7.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 377/245


Streda 11. mája 2011
Ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov ***I

P7_TA(2011)0215

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. mája 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (KOM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0510),

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0290/2010),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 8. decembra 2010 (1),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov (2),

so zreteľom na články 86 a 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0101/2011),

A.

keďže podľa konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty,

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


(1)  Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 33.

(2)  Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


Streda 11. mája 2011
P7_TC1-COD(2010)0264

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. mája 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/…/EÚ o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 86/298/EHS z 26. mája 1986 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala uvedená smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 86/298/EHS je jednou zo samostatných smerníc typového schvaľovania ES stanoveného smernicou Rady 74/150/EHS, nahradenou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami a ktorou sa ruší smernica 74/150/EHS (5) a stanovuje technické požiadavky na dizajn a konštrukciu poľnohospodárskych a lesných traktorov čo sa týka ich ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení. Tieto technické požiadavky súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schvaľovania ES, ktoré bolo stanovené smernicou 2003/37/ES, na každý typ traktora. Z tohto dôvodu sa ustanovenia smernice 2003/37/ES, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, uplatňujú na túto smernicu.

(3)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe VII časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica platí pre traktory definované v článku 2 písm. j) smernice 2003/37/ES, ktoré majú nasledujúce charakteristiky:

a)

svetlá výška nie väčšia než 600 mm, merané pod najnižšími bodmi prednej alebo zadnej nápravy, ktorá umožňuje používať diferenciál;

b)

minimálna pevná alebo nastaviteľná šírka rozchodu náprav s najširšími pneumatikami menej ako 1 150 mm, keďže sa predpokladá, že náprava s najširšími pneumatikami je nastavená na maximálnu šírku rozchodu 1 150 mm, ostatné nápravy musia byť nastaviteľné tak, aby vonkajšie okraje najužších pneumatík nepresahovali za vonkajšie okraje pneumatík na náprave s najširšími pneumatikami; ak sú obidve nápravy vybavené kolesami a pneumatikami rovnakej veľkosti, musí byť pevná alebo nastaviteľná šírka rozchodu oboch náprav menej ako 1 150 mm;

c)

hmotnosť vyššia než 600 kilogramov a zodpovedajúca pohotovostnej hmotnosti traktora, vymedzenej v bode 2.1 vzoru A prílohy I k smernici 2003/37/ES vrátane ochrannej konštrukcie chrániacej vodiča pri prevrátení traktora, inštalovanej v súlade s touto smernicou, a pneumatík najväčších rozmerov, aké odporúča výrobca.

Článok 2

1.   Každý členský štát udelí typové schválenie súčasti ES ktorémukoľvek typu ochrannej konštrukcie chrániacej vodiča pri prevrátení traktora a ktorémukoľvek typu jej pripojenia k traktoru, ktorý vyhovuje požiadavkám na konštrukciu a skúšky, uvedeným v prílohách I a II.

2.   Členský štát, ktorý udelil typové schválenie súčasti ES, prijme opatrenia požadované na overenie toho, a to do tej miery, ako je potrebné a ak treba, v spolupráci s príslušnými orgánmi v ostatných členských štátoch, či vzorky odobraté z výroby zodpovedajú schválenému typu. Rozsah tohto overovania by sa mal obmedziť na náhodné kontroly.

Článok 3

Pre každý typ ochrannej konštrukcie chrániacej vodiča pri prevrátení traktora a pre každý typ jej pripojenia k traktoru, ktorý schvália podľa článku 2, vydajú členské štáty výrobcovi traktora alebo ochrannej konštrukcie, chrániacej vodiča pri prevrátení traktora, alebo oprávnenému zástupcovi výrobcu značku typového schválenia súčasti ES, ktorá sa zhoduje s príkladom opísaným v prílohe III.

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, ktorými sa zabráni používaniu značiek, ktoré by viedli k zámene ochranných konštrukcií, chrániacich vodiča pri prevrátení traktora, ktorým bolo udelené typové schválenie súčasti podľa článku 2, s inými zariadeniami.

Článok 4

Žiadny členský štát nemôže zakázať umiestňovať na trhu ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení traktora, alebo ich pripojenie k traktorom, pre ktoré sú určené, z dôvodov týkajúcich sa ich konštrukcie, ak je na nich umiestnená značka typového schválenia súčasti ES.

Členský štát však môže zakázať umiestňovať na trhu ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení traktora, na ktorých je umiestnená značka typového schválenia súčasti ES, ktoré trvale nezodpovedajú schválenému typu.

Tento členský štát následne informuje ostatné členské štáty a Komisiu o opatreniach, ktoré prijal, a uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie.

Článok 5

Príslušné orgány každého členského štátu pošlú do jedného mesiaca príslušným orgánom ostatných členských štátov kópie Osvedčení o typovom schválení súčasti ES, ktorých vzor je uvedený v prílohe IV, vyplnených pre každý typ ochrannej konštrukcie chrániacej vodiča pri prevrátení traktora, ktorý schvália alebo ktorý odmietnu schváliť.

