7.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 377/245


2011 m. gegužės 11 d., trečiadienis
Konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, pritvirtinamos prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies ***I

P7_TA(2011)0215

2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, pritvirtinamų prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies (kodifikuota redakcija) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0510),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0290/2010),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 8 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo (2),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 86 ir 55 straipsnius,

atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0101/2011),

A.

kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.

priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.

paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


(1)  OL C 54, 2011 2 19, p. 33.

(2)  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


2011 m. gegužės 11 d., trečiadienis
P7_TC1-COD(2010)0264

Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. gegužės 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/…/ES dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, pritvirtinamų prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies (kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

1986 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva 86/298/EEB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, pritvirtinamų prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Direktyva 86/298/EEB – tai viena iš Tarybos direktyvoje, pakeistoje 2003 m. gegužės 26 d. Tarybos ir Europos Parlamento direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančia Direktyvą 74/150/EEB (5), numatytos EB tipo patvirtinimo sistemos atskirųjų direktyvų, nustatanti techninius dizaino ir konstrukcijos reikalavimus žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių nuo apvirtimo apsaugančioms konstrukcijoms, pritvirtinamoms prie galinės dalies. Šie techniniai reikalavimai susiję su valstybių narių įstatymų derinimu, siekiant kiekvienai traktorių rūšiai taikyti EB tipo patvirtinimo procedūrą, numatytą Direktyvoje 2003/37/EB. Todėl šiai direktyvai taikomos Direktyvoje 2003/37/EB išdėstytos nuostatos dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų.

(3)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais VII priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šios direktyvos nuostatos taikomos Direktyvos 2003/37/EB 2 straipsnio j punkte apibrėžtiems traktoriams, kurių techniniai rodikliai yra tokie:

a)

važiuoklės prošvaisa, išmatuota nuo žemiausių priekinės arba galinės ašies taškų, paliekant erdvės diferencialui, ne didesnė kaip 600 mm;

b)

ašių, ant kurių sumontuotos plačiausios padangos, nereguliuojamos arba reguliuojamos tarpvėžės plotis yra mažesnis kaip 1 150 mm; kadangi ašis, ant kurios sumontuotos plačiausios padangos, laikoma nustatyta didžiausiu 1 150 mm tarpvėžės pločiu, kitą ašį turi būti įmanoma nustatyti taip, kad siauriausių padangų išorinis kraštas neišsikištų už ašies su plačiausiomis padangomis padangų išorinio krašto; kai ant abiejų ašių sumontuoti to paties dydžio ratai ir padangos, abiejų ašių nereguliuojamos arba reguliuojamos tarpvėžės plotis turi būti mažesnis kaip 1 150 mm;

c)

masė didesnė kaip 600 kg ir atitinkanti parengto eksploatuoti traktoriaus masę, apibrėžtą Direktyvos 2003/37/EB I priedo A pavyzdžio 2.1. punkte, įskaitant konstrukciją, apsaugančią nuo apvirtimo, pritvirtintą pagal šios direktyvos nuostatas, ir didžiausių matmenų, kokius rekomenduoja gamintojas, padangas.

2 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė kiekvienam konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, ir įtaisų, kuriais šios konstrukcijos pritvirtinamos prie traktoriaus, tipui, atitinkančiam konstrukcijos ir bandymų reikalavimus, nustatytus šios direktyvos I ir II prieduose, suteikia EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą.

2.   EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė, jeigu tai būtina, imasi reikiamų priemonių patikrinti, ar produkcijos pavyzdžiai atitinka patvirtintą tipą, jeigu reikia, bendradarbiaudama su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis. Tokie patikrinimai atliekami rengiant atsitiktinius tikrinimus.

3 straipsnis

Valstybės narės kiekvienam konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, ir įtaisų, kuriais šios konstrukcijos pritvirtinamos prie traktoriaus, tipui, kurį jos patvirtina pagal 2 straipsnio nuostatas, traktoriaus ar konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, gamintojui arba gamintojo įgaliotajam atstovui išduoda EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą, atitinkantį šios direktyvos III priede nustatytą pavyzdį.

Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad nebūtų naudojami ženklai, galintys kelti painiavą tarp konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, kurioms pagal 2 straipsnio nuostatas suteiktas sudėtinės dalies tipo patvirtinimas, ir kitų įtaisų.

4 straipsnis

Valstybė narė negali uždrausti pateikti į rinką konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, arba įtaisų, kuriais šios konstrukcijos pritvirtinamos prie joms skirto traktoriaus, dėl priežasčių, susijusių su jų konstrukcija, jeigu konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, yra su EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklu.

Tačiau valstybė narė gali uždrausti pateikti į rinką konstrukcijas, apsaugančias nuo apvirtimo, su EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklu, kurios aiškiai neatitinka patvirtinto tipo reikalavimų.

Valstybė narė nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie priemones, kurių imtasi, ir nurodo priežastis, dėl kurių priimtas toks sprendimas.

5 straipsnis

Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms per mėnesį nusiunčia EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo sertifikato, kurio pavyzdys pateiktas IV priede, užpildytų kiekvienam konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, tipui, kuriam valstybės narės suteikia patvirtinimą arba atsisako suteikti patvirtinimą, kopijas.

