитат за целите на точка 1, са: CO2, N2O и CH4. При изчисляването на CO2 еквивалента тези газове се отчитат със следните коефициенти:

CO2

:

1

N2O

:

296

CH4

:

23

6.

Емисиите от добива или отглеждането на суровини, eec, включват както следва: емисиите от самия процес на добив или отглеждане; от прибирането на суровините; от отпадъците и загубите; както и от производството на химикали или продукти, използвани при добива или отглеждането на суровините. Изключва се от изчисленията улавянето на CO2 в процеса на отглеждане на суровините. Трябва да се извадят удостоверените намаления на емисии на парникови газове от изгарянето на факелен газ при петролните съоръжения по света. Ако не могат да се използват действителни стойности, могат да се направят предвиждания за емисиите от отглеждането на суровини въз основа на средни стойности, изчислени за географски райони с по-малка площ от използваните за изчисление на приетите стойности.

7.

Средногодишните емисии в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (el), се изчисляват чрез средногодишно разпределяне на емисиите за период от 20 години. За изчисляване на тези емисии се прилага следната формула:

el = (CSR CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/PeB  ( 24 )

където:

el

=

средногодишните емисии на парникови газове в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (изразени като маса на CO2 еквивалент за единица енергийно съдържание на биогоривото);

CSR

=

въглеродните запаси на единица площ на база референтно земеползване (изразени като маса на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). Като референтно се отчита използването на земята през по-късния от следните два момента: през януари 2008 г. или през време, предхождащо с 20 години добиването на суровината;

CSA

=

въглеродните запаси на единица площ на база действително земеползване (изразени като маса на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). В случаите когато въглеродните запаси се натрупват в продължение на повече от една година, стойността на CSA се равнява на предвижданите запаси на единица площ след 20 години или при достигане на максимална степен на развитие на културите, в зависимост от това кое от двете условия настъпи по-рано;

P

=

производителността на културата (измерена в количество енергия от биогориво на единица площ на година); както и

eB

=

премия от 29 gCO2eq/MJ за биогоривата от биомаса, получена от възстановена деградирала земя, при условията, предвидени в точка 8.

8.

Премията от 29 gCO2eq/MJ се предоставя ако са налице доказателства, че съответната земя:

а) не е била ползвана за селскостопански или някакви други дейности през януари 2008 г.; и

б) попада в една от следните категории:

i) тежко деградирали земи, включително земите, ползвани в миналото за селскостопански цели;

ii) силно замърсени земи.

Премията от 29 gCO2eq/MJ се прилага за срок от 10 години, считано от датата на промяната на предназначението на земята за селскостопанско ползване, при условие че е осигурено постоянно нарастване на въглеродните запаси и значимо намаляване на ерозията (за земите, попадащи в категория i) и снижаване на почвеното замърсяване (за земите, попадащи в категория ii).

9.

Категориите, посочени в точка 8, буква б), се определят, както следва:

а) „тежко деградирали земи“ означава земи, които за значителен период са били или засолени в значителна степен, или които имат особено ниско съдържание на органични вещества и са тежко ерозирали;

б) „силно замърсени земи“ означава земи, които не са годни за отглеждане на храни или фуражи поради почвено замърсяване.

Тези земи включват и земи, които са били предмет на решение на Комисията съгласно член 7в, параграф 3, алинея четвърта.

10.

Насоките, приети съгласно точка 10 от част В на приложение V към Директива 2009/28/ЕО, служат като основа за изчисление на въглеродни земни запаси за целите на настоящата директива.

11.

Емисиите от преработката ep включват емисиите от самата преработка; от отпадъците и загубите; както и от производството на химикали или продукти, използвани при преработката.

При отчитането на потреблението на електроенергия, която не е генерирана от съответната инсталация за производство на гориво, коефициентът на емисии на парникови газове в резултат на производството и разпределението на електроенергията се приема за равен на средния коефициент на емисии при производството и разпределението на електроенергия в даден регион. По изключение от това правило, производителите могат да използват средна стойност за електроенергията, произведена от дадена електроцентрала, ако централата не е свързана към електроенергийната мрежа;

12.

