7.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 377/245


Miercuri, 11 mai 2011
Dispozitive de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din spate a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust ***I

P7_TA(2011)0215

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 mai 2011 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din spate a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust (text codificat) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0510),

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0290/2010),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 8 decembrie 2010 (1),

având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative (2),

având în vedere articolele 86 și 55 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0101/2011),

A.

întrucât grupul consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.

adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


(1)  JO C 54, 19.2.2011, p. 33.

(2)  JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Miercuri, 11 mai 2011
P7_TC1-COD(2010)0264

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 mai 2011 în vederea adoptării Directivei 2011/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din spate a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust (text codificat)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea propunerii de act legislativ către parlamentele naționale

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Directiva 86/298/CEE a Consiliului din 26 mai 1986 privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din spate a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust (3) a fost modificată de mai multe ori (4) în mod substanțial. Este astfel necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2)

Directiva 86/298/CEE este una dintre directivele speciale în legătură cu procedura de omologare CE de tip prevăzută de directiva 74/150/CEE a Consiliului, înlocuită de directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE (5) a Consiliului, și stabilește cerințele tehnice cu privire la modelul si construcția tractoarelor agricole și forestiere în ceea ce privește dispozitivele de protecție în caz de răsturnare. Aceste cerințe tehnice vizează aproprierea legislațiilor statelor membre în vederea aplicării, pentru fiecare tip de tractor, a procedurii de omologare CE prevăzută de directiva 2003/37/CE. Prin urmare, dispozițiile Directivei 2003/37/CE privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a se aplică prezentei directive.

(3)

Prezenta directivă nu trebuie sa aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate la anexa VII, partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă se aplică tractoarelor astfel cum sunt definite în articolul 2(j) din Directiva 2003/37/CE și care prezintă următoarele caracteristici:

(a)

gardă la sol de cel mult 600 milimetri sub punctul cel mai jos al axelor față sau spate, ținând cont de diferențial;

(b)

ecartament fix sau reglabil cu lățimea mai mică de 1 150 mm pentru axele pe care au fost montate anvelopele cele mai late; deoarece axa pe care au fost montate anvelopele cele mai late se presupune că este reglată pentru o lățime maximă a ecartamentului de 1 150 mm, cealaltă axă trebuie să poată fi reglată astfel încât marginile exterioare ale anvelopelor cele mai înguste să nu depășească marginile exterioare ale anvelopelor de pe axa pe care au fost montate anvelopele cele mai late; în cazul în care ambele axe sunt echipate cu roți și anvelope de aceeași dimensiune, lățimea ecartamentului fix sau reglabil la ambele axe trebuie să fie mai mică de 1 150 mm;

(c)

masă de peste 600 kilograme, corespunzătoare masei neîncărcate a tractorului prevăzut la punctul 2.1 din modelul A din anexa I la Directiva 2003/37/CE, inclusiv dispozitivul de protecție în caz de răsturnare, instalat conform prezentei directive, și pneurile de cea mai mare dimensiune recomandată de constructor.

Articolul 2

(1)   Fiecare stat membru acordă omologarea CE de tip pe componente pentru orice tip de dispozitiv de protecție în caz de răsturnare, precum și montarea sa pe tractor, în conformitate cu specificațiile de construcție și de încercări prevăzute la anexele I și II.

(2)   Statul membru care a realizat omologarea CE de tip pe componente ia măsurile necesare pentru a supraveghea, în măsura în care este necesar, conformitatea fabricării cu tipul omologat, la nevoie în colaborare cu autoritățile competente ale celorlalte state membre. Această supraveghere se limitează la sondaje.

Articolul 3

Statele membre acordă constructorului unui tractor sau producătorului unui dispozitiv de protecție în caz de răsturnare sau reprezentanților acestora o marcă de omologare CE de tip pe componente conform exemplului stabilit în anexa III pentru fiecare tip de dispozitiv de protecție în caz de răsturnare, precum și fixarea sa pe tractorul pe care îl omologhează în temeiul articolul 2.

Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a împiedica utilizarea mărcilor care pot crea confuzii între aceste dispozitive, al căror tip a fost omologat pe componente în temeiul articolul 2, și alte dispozitive.

Articolul 4

Un stat membru nu interzice introducerea pe piață a dispozitivelor de protecție în caz de răsturnare precum și fixarea lor pe tractoarele cărora le sunt destinate din motive legate de construcția lor, în cazul în care acestea poartă marca de omologare CE de tip pe componente.

Cu toate acestea, un stat membru poate interzice introducerea pe piață a dispozitivelor purtând marca de omologare CE de tip pe componente care, în mod sistematic, nu sunt conforme cu tipul omologat.

Acest stat membru informează de îndată celelalte state membre și Comisia asupra măsurilor luate, precizând motivele deciziei sale.