Článok 6

1.   Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie súčasti ES, zistí, že určitý počet ochranných konštrukcií chrániacich vodiča pri prevrátení traktora a ich pripojovacích zariadení k traktorom, na ktorých je umiestnená tá istá značka typového schválenia súčasti ES, nezodpovedá typu, ktorý tento štát schválil, prijme potrebné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby vzorky z výroby zodpovedali schválenému typu.

Príslušné orgány tohto členského štátu informujú príslušné orgány ostatných členských štátov o prijatých opatreniach, ktoré sa môžu, ak je to potrebné a ak ide o závažné a opakované prípady nezhody so schváleným typom, rozšíriť na odňatie typového schválenia súčasti ES.

Tieto orgány prijmú tie isté opatrenia, ak dostanú informácie o nezhode od príslušných orgánov iného členského štátu.

2.   Príslušné orgány členských štátov sa do jedného mesiaca navzájom informujú o akomkoľvek prípade odňatia typového schválenia súčasti ES a o dôvodoch takéhoto opatrenia.

Článok 7

Každé opatrenie prijaté podľa predpisov vydaných na uplatňovanie tejto smernice, znamenajúce odmietnutie alebo odňatie typového schválenia súčasti ES pre ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení traktora a pre ich pripojovacie zariadenia k traktorom, alebo zákaz jeho umiestnenia na trhu, alebo používania, obsahuje podrobné vysvetlenie dôvodov, na ktorých je založené.

Takéto rozhodnutia sa oznámia dotknutej strane, ktorá je súčasne informovaná aj o nápravných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii podľa zákonov platných v členských štátoch, a o časových limitoch, ktoré má na vykonanie takých nápravných prostriedkov.

Článok 8

1.   Vo vzťahu k traktorom, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice, členské štáty nesmú:

a)

odmietnuť, pokiaľ ide o typ traktora, udeliť typové schválenie ES alebo odmietnuť udeliť národné typové schválenie,

b)

zakázať prvé uvedenie traktorov do premávky.

2.   Členské štáty môžu odmietnuť udeliť národné typové schválenie pre typ traktora, ktorý nevyhovuje požiadavkám stanoveným v tejto smernici.

Článok 9

Žiadny členský štát nemôže odmietnuť registráciu alebo zakázať predaj, alebo používanie ľubovoľného traktora z dôvodov týkajúcich sa ochranných konštrukcií chrániacich vodiča pri prevrátení traktora alebo ich pripojenia k traktoru, ak je na ňom umiestnená značka typového schválenia súčasti ES a ak sú splnené požiadavky uvedené v prílohe V.

Článok 10

Táto smernica neovplyvňuje právo členských štátov bližšie určiť – pri náležitom dodržiavaní zmluvy – požiadavky, ktoré považujú za nevyhnutné na zabezpečenie ochrany robotníkov pri používaní uvedených traktorov za predpokladu, že to neznamená, že ochranné konštrukcie budú upravené spôsobom, ktorý v tejto smernici nie je bližšie určený.

Článok 11

1.   V súvislosti s typovým schválením ES je každý traktor, na ktorý sa vzťahuje článok 1, vybavený ochranou konštrukciou chrániacou vodiča pri prevrátení traktora.

2.   V prípade, že ochranná konštrukcia nemá dva stĺpiky namontované pred sedadlom vodiča, musí konštrukcia, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, spĺňať požiadavky uvedené v prílohách I a II k tejto smernici alebo v prílohách I až IV k smerniciam Európskeho parlamentu a Rady 2009/57/ES (6) alebo 2009/75/ES (7).

Článok 12

Zmeny potrebné na prispôsobenie požiadaviek uvedených v prílohách I až VI technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom v zmysle článku 20 ods. 3 smernice 2003/37/ES.

Článok 13

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Smernica 86/298/EHS, zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe VII časť A sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe VII časť B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VIII.

Článok 15

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Táto smernica je určená členským štátom.

V

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 33.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. mája 2011.

(3)  Ú. v. ES L 186, 8.7.1986, s. 26.

(4)  Pozri prílohu VII časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 261, 3.10.2009, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 261, 3.10.2009, s. 40.

Streda 11. mája 2011
ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I

Podmienky typového schválenia súčasti ES

PRÍLOHA II

Technické požiadavky

PRÍLOHA III

Značky

PRÍLOHA IV

Vzor osvedčenia o schválení typu súčasti ES

PRÍLOHA V

Podmienky typového schválenia ES

PRÍLOHA VI

Prílohy k osvedčeniu o schválení typu ES pre typ traktora vzhľadom na pevnosť ochranných konštrukcií a pevnosť ich pripojení na traktor

PRÍLOHA VII

Časť A:

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Časť B:

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

PRÍLOHA VIII

Tabuľka zhody