7.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 377/245


Onsdag den 11. maj 2011
Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

P7_TA(2011)0215

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodifikation) (KOM(2010)0510 - C7-0290/2010 - 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Almindelig lovgivningsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0510),

der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0290/2010),

der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 8. december 2010 (1),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster (2),

der henviser til forretningsordenens artikel 86 og 55,

der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0101/2011),

A.

der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.

vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


(1)  EUT C 54 af 19.2.2011, s. 33.

(2)  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Onsdag den 11. maj 2011
P7_TC1-COD(2010)0264

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. maj 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/…/EU om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodifikation)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 86/298/EØF af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Direktiv 86/298/EØF er et af særdirektiverne i EF-typegodkendelsesordningen fastsat ved Rådets direktiv 74/150/EØF, som er erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF (5), og det fastsætter de tekniske forskrifter for konstruktion og fremstilling af landbrugs- og skovbrugstraktorer med hensyn til deres bagtil monterede styrtsikre førerværn. Med disse tekniske forskrifter skal der ske en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning, så der for alle traktortyper kan anvendes den procedure for EF-typegodkendelse, som er omhandlet i direktiv 2003/37/EF. Bestemmelserne i direktiv 2003/37/EF, som vedrører landbrugs- og skovbrugstraktorer, deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til disse køretøjer finder derfor også anvendelse på nærværende direktiv.

(3)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VII, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne -

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse på traktorer som defineret i artikel 2, litra j) i direktiv 2003/37/EF, som har følgende kendetegn:

a)

frihøjde på højst 600 mm målt ved det laveste punkt på for- eller bagakslerne, differentiale medregnet

b)

fast eller indstillelig mindste sporvidde af den aksel, som er monteret med de største dæk, på mindre end 1 150 mm; idet det forudsættes, at sporvidden af den aksel, som er monteret med de største dæk, er indstillelig op til højst 1 150 mm, skal den anden aksels sporvidde kunne indstilles således, at bredden ved yderkanten af de smalleste dæk ikke er større end bredden ved yderkanten af dækkene på den anden aksel; er de to aksler monteret med fælge og dæk med ens dimensioner, skal den faste eller indstillelige sporvidde af de to aksler være mindre end 1 150 mm

c)

masse på over 600 kg, svarende til traktorens egen masse i henhold til punkt 2.1. i model A i bilag I til direktiv 2003/37/EF, inklusive førerværn monteret i overensstemmelse med nærværende direktiv og med traktoren monteret med de største dæk, fabrikanten anbefaler.

Artikel 2

1.   Den enkelte medlemsstat meddeler EØF-komponenttypegodkendelse til enhver type førerværn og deres fastgørelse på traktoren, der er i overensstemmelse med konstruktions- og afprøvningsforskrifterne i bilag I og II.

2.   En medlemsstat, der har meddelt EF-komponenttypegodkendelse, træffer, om fornødent i samarbejde med de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater, de nødvendige foranstaltninger til i påkrævet omfang at kontrollere, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte type. Kontrollen udøves ved stikprøver.

Artikel 3

Medlemsstaterne tildeler fabrikanten af en traktor eller af et førerværn eller deres befuldmægtigede et EF-komponenttypegodkendelsesmærke som vist i bilag III for hver type førerværn og dele til fastgørelse heraf på traktoren, som de typegodkender i medfør af artikel 2.

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at hindre, at der anvendes godkendelsesmærker, der kan medføre, at førerværn af en type, for hvilken der er meddelt komponenttypegodkendelse i henhold til artikel 2, forveksles med andre anordninger.

Artikel 4

En medlemsstat kan ikke forbyde salg af førerværn samt dele til fastgørelse heraf på de traktorer, de pågældende førerværn er bestemt for, under henvisning til deres konstruktive udformning, når disse er forsynet med EF- komponenttypegodkendelsesmærke.

En medlemsstat kan dog forbyde salg af førerværn, der er forsynet med EØF-typegodkendelsesmærke, men som systematisk afviger fra den godkendte type.

Den pågældende medlemsstat underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de trufne foranstaltninger og begrunder samtidig sin beslutning.

Artikel 5

De kompetente myndigheder i den enkelte medlemsstat tilsender inden en måned de kompetente myndigheder i de medlemsstater kopier af EF-typegodkendelsesattester, for hvilke der er vist en model i bilag IV, for hver type førerværn, for hvilke de meddeler eller nægter typegodkendelse.