6 straipsnis

1.   Jeigu EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė nustato, kad kai kurios konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, ir įtaisai, kuriais šios konstrukcijos pritvirtinamos prie traktoriaus, turintys tą patį EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą, neatitinka tipo, kurį valstybė narė yra patvirtinusi, reikalavimų, ši valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad produkcijos pavyzdžiai atitiktų patvirtinto tipo reikalavimus.

Šios valstybės narės kompetentingos institucijos kitos valstybės narės kompetentingoms institucijoms praneša apie priemones, kurių imtasi ir kurios prireikus, jeigu pakartotinai ir šiurkščiai pažeidžiami nustatyti reikalavimai, gali apimti ir EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo paskelbimą netekusiu galios.

Šios institucijos imasi tokių pat priemonių, jeigu kitos valstybės narės kompetentingos institucijos joms praneša apie reikalavimų nesilaikymą.

2.   Valstybių narių kompetentingos institucijos per mėnesį viena kitoms praneša apie visus EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimus, paskelbtus netekusiais galios, ir apie priežastis, dėl kurių tokios priemonės imtasi.

7 straipsnis

Kai remiantis nuostatomis, priimtomis įgyvendinant šią direktyvą, priimamas bet koks sprendimas atsisakyti suteikti EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą konstrukcijai, apsaugančiai nuo apvirtimo, ir įtaisams, kuriais ji pritvirtinama prie traktoriaus, arba paskelbti šį tipo patvirtinimą netekusiu galios ar uždrausti konstrukciją pateikti į rinką ar naudoti ją, nurodomos išsamios tokio sprendimo priežastys.

Apie tokį sprendimą pranešama suinteresuotai šaliai, kuri kartu informuojama apie savo teisių gynimo priemones pagal valstybėse narėse galiojančius įstatymus ir apie terminus, per kuriuos leidžiama tokiomis savo teisių gynimo priemonėmis pasinaudoti.

8 straipsnis

1.   Jei traktoriai atitinka šios direktyvos reikalavimus, valstybės narės negali:

a)

atsisakyti suteikti traktoriams EB tipo patvirtinimą arba suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą;

b)

uždrausti pradėti eksploatuoti traktorius.

2.   Valstybės narės gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą traktoriaus tipui, jei jis neatitinka šia direktyva nustatytų reikalavimų.

9 straipsnis

Jokia valstybė narė negali atsisakyti įregistruoti arba uždrausti parduoti, arba naudoti kokį nors traktorių dėl priežasčių, susijusių su konstrukcija, apsaugančia nuo apvirtimo, ir su įtaisais, kuriais ši konstrukcija pritvirtinama prie traktoriaus, jeigu jie yra su EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklu ir jeigu laikomasi V priede išdėstytų reikalavimų.

10 straipsnis

Ši direktyva neturi įtakos valstybių narių teisei, tinkamai laikantis Sutarties nuostatų, nustatyti reikalavimus, kuriuos jos laiko būtinais siekiant užtikrinti, kad darbuotojai, dirbantys su atitinkamais traktoriais, būtų apsaugoti, jeigu tie reikalavimai nereiškia, jog saugos konstrukcijos modifikuojamos šioje direktyvoje nenurodytu būdu.

11 straipsnis

1.   Taikant nuostatas dėl EB tipo patvirtinimo, kiekvienam 1 straipsnyje nurodytam traktoriui turi būti pritvirtinta konstrukcija, apsauganti nuo apvirtimo.

2.   Jeigu apsaugos konstrukcija nėra sudaryta iš dviejų prieš vairuotojo sėdynę pritvirtintų atramų, 1 dalyje nurodyta konstrukcija turi atitikti šios direktyvos I ir II prieduose arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2009/57/EB (6) arba 2009/75/EB (7) I-IV prieduose nustatytus reikalavimus.

12 straipsnis

Pakeitimai, būtini I–VI priedų reikalavimams su technikos pažanga suderinti, priimami Direktyvos 2003/37/EB 20 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka.

13 straipsnis

Valstybės narės perduoda Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

14 straipsnis

Direktyva 86/298/EEB su pakeitimais, padarytais Aktais, nurodytais VII priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminais, nurodytais VII priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VIII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

15 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

16 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL C 54, 2011 2 19, p. 33.

(2)  2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento pozicija.

(3)  OL L 186, 1986 7 8, p. 26.

(4)  Žr. VII priedo A dalį.

(5)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1.

(6)  OL L 261, 2009 10 3, p. 1.

(7)  OL L 261, 2009 10 3, p. 40.

2011 m. gegužės 11 d., trečiadienis
PRIEDŲ SĄRAŠAS

I PRIEDAS

EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo sąlygos

II PRIEDAS

Techniniai reikalavimai

III PRIEDAS

Ženklai

IV PRIEDAS

EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys

V PRIEDAS

EB tipo patvirtinimo sąlygos

VI PRIEDAS

Pavyzdys: EB tipo patvirtinimo sertifikato, išduoto traktoriui, priedas dėl saugos konstrukcijos ir įtaisų, kuriais ji pritvirtinama prie traktoriaus, stiprumo

VII PRIEDAS

A dalis:

Panaikinama direktyva su vėlesnių pakeitimų sąrašu

B dalis:

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų sąrašas

VIII PRIEDAS

Atitikties lentelė