Емисиите от транспорт и разпределение etd включват емисиите от транспорт и складиране на суровините и междинните продукти, както и от складиране и разпределение на крайните продукти. Емисиите от транспорт и разпределение, които трябва да се вземат предвид по точка 6, не попадат в обхвата на настоящата точка.

13.

Емисиите от използване на горивото eu се смятат за нулеви по отношение на биогоривата.

14.

Намаленията на емисии в резултат на улавяне и геоложко съхранение, eccs , които още не са отчетени в ep , се ограничават до избегнатите емисии чрез улавяне и отвеждане на CO2, които са директно свързани с добива, транспорта, преработката и разпределението на горивото.

15.

Намаленията на емисии в резултат на улавяне и замяна eccr се ограничават до емисиите, избегнати чрез улавяне на CO2, чието въглеродно съдържание произхожда от биомаса и който се използва за замяна на получен от изкопаеми горива CO2, използван за търговски продукти и услуги.

16.

Намаленията на емисии в резултат от допълнително произведена електроенергия в когенерационен режим eee се отчитат, ако се отнасят до допълнителната електроенергия, генерирана от инсталации за производство на горива, които имат когенерационни съоръжения, освен в случаите, когато горивото, използвано за когенерацията, е страничен продукт, различен от селскостопански остатък. При отчитането на тази допълнителна електроенергия мощността на когенерационния блок се приема като минимално необходимата за осигуряване на топлинната енергия, използвана за производство на горивото. Намалението на емисии на парникови газове, свързано с тази допълнително произведена електроенергия, се приема за равно на количеството парникови газове, които биха били отделени при генерирането на равно количество електроенергия от централа, използваща същото гориво като когенерационния блок.

17.

В случай че производственият процес на горивото позволява да се получи едновременно горивото, чиито емисии се изчисляват, и един или повече други продукти („странични продукти“), емисиите на парникови газове се разпределят между горивото или междинния продукт при производството му и останалите странични продукти пропорционално на енергийното им съдържание (определено на база нетна калорична стойност за страничните продукти, различни от електроенергия).

18.

Във връзка с изчисленията, посочени в точка 17, подлежащите на разпределение емисии са eec + el , плюс тези части от ep , etd и eee , които се пораждат до този етап включително от процеса, когато завършва производството на съответния страничен продукт. Ако на по-ранен етап от цикъла към странични продукти са начислени емисии, се отчита само тази част от емисиите, която на крайния етап е начислена към междинния горивен продукт, а не цялото количество емисии.

За целите на изчислението се отчитат всички странични продукти, включително електроенергията, която не попада под действието на точка 16, с изключение на селскостопанските остатъци като например слама, меласа, люспи, кочани и костилки. За целите на изчислението се смята, че страничните продукти с отрицателно енергийно съдържание имат нулево енергийно съдържание.

За отпадъците, селскостопанските остатъци, включително слама, меласа, люспи, кочани и черупки, и отпадъците от преработката, включително суров глицерин (глицерин, който не е рафиниран), се приема, че имат нулеви емисии на парникови газове през жизнения цикъл до прибирането им.

В случая на горива, произведени от рафинерии, анализираната производствена единица във връзка с изчисленията, посочени в точка 17, е съответната рафинерия.

19.

За целите на изчислението, посочено в точка 4, стойността за използваното за сравнение изкопаемо гориво (EF) е последната налична стойност за усреднените действителни емисии от изкопаемата част на използваните в Общността бензинови и дизелови горива, регистрирани съгласно настоящата директива. Ако такава информация липсва, се използва стойността 83,8 gCO2eq/MJ.

