7.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 377/245


Сряда, 11 май 2011 г.
Задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея ***I

P7_TA(2011)0215

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 май 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея (кодифициран текст) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0510),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0290/2010),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 8 декември 2010 г. (1),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове (2),

като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0101/2011),

A.

като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.

Приема своята позиция на първо четене, изложена по-долу;

2.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


(1)  ОВ C 54, 19.2.2011 г., стр. 33.

(2)  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Сряда, 11 май 2011 г.
P7_TC1-COD(2010)0264

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 май 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея (Кодифициран текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива на 86/298/ЕИО Съвета от 26 май 1986 г. относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Директива 86/298/ЕИО е една от отделните директиви от системата за одобрение на типа на ЕО, предвидена в Директива 74/150/ЕИО на Съвета, заменена с Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 26 май 2003 г. относно одобрението на типа на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО (5), и установява технически предписания относно дизайна и конструкцията на колесните селскостопански или горски трактори по отношение на задно монтираните защитни конструкции при преобръщане. Тези технически предписания целят сближаване на законодателството на държавите-членки по начин, който да позволи прилагането за всеки тип трактор на процедурата за одобрение на типа на ЕО, предвидена в Директива 2003/37/ЕО. Следователно, разпоредбите на Директива 2003/37/ЕО, отнасящи се до селскостопанските или горските трактори, техните ремаркета и теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, се прилагат към настоящата директива.

(3)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране и прилагане в националното право на директивите, които са посочени в приложение VII, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се прилага за трактори съгласно дефиницията в член 2(й) от Директива 2003/37/ЕО за, които притежават следните характеристики:

а)

пътен просвет не повече от 600 мм, измерен под най-ниските точки от предната или задната ос, като се предвижда допуск за диференциала;

б)

фиксирана или регулируема минимална колесна ширина, по-малка от 1 150 мм при осите, които са оборудвани с най-широките гуми; тъй като оста, която е оборудвана с най-широките гуми се приема, че е регулирана на максимална ширина от 1 150 мм, другата ос трябва да може да се регулира по такъв начин, така че проекцията на външните ръбове на най-тесните гуми да не надвишава тази на външните ръбове на гумите, поставени върху оста с най-широките гуми; когато и двете оси са оборудвани с колела и гуми с еднакъв размер, фиксираната или регулируемата ширина на двете оси трябва да бъде по-малка от 1 150 мм;

в)

маса, по-голяма от 600 килограма и съответстваща на масата на трактора без товар, съгласно определението в точка 2.1 от Образец А в приложение I към Директива 2003/37/ЕО, включително защитната конструкция при преобръщане, монтирана в съответствие с настоящата директива, и гумите с най-големия препоръчван от производителя размер.

Член 2

1.   Всяка държава-членка издава одобрение на типа на ЕО за компонент за всеки тип защитни конструкции при преобръщане и тяхното закрепване към трактора, ако същите удовлетворяват изискванията по отношение на изработката и на изпитванията, съдържащи се в приложения I и II.

2.   Държавата-членка, издала одобрение на типа на ЕО за компонент, предприема необходимите мерки за контрол, доколкото това е необходимо, и ако се налага в сътрудничество с компетентните органи в останалите държави-членки, върху съответствието на произвежданите модели с одобрения тип. Този контрол се ограничава до извършването на случайни проверки.

Член 3

За всеки тип защитни конструкции при преобръщане и тяхното закрепване към трактора, одобрени в съответствие с член 2, държавите-членки предоставят на производителя на трактора или на защитната конструкция при преобръщане, или на негов упълномощен представител, знак за одобрение на типа на ЕО за компонент, съответстващ на показания в приложение III пример.

Държавите-членки предприемат всички подходящи мерки, за да предотвратят използването на знаци, които могат да доведат до объркване между защитните конструкции при преобръщане, които са били типово одобрени като компоненти по смисъла на член 2, и други устройства.

Член 4

Държава-членка не може да забранява пускането на пазара на защитни конструкции при преобръщане или тяхното закрепване към тракторите, за които те са предназначени, на основания, свързани с тяхната конструкция, ако върху същите е нанесен знакът за одобрение на типа на ЕО за компонент.

Независимо от това, дадена държава-членка може да забрани пускането на пазара на защитни конструкции при преобръщане с нанесен върху тях знак за одобрение на типа на ЕО за компонент, ако същите показват системно несъответствие с одобрения тип.

Въпросната държава-членка информира незабавно останалите държави-членки и Комисията за предприетите мерки, като посочва мотивите за решението си.

