7.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 377/245


Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
Δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, τοποθετημένη στο οπίσθιο μέρος των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο ***I

P7_TA(2011)0215

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, τοποθετημένη στο οπίσθιο μέρος τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0510),

έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0290/2010),

έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2010 (1),

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων (2),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 86 και 55 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0101/2011),

A.

εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.

εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


(1)  EE C 54, 19.2.2011, σ. 33.

(2)  ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.


Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
P7_TC1-COD(2010)0264

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, τοποθετημένη στο οπίσθιο μέρος τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο (κωδικοποιημένο κείμενο)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 86/298/EOK του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1986, για τις διατάξεις προστασίας, που είναι προσαρμοσμένες στο πίσω μέρος, σε περίπτωση ανατροπής των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο (3), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (4) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η οδηγία 86/298/ΕΟΚ συγκαταλέγεται στις επιμέρους οδηγίες για το σύστημα έγκρισης ΕΚ τύπου που προβλεπόταν από την οδηγία 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η οποία αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκημένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ (5), και θεσπίζει τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, όσον αφορά τη δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής που τοποθετείται στο οπίσθιο μέρος των ελκυστήρων. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών ενόψει της εφαρμογής, για κάθε τύπο ελκυστήρα, της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου, η οποία προβλέπεται από την οδηγία 2003/37/ΕΚ. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/37/ΕΚ σχετικά με τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, τα ρυμουλκούμενά τους και τα εναλλάξιμα ρυμουλκούμενα μηχανήματά καθώς και τα συστήματα, τα κατασκευαστικά (συστατικά) στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές ενότητες των οχημάτων εφαρμόζονται στην παρούσα οδηγία.

(3)

Με την παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα VII μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους ελκυστήρες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ι) της οδηγίας 2003/37/ΕΚ, και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

απόσταση από το έδαφος μετρούμενη από το κατώτερο σημείο που βρίσκεται κάτω από τον εμπρόσθιο ή τον οπίσθιο άξονα λαμβάνοντας υπόψη και το διαφορικό, το πολύ 600 mm·

β)

ελάχιστο, σταθερό ή μεταβλητό, μετατρόχιο του άξονα που φέρει τα μεγαλυτέρων διαστάσεων ελαστικά, μικρότερο από 1 150 mm· επειδή θεωρείται ότι το μετατρόχιο του άξονα που φέρει τα μεγαλύτερα ελαστικά πρέπει να ρυθμίζεται μέχρι 1 150 mm κατ' ανώτατο όριο, το μετατρόχιο του άλλου άξονα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται έτσι ώστε τα εξωτερικά άκρα των ελαστικών με το μικρότερο πλάτος να μην ξεπερνούν τα εξωτερικά άκρα των ελαστικών του άλλου άξονα· όταν δύο άξονες φέρουν σώτρα (ζάντες) και ελαστικά με ίδιες διαστάσεις, το σταθερό ή ρυθμιζόμενο μετατρόχιο των δύο αξόνων πρέπει να είναι μικρότερο από 1 150 mm·

γ)

μάζα μεγαλύτερη από 600 χιλιόγραμμα, αντιστοιχούσα στη μάζα χωρίς φορτίο του ελκυστήρα που προβλέπεται στο σημείο 2.1 του υποδείγματος Α του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/37/ΕΚ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, τοποθετημένη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, και τα ελαστικά της μεγαλύτερης διαμέτρου που συνιστά ο κατασκευαστής.

Άρθρο 2

1.   Κάθε κράτος μέλος χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου κατασκευαστικού (συστατικού) στοιχείου για κάθε δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής καθώς επίσης και τη στερέωσή της στον ελκυστήρα, που είναι σύμφωνη με τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και ΙΙ προδιαγραφές κατασκευής και δοκιμής.

2.   Το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε έγκριση ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εποπτεύει, όταν αυτό είναι απαραίτητο, την πιστότητα της κατασκευής προς τον εγκεκριμένο τύπο, και αν παραστεί ανάγκη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Η εποπτεία αυτή περιορίζεται σε δειγματοληψίες.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη χορηγούν στον κατασκευαστή ενός ελκυστήρα ή στον κατασκευαστή δομής προστασίας σε περίπτωση ανατροπής ή στους αντίστοιχους εντολοδόχους τους σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου, σύμφωνα προς το παράδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ, για κάθε τύπο δομής προστασίας σε περίπτωση ανατροπής καθώς επίσης και για τη στερέωσή της πάνω στον ελκυστήρα τις οποίες εγκρίνουν δυνάμει του άρθρου 2.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίζουν τη χρήση σημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση μεταξύ των δομών προστασίας, οι οποίες έχουν λάβει έγκριση ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου δυνάμει του άρθρου 2, και άλλων μηχανισμών.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά των δομών προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, καθώς και τη στερέωσή τους στους ελκυστήρες για τους οποίους προορίζονται, για λόγους που αφορούν την κατασκευή τους, εφόσον οι δομές αυτές φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου.

Εντούτοις, ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά δομών που φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου οι οποίες δεν είναι, κατά τρόπο συστηματικό, σύμφωνες προς τον εγκεκριμένο τύπο.

Το κράτος μέλος αυτό πληροφορεί αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τα ληφθέντα μέτρα, διευκρινίζοντας τους λόγους της απόφασής του.