Г.   Разпределени приети стойности за биогоривата

Разпределени приети стойности за отглеждане на селскостопански култури: „eec “ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от захарно цвекло

12

12

Етанол от пшеница

23

23

Етанол от царевица, произведена в Общността

20

20

Етанол от захарна тръстика

14

14

Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ

Равно на това при съответния цикъл на производство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ

Равно на това при съответния цикъл на производство на етанол

Биодизел от рапица

29

29

Биодизел от слънчоглед

18

18

Биодизел от соево масло

19

19

Биодизел от палмово масло

14

14

Биодизел от отпадни растителни или животински (1)мазнини

0

0

Хидрогенирано рапично олио

30

30

Хидрогенирано слънчогледово олио

18

18

Хидрогенирано палмово масло

15

15

Чисто (студенопресовано) рапично олио

30

30

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като заместител на природен газ

0

0

Биогаз от течен тор, като заместител на природен газ

0

0

Биогаз от сух тор, като заместител на природен газ

0

0

(1)   Не са включени животинските мазнини, добити от животински странични продукти, класифицирани като материали от категория 3, съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002.

Разпределени приети стойности за преработка (включително допълнително произведената електроенергия): „ep eее “ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от захарно цвекло

19

26

Етанол от пшеница (неуточнено гориво, използвано при преработката)

32

45

Етанол от пшеница (лигнитни въглища, използвани при преработка в когенерационни централи)

32

45

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в конвенционален котел)

21

30

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

14

19

Етанол от пшеница (слама, използвана при преработка в когенерационна централа)

1

1

Етанол от царевица, произведена в Общността (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

15

21

Етанол от захарна тръстика

1

1

Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ

Равно на това при съответния цикъл на производство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Биодизел от рапица

16

22

Биодизел от слънчоглед

16

22

Биодизел от соево масло

18

26

Биодизел от палмово масло (неуточнен процес)

35

49

Биодизел от палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

13

18

Биодизел от отпадни растителни или животински мазнини

9

13

Хидрогенирано растително масло, рапица

10

13

Хидрогенирано растително масло, слънчоглед

10

13

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (неуточнен процес)

30

42

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

7

9

Чисто растително масло, рапица

4

5

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като заместител на природен газ

14

20

Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ

8

11

Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

8

11

Разпределени приети стойности за транспорт и разпределение: „e td“ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от захарно цвекло

2

2

Етанол от пшеница

2

2

Етанол от царевица, произведена в Общността

2

2

Етанол от захарна тръстика

9

9

Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Биодизел от рапица

1

1

Биодизел от слънчоглед

1

1

Биодизел от соево масло

13

13

Биодизел от палмово масло

5

5

Биодизел от отпадни растителни или животински мазнини

1

1

Хидрогенирано растително масло, рапица

1

1

Хидрогенирано растително масло, слънчоглед

1

1

Хидрогенирано растително масло, палмово масло

5

5

Чисто растително масло, рапица

1

1

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като заместител на природен газ

3

3

Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ

5

5

Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

4

4

Общо за отглеждане, преработка, транспорт и разпределениеЦикъл на производство

Емисии на парникови газове, типични стойности

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от захарно цвекло

33

40

Етанол от пшеница (неуточнено гориво, използвано при преработката)

57

70

Етанол от пшеница (лигнитни въглища, използвани при преработка в когенерационни централи)

57

70

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в конвенционален котел)

46

55

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

39

44

Етанол от пшеница (слама, използвана при преработка в когенерационна централа)

26

26

Етанол от царевица, произведена в Общността (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

37

43

Етанол от захарна тръстика

24

24

Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Биодизел от рапица

46

52

Биодизел от слънчоглед

35

41

Биодизел от соево масло

50

58

Биодизел от палмово масло (неуточнен процес)

54

68

Биодизел от палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

32

37

Биодизел от отпадни растителни или животински мазнини

10

14

Хидрогенирано растително масло, рапица

41

44

Хидрогенирано растително масло, слънчоглед

29

32

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (неуточнен процес)

50

62

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

27

29

Чисто растително масло, рапица

35

36

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като заместител на природен газ

17

23

Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ

13

16

Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

12

15

Д.   Предвиждани разпределени приети стойности на бъдещи видове горива, несъществуващи или налични в незначителни количества на пазара през януари 2008 г.

