7.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 377/245


Kolmapäev, 11. mai 2011
Kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavad ümbermineku kaitsekonstruktsioonid ***I

P7_TA(2011)0215

Euroopa Parlamendi 11. mai 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Seadusandlik tavamenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0510);

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artiklit 114, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0290/2010);

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 8. detsembri 2010. aasta arvamust (1);

võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta (2);

võttes arvesse kodukorra artikleid 86 ja 55;

võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0101/2011),

A.

arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.

võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


(1)  ELT C 54, 19.2.2011, lk 33.

(2)  EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.


Kolmapäev, 11. mai 2011
P7_TC1-COD(2010)0264

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. mail 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/…/EL kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (kodifitseeritud tekst)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 26. mai 1986. aasta direktiivi 86/298/EMÜ kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (3) on korduvalt oluliselt muudetud (4). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Direktiiv 86/298/EMÜ on üks mitmest üksikdirektiivist, mis kuuluvad nõukogu direktiivi 74/150/EMÜ asendanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiviga 2003/37/EÜ sätestatud EÜ tüübikinnituse süsteemi ja millega sätestatakse põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (5) ja millega sätestatakse disaini ja ehituse tehnilised näitajad põllu- või metsamajanduslike traktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta. Need tehnilised näitajad on seotud liikmesriikide õigusaktide lähendamisega direktiivile 2003/37/EÜ millega sätestatakse EÜ tüübikinnituse menetlus, mida tuleb kohaldada igat tüüpi traktoritele. Sellest tulenevalt kohaldatakse käesoleva direktiivi suhtes direktiivi 2003/37/EÜ sätteid, mis kehtivad sõiduki süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul. Sellest tulenevalt kohaldatakse käesoleva direktiivi suhtes direktiivi 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta.

(3)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud VII lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise ning kohaldamise tähtaegadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevat direktiivi kohaldatakse direktiivi 2003/37/EÜ artikli 2 punktis j määratletud traktoritele, millel on järgmised omadused:

a)

läbimiskõrgus esi- või tagasilla kõige madalamate kohtade alt mõõdetuna maksimaalselt 600 mm, arvestades ka diferentsiaali;

b)

fikseeritud või reguleeritav minimaalne pöörmelaius ei ületa suurimate mõõtmetega rehvidega varustatud teljel 1 150 mm; lähtudes oletusest, et telg, millele on paigaldatud suurimate mõõtmetega rehvid, on reguleeritud maksimaalsele pöörmelaiusele 1 150 mm, peab teise telje pöörmelaiust olema võimalik reguleerida selliselt, et väikseimate mõõtmetega rehvide välisservad ei ulatu suurimate mõõtmetega rehvide välisservadega võrreldes kaugemale välja; kui mõlemale teljele on paigaldatud ühesuurused rattad ja rehvid, ei tohi mõlema telje fikseeritud või reguleeritav pöörmelaius ületada 1 150 mm;

c)

mass üle 600 kg, mis vastab traktori direktiivi 2003/37/EÜ I lisas näidise A punktis 2.1 määratletud tühimassile, kaasa arvatud käesoleva direktiivi kohaselt paigaldatud ümbermineku korral kaitsva seadise mass ja tootja poolt soovitatud maksimaalse suurusega rehvide massid.

Artikkel 2

1.   Iga liikmesriik annab osa EÜ tüübikinnituse mis tahes ümbermineku kaitsekonstruktsiooni tüübile ja konstruktsiooni traktorile kinnitamise seadmele, kui see vastab I ja II lisas esitatud konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele.

2.   Osa EÜ tüübikinnituse andnud liikmesriik võtab vajaduse korral koostöös teiste liikmesriikide pädevate asutustega vajalikud meetmed, et kontrollida vajalikus ulatuses tootmisnäidiste vastavust kinnitatud tüübile. Selline kontrollimine piirdub pistelise kontrolliga.

Artikkel 3

Liikmesriigid annavad traktori või ümbermineku kaitsekonstruktsiooni tootjale või tootja volitatud esindajale III lisas osutatud näidisele vastava osa EÜ tüübikinnitusmärgi iga ümbermineku kaitsekonstruktsiooni tüübi ja selle traktorile kinnitamise seadme jaoks, millele nad on artikli 2 kohaselt andnud tüübikinnituse.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et välistada niisuguste märkide kasutamist, mis võivad tekitada segiajamisi artikli 2 kohaselt osa tüübikinnituse saanud ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ja muude seadmete vahel.

Artikkel 4

Liikmesriik ei tohi keelata ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ja nende traktoritele kinnitamise seadmete turuletoomist nende ehituse või töötamisviisiga seotud põhjustel, kui nendel konstruktsioonidel või seadmetel on osa EÜ tüübikinnitusmärk.

Liikmesriik võib siiski keelata selliste osa EÜ tüübikinnitusmärki omavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide turulelaskmise, mis korduvalt ei vasta kinnitatud tüübile.

Kõnealune liikmesriik teatab viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile võetud meetmetest ja põhjendab oma otsust.