Articolul 5

Autoritățile competente din fiecare stat membru trimit autorităților competente din celelalte statele membre, în termen de o lună, o copie a fișei de omologare CE de tip pe componente, al cărei model este indicat la anexa IV, stabilită pentru fiecare tip de dispozitiv de protecție în caz de răsturnare pe care îl omologhează sau pe care refuză să îl omologheze.

Articolul 6

(1)   În cazul în care statul membru care a efectuat omologarea CE de tip pe componente constată că mai multe dispozitive de protecție în caz de răsturnare, precum și fixarea lor pe tractor, purtând aceeași marcă de omologare CE de tip pe componente, nu sunt conforme tipului omologat, ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea fabricației cu tipul omologat.

Autoritățile competente ale acestui stat membru avertizează autoritățile din celelalte state membre asupra măsurilor luate care pot fi extinse, în cazul în care este vorba de o neconformitate gravă și repetată, până la retragerea omologării CE de tip pe componente.

Aceste autorități iau aceleași măsuri în cazul în care sunt informate de către autoritățile competente ale altui stat membru asupra existenței unei astfel de lipse de conformitate.

(2)   Autoritățile competente ale statelor membre se informează reciproc, în termen de o lună, în legătură cu retragerea unei omologări CE de tip pe componente acordate, precum și în legătură cu motivele care justifică această măsură.

Articolul 7

Orice decizie prin care se refuză sau se retrage o omologare CE de tip pe componente sau se interzice introducerea pe piață sau utilizarea, luată în temeiul dispozițiilor adoptate în vederea aplicării prezentei directive, este motivată în mod detaliat.

Aceste decizii sunt comunicate celor interesați, cu indicarea căilor de atac prevăzute de legislația în vigoare în statele membre și termenele în care poate fi introdusă acțiunea.

Articolul 8

(1)   În ceea ce privește tractoarele care respectă cerințele stabilite prin prezenta directivă statele membre nu pot:

(a)

refuza pentru un tip de tractor, acordarea omologării CE de tip sau acordarea omologării naționale de tip;

(b)

interzice punerea în circulație a tractoarelor.

(2)   Statele membre pot refuza acordarea omologării naționale de tip pentru un tip de tractor daca acesta nu este conform cu cerințele stabilite de prezenta directivă.

Articolul 9

Statele membre nu pot refuza înmatricularea sau interzice vânzarea, sau utilizarea tractoarelor din motive privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, precum și fixarea lor pe tractor, în cazul în care acestea poartă marca de omologare CE de tip pe componente și în care specificațiile prevăzute în anexa V sunt respectate.

Articolul 10

Prezenta directivă nu aduce atingere posibilității statelor membre de a adopta, cu respectarea tratatului, dispozițiile pe care le consideră necesare pentru a asigura protecția muncitorilor la utilizarea tractoarelor respective, cu condiția ca aceasta să nu implice modificări ale dispozitivelor de protecție în raport cu specificațiile din prezenta directivă.

Articolul 11

(1)   În cadrul omologării CE de tip, orice tractor prevăzut la articolul 1 este echipat cu un dispozitiv de protecție în caz de răsturnare.

(2)   Dispozitivul prevăzut la alineatul (1), în cazul în care nu este vorba de un dispozitiv de protecție cu două cadre în fața scaunului conducătorului auto, corespunde specificațiilor din anexele I și II la prezenta directivă sau din anexele I-IV la Directivele 2009/57/CE (6) sau 2009/75/CE (7) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Articolul 12

Modificările necesare pentru a adapta cerințele prevăzute în anexele I-VI la progresul tehnic sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 20 alineatul (3) din Directiva 2003/37/CE.

Articolul 13

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă

Articolul 14

Directiva 86/298/CEE astfel cum a fost modificată de actele enumerate în anexa VII, partea A se abrogă fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere și de punere în aplicare în dreptul intern a directivelor menționate la anexa VII, partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII.

Articolul 15

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 16

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la …,

Penutru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele


(1)  JO C 54, 19.2.2011, p. 33.

(2)  Poziția Parlamentului European din 11 mai 2011.

(3)  JO L 186, 8.7.1986, p. 26.

(4)  A se vedea anexa VII partea A.

(5)  JO L 171, 9.7.2003, p. 1.

(6)  JO L 261, 3.10.2009, p. 1.

(7)  JO L 261, 3.10.2009, p. 40.

Miercuri, 11 mai 2011
LISTA ANEXELOR

ANEXA I

Condiții de omologare CE de tip pe componente

ANEXA II

Cerințe tehnice

ANEXA III

Marcaje

ANEXA IV

Model de fișă de omologare CE de tip pe componente

ANEXA V

Condiții pentru omologarea CE de tip

ANEXA VI

Model de anexă la fișa de omologare CE a unui tip de tractor privind rezistența dispozitivelor de protecție precum și a fixării acestora pe tractor

ANEXA VII

Partea A:

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

Partea B:

Lista termenelor de transpunere în dreptul intern și de punere în aplicare

ANEXA VIII

Tabel de corespondență