Разпределени стойности за отглеждане: „eec “ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от пшенична слама

3

3

Етанол от дървесни отпадъци

1

1

Етанол от бързорастящи дървесни видове

6

6

Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на Fischer-Tropsch

1

1

Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по метода на Fischer-Tropsch

4

4

ДМЕ от дървесни отпадъци

1

1

ДМЕ от бързорастящи дървесни видове

5

5

Метанол от дървесни отпадъци

1

1

Метанол от бързорастящи дървесни видове

5

5

Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл за производство на метанол

Разпределени стойности за преработката (включително допълнителната електроенергия): „ep eee “ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство на биогоривото

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от пшенична слама

5

7

Етанол от дървесина

12

17

Биодизел, произведен от дървесина по метода на Fischer-Tropsch

0

0

ДМЕ от дървесина

0

0

Метанол от дървесина

0

0

Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл за производство на метанол

Разпределени стойности за транспорт и разпределение: „e td“ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство на биогоривото

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от пшенична слама

2

2

Етанол от дървесни отпадъци

4

4

Етанол от бързорастящи дървесни видове

2

2

Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на Fischer-Tropsch

3

3

Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по метода на Fischer-Tropsch

2

2

ДМЕ от дървесни отпадъци

4

4

ДМЕ от бързорастящи дървесни видове

2

2

Метанол от дървесни отпадъци

4

4

Метанол от бързорастящи дървесни видове

2

2

Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл за производство на метанол

Общо за отглеждане, обработка, транспорт и разпределениеЦикъл на производство на биогоривото

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от пшенична слама

11

13

Етанол от дървесни отпадъци

17

22

Етанол от бързорастящи дървесни видове

20

25

Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на Fischer-Tropsch

4

4

Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по метода на Fischer-Tropsch

6

6

ДМЕ от дървесни отпадъци

5

5

ДМЕ от бързорастящи дървесни видове

7

7

Метанол от дървесни отпадъци

5

5

Метанол от бързорастящи дървесни видове

7

7

Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл за производство на метанол( 1 ) ОВ С 77, 11.3.1997 г., стр. 1 и

ОВ С 209, 10.7.1997 г., стр. 25.

( 2 ) ОВ С 206, 7.7.1997 г., стр. 113.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 10 април 1997 г. (ОВ С 132, 28.4.1997 г., стр. 170), Обща позиция на Съвета от 7 октомври 1997 г. (ОВ С 351, 19.11.1997 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 18 февруари 1998 г. (ОВ С 80, 16.3.1998 г., стр. 92). Решение на Европейския парламент от 15 септември 1998 г. (ОВ С 313, 12.10.1998 г.). Решение на Съвета от 17 септември 1998 г.

( 4 ) ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 1.).

( 5 ) ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 33. Директива, последно изменена с Директива 96/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 40, 17.2.1996 г., стр. 1).

( 6 ) ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 42.

( 7 ) ОВ L 316, 31.10.1982 г., стр. 12. Директива, последно изменена с Директива 94/74/ЕO (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 46).

( 8 ) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 98/48/ЕО (ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18).

( 9 ) ОВ L 96, 3.4.1985 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

( 10 ) ОВ L 334, 12.12.1985 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 87/441/ЕИО на Комисията (ОВ L 238, 21.8.1987 г., стр. 40).

( 11 ) ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 81.

( 12 ) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 1.

( 13 ) Изброяването на CN кодовете като специспецифицирани в ОМT, изменена с Регламент (ЕО) № 2031/2001 на Комисията (ОВ L 279, 23.10.2001 г., стр. 1).

( 14 ) Изброяването на CN кодовете като специспецифицирани в ОМT, изменена с Регламент (ЕО) № 2031/2001 на Комисията (ОВ L 279, 23.10.2001 г., стр. 1).

( 15 ) Номерацията на тези CN кодове, както са определени в Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.6.1987 г., стр. 1).

( 16 ) ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 15.

( 17 ) ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.

( 18 ) ОВ L 173, 12.7.2000 г., стр. 1.

( 19 ) ОВ L 140, 5.6.2009, стр. 16

( 20 ) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

( 21 ) ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

( 22 ) ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

( 23 ) ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

( 24 ) Частното, получено от разделяне на молекулярното тегло на CO2 (44,010 g/mol) на молекулярното тегло на въглерода (12,011 g/mol) е равно на 3,664.