Член 5

В срок до един месец компетентните органи на всяка държава-членка изпращат до компетентните органи на останалите държави-членки копие от сертификатите за одобрение на типа на ЕО за компонент, образец на който се съдържа в приложение IV, съставени по отношение на всеки тип защитни конструкции при преобръщане, който държавите-членки одобряват или отказват да одобрят.

Член 6

1.   Ако държавата-членка, издала одобрение на типа на ЕО за компонент, констатира, че някои от защитните конструкции при преобръщане и тяхното закрепване към тракторите, с нанесен върху тях един и същ знак за одобрение на типа на ЕО за компонент, не съответстват на одобрения от нея тип, тя предприема необходимите мерки, за да осигури привеждането на произвежданите модели в съответствие с одобрения тип.

Компетентните органи на въпросната държава-членка уведомяват компетентните органи на останалите държави-членки за предприетите мерки, които могат, при необходимост, когато е налице сериозно и повтарящо се несъответствие, да прераснат в отнемане на одобрението на типа на ЕИО за компонент.

Тези органи предприемат същите мерки, ако бъдат информирани от компетентните органи на друга държава-членка за подобно несъответствие.

2.   В срок от един месец компетентните органи на държавите-членки взаимно се информират за всяко отнемане на одобрение на типа на ЕО за компонент и основанията за всяка подобна мярка.

Член 7

Всяко решение за отказ да се издаде или отнемане на одобрение на типа на ЕО за компонент по отношение на защитни конструкции при преобръщане и тяхното закрепване към тракторите или за забрана за пускане на пазара или в употреба, съдържа подробно изложение на мотивите, върху които то се основава.

Това решение се съобщава на заинтересованата страна, като се указват същевременно и средствата за правна защита, с които тя разполага по силата на действащото законодателство в държавите-членки и сроковете, в които тези средства за правна защита може да се упражнят.

Член 8

1.   По отношение на трактори, които отговарят на изискванията, съдържащи се в настоящата директива, държавите-членки не могат:

а)

да отказват да издават одобрение на типа на ЕО за даден тип трактор, или да издават национално одобрение на типа;

б)

да забраняват първоначалното пускане в употреба на трактори.

2.   Държавите-членки могат да отказват да издават национално одобрение на типа за даден тип трактор, ако той не отговаря на изискванията, съдържащи се в настоящата директива.

Член 9

Никоя държава-членка не може да отказва регистрацията или забранява продажбата или употребата на трактори, на основания, свързани със защитните конструкции при преобръщане или тяхното закрепване към тракторите, ако те са обозначени със знака за одобрение на типа на ЕО за компонент и ако са спазени определените в приложение V изисквания.

Член 10

Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки да определят – при надлежно спазване на Договора – изискванията, които те считат за необходими, за да се гарантира защитата на работниците при употреба на въпросните трактори, при условие че това не означава промяна на защитните конструкции при преобръщане по непредвиден в настоящата директива начин.

Член 11

1.   Във връзка с одобрението на типа на ЕО, всеки трактор, за който се отнасят разпоредбите на член 1, е оборудван със защитна конструкция при преобръщане.

2.   Когато защитната конструкция не е от типа с две монтирани в пространството пред седалката на водача колони, посочената в параграф 1 конструкция отговаря на изискванията, предвидени в приложения I и II към настоящата директива или в приложения I — IV към директиви 2009/57/ЕО (6) или 2009/75/ЕО (7) на Европейския парламент и на Съвета.

Член 12

Измененията, необходими за привеждане на изискванията на приложения I — VI в съответствие с техническия прогрес, се приемат съгласно процедурата посочена в член 20, параграф 3 от Директива 2003/37/ЕО.

Член 13

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 14

Директива 86/298/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение VII, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение VII, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат в съгласно таблицата на съответствието в приложение VIII.

Член 15

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 16

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател


(1)  ОВ C 54, 19.2.2011 г., стр. 33.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 май 2011 г.

(3)  ОВ L 186, 8.7.1986 г., стр. 26.

(4)  Вж. приложение VII, част А.

(5)  ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 261, 3.10.2009 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 261, 3.10.2009 г., стр. 40.

Сряда, 11 май 2011 г.
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Условия за одобрение на типа на ЕО за компонент

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Технически изисквания

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Маркиране

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Образец на сертификат за одобрение на типа на ЕО за компонент

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Условия за одобрение на типа на ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Образец: приложение към сертификата за одобрение на типа на ЕО за тип трактори по отношение на якостните качества на защитните конструкции и якостните качества на закрепването им към трактора

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Част А:

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

Част Б:

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Таблица на съответствието