7.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 377/245


Středa, 11. května 2011
Zadní ochranné konstrukce chránící při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I

P7_TA(2011)0215

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (KOM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0510),

s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0290/2010),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářsjého a sociálního výboru ze dne 8. prosince 2010 (1),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů (2),

s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0101/2011),

A.

vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise dospěla k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


(1)  Úř. věst. C 54, 19.2.2011, s. 33.

(2)  Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Středa, 11. května 2011
P7_TC1-COD(2010)0264

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. května 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/…/EU o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

poté, co postoupily návrh legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 86/298/EHS ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Směrnice 86/298/EHS je jednou ze zvláštních směrnic systému ES schválení typu stanoveného směrnicí Rady 74/150/EHS, jež byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (5), a stanoví technické předpisy týkající se dizajnu a konstrukce zemědělských a lesnických traktorů z hlediska odtahových úchytů a zpětného chodu. Tyto technické předpisy se týkají sbližování právních předpisů členských států tak, aby umožnily postup ES schválení typu stanovený směrnicí 2003/37/ES pro každý typ traktoru. Proto se ustanovení směrnice 2003/37/ES týkající se systémů vozidel, konstrukčních částí a samostatných technických celků vztahují na tuto směrnici.

(3)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnosti stanovených v části B přílohy VII,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na traktory ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice 2003/37/ES, které mají tyto vlastnosti:

(a)

světlá výška měřená pod nejnižšími body přední nebo zadní nápravy, včetně diferenciálu, nejvýše 600 mm;

(b)

pevný nebo nejmenší nastavitelný rozchod kol u náprav s nejširšími pneumatikami menší než 1 150 mm; za předpokladu, že náprava s nejširšími pneumatikami je nastavena na rozchod kol nejvýše 1 150 mm, musí být možné nastavit rozchod kol u druhé nápravy tak, aby vnější okraje nejužších pneumatik nepřečnívaly za vnější okraj pneumatik nápravy s nejširšími pneumatikami; mají-li obě nápravy ráfky a pneumatiky stejných rozměrů, musí být pevný nebo nastavitelný rozchod kol u obou náprav menší než 1 150 mm;

(c)

hmotnost nejméně 600 kg, odpovídající vlastní hmotnosti traktoru podle bodu 2.1 vzoru A přílohy I směrnice 2003/37/ES, včetně ochranné konstrukce chránící při převrácení, kterou je traktor opatřen v souladu s touto směrnicí, a pneumatik největšího rozměru doporučeného výrobcem.

Článek 2

1.   Členské státy udělí ES schválení typu konstrukční části pro každý typ ochranné konstrukce chránící při převrácení a jejího připevnění k traktoru, který splňuje požadavky na provedení a zkoušení stanovené v přílohách I a II.

2.   Členský stát, který udělí ES schválení typu konstrukční části, přijme nezbytná opatření, která v případě potřeby umožní ověřit shodu vyráběných zařízení se schváleným typem, podle potřeby ve spolupráci s příslušnými orgány ostatních členských států. Toto ověření se omezí na namátkovou kontrolu.

Článek 3

Pro každý typ ochranné konstrukce chránící při převrácení a jejího připevnění k traktoru, který schválily podle článku 2, přidělí členské státy výrobci traktoru nebo ochranné konstrukce chránící při převrácení nebo jeho pověřenému zástupci značku ES schválení typu konstrukční části podle příkladu uvedeného v příloze III.

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zabránily použití značek, které by mohly vést k záměně ochranných konstrukcí chránících při převrácení, jejichž typ byl schválen podle článku 2, s jinými zařízeními.

Článek 4

Členské státy nesmějí zakázat uvedení na trh ochranných konstrukcí chránících při převrácení nebo jejich připevnění k traktorům, pro které jsou určeny, z důvodů týkajících se provedení, jestliže jsou opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části.

Členský stát však může zakázat, aby byly na trh uváděny ochranné konstrukce chránící při převrácení, které jsou opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části, pokud systematicky nevykazují shodu se schváleným typem.

O těchto přijatých opatřeních dotyčný členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody svého rozhodnutí.

Článek 5

Příslušný orgán každého členského státu zašle do jednoho měsíce příslušným orgánům ostatních členských států kopie certifikátů ES schválení typu konstrukční části podle vzoru v příloze IV pro každý typ ochranné konstrukce chránící při převrácení, pro který schválení typu udělil nebo udělit odmítl.