Artikkel 5

Iga liikmesriigi pädevad asutused saadavad teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ühe kuu jooksul IV lisas esitatud näidise kohase osa EÜ tüübikinnitustunnistuse koopia iga ümbermineku kaitsekonstruktsiooni tüübi kohta, millele nad tüübikinnituse annavad või millele tüübikinnituse andmisest nad keelduvad.

Artikkel 6

1.   Kui osa EÜ tüübikinnituse andnud liikmesriik leiab, et teatav hulk samasugust osa EÜ tüübikinnitusmärki kandvaid ümbermineku kaitsekonstruktsioone ja nende traktoritele kinnitamise seadmeid ei vasta tema poolt kinnitatud tüübile, võtab nimetatud liikmesriik vajalikud meetmed tootmisnäidiste vastavuse tagamiseks kinnitatud tüübile.

Kõnealuse liikmesriigi pädevad asutused teavitavad teiste liikmesriikide pädevaid asutusi võetud meetmetest, mis tõsise ja korduva nõuetest kõrvalekaldumise korral võivad tuua kaasa osa EMÜ tüübikinnituse tühistamise.

Nimetatud liikmesriikide asutused, olles saanud teise liikmesriigi pädevatelt asutustelt nõuetest kõrvalekaldumise teate, võtavad samasugused meetmed.

2.   Liikmesriikide pädevad asutused informeerivad üksteist ühe kuu jooksul igast osa EÜ tüübikinnituse tühistamisest ja tühistamise põhjustest.

Artikkel 7

Iga käesoleva direktiivi rakendamisel kehtestatud sätetele vastav otsus ümbermineku kaitsekonstruktsioonidele ja nende traktoritele kinnitamise seadmetele osa EÜ tüübikinnituse andmisest keeldumise või tüübikinnituse tühistamise või nende turustamise või kasutamise keelamise kohta peab sisaldama üksikasjalikke põhjendusi.

Niisugustest otsustest teatatakse asjaomasele osapoolele ning samal ajal teavitatakse teda liikmesriikides kehtivate seaduste alusel tema käsutuses olevatest õiguskaitsevahenditest ning kõnealuste õiguskaitsevahendite kasutamise tähtaegadest.

Artikkel 8

1.   Liikmesriigid ei tohi traktorite suhtes, mis vastavad käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele:

a)

keelduda traktoritüübile EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse andmisest;

b)

keelata traktorite esmakordset kasutuselevõttu.

2.   Liikmesriigid võivad keelduda traktoritüübile siseriikliku tüübikinnituse andmisest, kui traktor ei vasta käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.

Artikkel 9

Ükski liikmesriik ei tohi keelata registreerimist ega takistada traktorite müüki ega kasutamist ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ja nende traktoritele kinnitamise seadmetega seotud põhjustel, kui nimetatud konstruktsioonide või seadmed kannavad osa EÜ tüübikinnitusmärki ja vastavad V lisas kehtestatud nõuetele.

Artikkel 10

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriigi õigust kehtestada aluslepingut järgides nõudeid, mida nad peavad vajalikuks kõnealuseid traktoreid kasutavate töötajate kaitsmiseks, kui see ei too kaasa kaitsekonstruktsiooni muutmist käesolevas direktiivis kehtestatud nõuetele mittevastavaks.

Artikkel 11

1.   Kõik artiklis 1 nimetatud traktorid tuleb EÜ tüübikinnituse andmisega seoses varustada ümbermineku kaitsekonstruktsioonidega.

2.   Kui kaitsekonstruktsioonil ei ole juhiistme ette paigaldatud kahte posti, peab punktis 1 viidatud konstruktsioon vastama käesoleva direktiivi I ja II lisas või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/57/EÜ (6) või 2009/75/EÜ (7) I–IV lisas kehtestatud nõuetele.

Artikkel 12

I–VI lisade nõuete tehnika arenguga kohandamiseks vajalikud muudatused võetakse vastu direktiivi 2003/37/EÜ artikli 20 lõikes 3 nimetatud korras.

Artikkel 13

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud peamiste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 14

Direktiiv 86/298/EMÜ mida on muudetud VII lisa A osas loetletud õigusaktidega tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud VII lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise ning kohaldamise tähtaegadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas VIII lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 15

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 16

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

[…]

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)  ELT C 54, 19.2.2011, lk 33.

(2)  Euroopa Parlamendi 11. mai 2011. aasta seisukoht.

(3)  EÜT L 186, 8.7.1986, lk 26.

(4)  Vt VII lisa A osa.

(5)  ELT L 171, 9.7.2003, lk 1.

(6)  ELT L 261, 3.10.2009, lk 1.

(7)  ELT L 261, 3.10.2009, lk 40.

Kolmapäev, 11. mai 2011
LISADE LOETELU

I LISA

Osa EÜ tüübikinnituse tingimused

II LISA

Tehnilised nõuded

III LISA

Märgistused

IV LISA

Osa EÜ tüübikinnitustunnistuse näidis

V LISA

EÜ tüübikinnituse tingimused

VI LISA

Näidis: Traktoritüübi EÜ tüübikinnitustunnistuse lisa ümbermineku kaitsekonstruktsiooni ja selle traktorile kinnitamise seadmete tugevuse kohta

VII LISA

A osa:

kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

B osa:

siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ning kohaldamise tähtajad

VIII LISA

Vastavustabel