Artikel 6

1.   Konstaterer en medlemsstat, der har meddelt EF-komponenttypegodkendelse, at flere med samme EF-komponenttypegodkendelsesmærke forsynede førerværn samt dele til fastgørelse heraf ikke er i overensstemmelse med den type, den har meddelt typegodkendelse for, træffer den de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktionen bringes i overensstemmelse med den godkendte type.

De kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat underretter de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater om de trufne foranstaltninger, der eventuelt, såfremt det drejer sig om alvorlig og gentagen uoverensstemmelse, vil kunne medføre inddragelse af EF- komponenttypegodkendelsen.

Disse myndigheder træffer de samme foranstaltninger, når de af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat underrettes om sådan manglende overensstemmelse.

2.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal inden en måned underrette hinanden om inddragelse af en meddelt EF-komponenttypegodkendelse samt om grundene hertil.

Artikel 7

Enhver afgørelse truffet på grundlag af de til gennemførelse af dette direktiv udstedte bestemmelser, hvorved en EF-komponenttypegodkendelse for førerværn og deres fastgørelse på traktoren nægtes eller inddrages, eller hvorved der udstedes forbud mod salg eller brug, skal nøje begrundes.

Sådanne afgørelser skal meddeles de pågældende med oplysning om de i henhold til medlemsstaternes lovgivning foreliggende retsmidler og fristerne for disses anvendelse.

Artikel 8

1.   For så vidt angår traktorer, som opfylder kravene i dette direktiv, kan medlemsstaterne ikke:

a)

nægte at meddele EF-standardtypegodkendelse, eller at meddele national godkendelse for en traktortype

b)

forbyde ibrugtagning af en traktor.

2.   Medlemsstaterne kan nægte at meddele national godkendelse for en traktortype, hvis den ikke opfylder forskrifterne i dette direktiv.

Artikel 9

En medlemsstat kan ikke nægte registreringen, eller forbyde salg, eller brug af traktorer med henvisning til førerværn og deres fastgørelse på traktoren, dersom disse er forsynet med EF-komponenttypegodkendelsesmærke, og hvis de i bilag V anførte forskrifter er overholdt.

Artikel 10

Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for inden for traktatens rammer at fastsætte de krav, som de finder nødvendige for at sikre beskyttelse af arbejdstagere ved brug af de pågældende traktorer, for så vidt dette ikke indebærer ændringer af førerværnene i forhold til dette direktivs forskrifter.

Artikel 11

1.   I forbindelse med EF-typegodkendelse skal alle traktorer i artikel 1 være forsynet med førerværn.

2.   Har det i stk. 1 nævnte førerværn ikke to opstalter anbragt foran førersædet, skal det opfylde bestemmelserne i bilag I og II til nærværende direktiv eller bestemmelserne i bilag I til IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/57/EF (6) eller 2009/75/EF (7).

Artikel 12

De ændringer, der er nødvendige for at tilpasse forskrifterne i bilag I og VI til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 20, stk. 3, i direktiv 2003/37/EF.

Artikel 13

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Direktiv 86/298/EØF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag VII, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne angivet i bilag VII, del B.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag VIII.

Artikel 15

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand


(1)  EUT C 54 af 19.2.2011, s. 33.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.5.2011.

(3)  EFT L 186 af 8.7.1986, s. 26.

(4)  Jf. bilag VII, del A.

(5)  EFT L 171 af 9.7.2003, s. 1.

(6)  EFT L 261 af 3.10.2009, s. 1.

(7)  EFT L 261 af 3.10.2009, s. 40.

Onsdag den 11. maj 2011
LISTE OVER BILAG

BILAG I:

Forskrifter for EF-komponenttypegodkendelse

BILAG II:

Tekniske krav

BILAG III:

Mærkning

BILAG IV:

Model for EF-komponenttypegodkendelsesattest

BILAG V:

Forskrifter for EF-typegodkendelse

BILAG VI:

Model: bilag til EF-typegodkendelsesskema for traktortype med hensyn til førerværnets styrke og styrken af dets fastgørelse på traktoren

BILAG VII

Del A:

Ophævet direktiv med liste over ændringer

Del B:

Liste over frister for gennemførelse og anvendelse i national ret

BILAG VIII

Sammenligningstabel