Článek 6

1.   Pokud členský stát, který udělil ES schválení typu konstrukční části, zjistí, že se více ochranných konstrukcí chránících při převrácení nebo jejich připevnění k traktoru, která jsou opatřena stejnou značkou ES schválení typu konstrukční části, neshoduje se schváleným typem, přijme nezbytná opatření, aby byla znovu zajištěna shoda vyráběných zařízení se schváleným typem.

O přijatých opatřeních, která mohou v případě vážné a opakující se neshody vést až k odejmutí ES schválení typu konstrukční části, uvědomí příslušný orgán dotyčného členského státu příslušné orgány ostatních členských států.

Stejná opatření tento orgán přijme, jestliže je o takové neshodnosti informován příslušnými orgány jiného členského státu.

2.   Příslušné orgány členských států se do jednoho měsíce vzájemně informují o každém odejmutí ES schválení typu konstrukční části s uvedením důvodů.

Článek 7

Každé rozhodnutí o odmítnutí nebo odejmutí ES schválení typu konstrukční části pro typ ochranné konstrukce chránící při převrácení a jejich připevnění k traktoru nebo o zákazu jejich uvedení na trh nebo jejich užívání, učiněné na základě předpisů přijatých k provedení této směrnice, musí být podrobně odůvodněno.

Rozhodnutí se oznamuje dotčené osobě spolu s uvedením opravných prostředků dostupných podle platných právních předpisů členských států a o lhůtách pro jejich podání.

Článek 8

1.   Pokud traktory splňují požadavky této směrnice, členské státy nesmějí:

a)

odmítnout udělit ES schválení typu nebo udělit vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru;

b)

zakázat první uvedení traktorů do provozu.

2.   Členské státy mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru, který nesplňuje požadavky této směrnice.

Článek 9

Členské státy nesmějí odmítnout registraci nebo zakázat prodej nebo užívání traktorů z důvodů týkajících se ochranné konstrukce chránící při převrácení a jejího připevnění k traktoru, pokud jsou tato zařízení opatřena značkou ES schválení typu konstrukční části a jsou splněny požadavky stanovené v příloze V.

Článek 10

Touto směrnicí není dotčeno právo členských států stanovit při dodržení Smlouvy požadavky, které považují za nezbytné pro zajištění ochrany pracovníků při užívání dotyčných traktorů, pokud to neznamená úpravu ochranných konstrukcí provedenou způsobem, který není v této směrnici uveden.

Článek 11

1.   Při ES schvalování typu traktoru je každý traktor ve smyslu článku 1 opatřen ochrannou konstrukcí chránící při převrácení.

2.   Pokud nemá ochranná konstrukce dva sloupky namontované před řidičem, musí struktura podle odstavce 1 splňovat požadavky stanovené v přílohách I a II této směrnice nebo v přílohách I až IV směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/57/ES (6) nebo 2009/75/ES (7).

Článek 12

Změny nezbytné pro přizpůsobení požadavků příloh y I až VI technickému pokroku se přijmou postupem stanoveným v čl. 20 odst. 3 směrnice 2003/37/ES.

Článek 13

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 14

Směrnice 86/298/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy VII se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnosti stanovených v části B přílohy VII.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VIII.

Článek 15

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Článek 16

Tato směrnice je určena členským státům.

V

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda


(1)  Úř. věst. C 54, 19.2.2011, s. 33.

(2)  Postoj Evropského Parlamentu ze dne 11. května 2011.

(3)  Úř. věst. L 186, 8.7.1986, s. 26.

(4)  Viz příloha VII část A.

(5)  Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 261, 3.10.2009, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 261, 3.10.2009, s. 40.

Středa, 11. května 2011
SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I:

Podmínky pro ES schválení typu konstrukční části

PŘÍLOHA II:

Technické požadavky

PŘÍLOHA III:

Značky

PŘÍLOHA IV:

Vzor: Certifikát ES schválení typu konstrukční části

PŘÍLOHA V:

Podmínky pro udělení ES schválení typu traktoru

PŘÍLOHA VI:

Vzor: Příloha k certifikátu ES schválení typu traktoru z hlediska pevnosti ochranných konstrukcí a pevnosti jejich připevnění k traktoru

PŘÍLOHA VII:

Část A:

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn

Část B:

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použití

PŘÍLOHA VIII:

Srovnávací tabulka