Άρθρο 5

Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους αποστέλλουν στις αρχές των άλλων κρατών μελών, εντός προθεσμίας ενός μηνός, αντίγραφο του δελτίου έγκρισης ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου, το υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV, που καταρτίζεται για κάθε τύπο δομής προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, τον οποίο εγκρίνουν ή αρνούνται να εγκρίνουν.

Άρθρο 6

1.   Αν το κράτος μέλος, το οποίο χορήγησε έγκριση ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου, διαπιστώνει ότι πολλές από τις δομές προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, καθώς και τα στηρίγματά τους στον ελκυστήρα, που φέρουν το ίδιο σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου, δεν είναι σύμφωνες προς τον εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η πιστότητα της κατασκευής προς τον εγκεκριμένο τύπο.

Οι αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους ενημερώνουν τις αρχές των άλλων κρατών μελών για τα ληφθέντα μέτρα, τα οποία μπορούν να φθάσουν και μέχρι ανάκλησης της έγκρισης ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου, όταν πρόκειται για σοβαρή και επαναλαμβανόμενη έλλειψη πιστότητας.

Οι εν λόγω αρχές λαμβάνουν τα ίδια μέτρα, αν ενημερωθούν από τις αρμόδιες αρχές ενός άλλου κράτους μέλους για την ύπαρξη τέτοιας έλλειψης πιστότητας.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημερώνονται αμοιβαία, εντός προθεσμίας ενός μηνός, για κάθε ανάκληση χορηγηθείσας έγκρισης ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου, καθώς επίσης και για τους λόγους που αιτιολογούν το μέτρο αυτό.

Άρθρο 7

Οι αποφάσεις που επιφέρουν άρνηση ή ανάκληση έγκρισης ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ή χρήσης και οι οποίες λαμβάνονται βάσει των διατάξεων που θεσπίζονται προς εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, αιτιολογούνται λεπτομερώς.

Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με την υπόδειξη των μέσων έννομης προστασίας, που προβλέπονται από την ισχύουσα στα κράτη μέλη νομοθεσία και των προθεσμιών εντός των οποίων μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω μέσα.

Άρθρο 8

1.   Σχετικά με τους ελκυστήρες που πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν δύνανται:

α)

να αρνούνται, για έναν τύπο ελκυστήρων, να χορηγήσουν έγκριση ΕΚ τύπου ή να χορηγήσουν εθνική έγκριση τύπου,

β)

να απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία ελκυστήρων.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να αρνούνται να χορηγήσουν εθνική έγκριση τύπου για έναν τύπο ελκυστήρων, εάν αυτός δεν πληροί τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν την ταξινόμηση ή να απαγορεύσουν την πώληση, ή τη χρήση ελκυστήρων για λόγους που αφορούν τις δομές προστασίας σε περίπτωση ανατροπής καθώς επίσης και τη στερέωσή τους στον ελκυστήρα, αν αυτές φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες στο παράρτημα V προδιαγραφές.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν — τηρουμένης της Συνθήκης — τις απαιτήσεις που κρίνουν αναγκαίες για την εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίηση των εν λόγω ελκυστήρων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται μετατροπές των μηχανισμών προστασίας που δεν καθορίζονται στη παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

1.   Στα πλαίσια της έγκρισης ΕΚ τύπου, όλοι οι ελκυστήρες που μνημονεύονται από το άρθρο 1 είναι εφοδιασμένοι με δομή προστασίας για την περίπτωση ανατροπής.

2.   Εφόσον η δομή προστασίας δεν διαθέτει δύο υποστηρίγματα προσαρμοσμένα στο εμπρόσθιο τμήμα της θέσης του οδηγού, η δομή που προβλέπεται στη παράγραφο 1 πληροί τις προδιαγραφές των παραρτημάτων I και ΙΙ της παρούσας οδηγίας ή των παραρτημάτων Ι έως ΙV της οδηγίας 2009/57/ΕΚ (6), ή της οδηγίας 2009/75/ΕΚ (7) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των παραρτημάτων I έως VI, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές πρόοδοι, εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 20 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/37/ΕΚ.

Άρθρο 13

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 14

Η οδηγία 86/298/EOK, όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα VII μέρος Α καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης και εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα VII μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 15

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1)  ΕΕ C 54, 19.2.2011, σ. 33.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2011.

(3)  ΕΕ L 186, 8.7.1986, σ. 26.

(4)  Βλ. παράρτημα VΙΙ μέρος Α.

(5)  ΕΕ L 171, 9.7.2003, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 261, 3.10.2009, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 261, 3.10.2009, σ. 40.

Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

Όροι έγκρισης ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

Σήμανση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:

Υπόδειγμα δελτίου έγκρισης ΕΚ τύπου συστατικού στοιχείου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

Όροι έγκρισης ΕΚ τύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Υπόδειγμα: Παράρτημα του δελτίου έγκρισης ΕΚ τύπου για ελκυστήρα, όσον αφορά την αντοχή των δομών προστασίας και την αντοχή της στερέωσής τους πάνω στον ελκυστήρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII:

Μέρος Α:

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών της τροποποιήσεών της

Μέρος Β:

Κατάλογος καταληκτικών ημερομηνιών ενσωμάτωσης και εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII:

Πίνακας αντιστοιχίας