9.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/62


Sag anlagt den 8. juli 2019 — CZ m.fl. mod EU-Udenrigstjenesten

(Sag T-497/19)

(2019/C 305/72)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: CZ, DB, DC og DD (ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

Sagsøgernes påstande

Annullation af EU-Udenrigstjenestens afgørelse om afslag på deres ansøgning af 4. juni 2018.

EU-Udenrigstjenesten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet med påstand om annullation af EU-Udenrigstjenestens afgørelse om afslag på deres ansøgning om vedtagelse af foranstaltninger, som kan bringe tilsidesættelsen af princippet om købekraftsækvivalens mellem tjenestemænd og øvrige ansatte, uanset deres tjenestested, til ophør, har sagsøgerne anført tre anbringender.

1.

Første anbringende om tilsidesættelse af begrundelsespligten og af princippet om købekraftsækvivalens mellem tjenestemænd, uanset deres tjenestested. For det første har sagsøgerne gjort gældende, at den anfægtede afgørelse er behæftet med en fuldstændig manglende begrundelse, hvilket hindrer dem i at forstå rigtigheden af denne afgørelse og ikke gør det muligt for Retten at udøve dens retslige kontrol. For det andet har sagsøgerne anført, at de udøver deres funktioner på samme vilkår som deres kolleger, der gør tjeneste ved Europa-Kommissionens repræsentation i Paris, og at de derfor ligesom disse sidstnævnte bør oppebære en fast godtgørelse for tjenesteudlæg. Endelig har sagsøgerne anført, at overholdelsen af princippet om købekraftsækvivalens er uforeneligt med eksistensen af samme justeringskoefficient for tjenestemænd, der gør tjeneste i Paris, Strasbourg, Marseille og Valencia.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet og af princippet om forbud mod forskelsbehandling, for så vidt som sagsøgerne ikke modtager en fast godtgørelse for tjenesteudlæg i modsætning til deres kolleger, der gør tjeneste ved Europa-Kommissionens repræsentation i Paris, selv om de udøver deres funktioner på samme vilkår som disse.

3.

Tredje anbringende om tilsidesættelse af omsorgspligten, som pålægger den kompetente myndighed i begrundelsen for den anfægtede afgørelse at angive de grunde, som har medført, at myndigheden har påberåbt sig tjenestens interesse.