22.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 83/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 465/2006

av den 21 mars 2006

om avslutande av undersökningen rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 408/2002 införts beträffande import av vissa zinkoxider med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av vissa zinkoxider som avsänds från Republiken Kazakstan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Republiken Kazakstan, och om avslutande av den registrering av sådan import som införts genom förordning (EG) nr 1289/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 13,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Gällande åtgärder och tidigare undersökningar

(1)

I mars 2002 införde rådet genom förordning (EG) nr 408/2002 (2) (nedan kallad ”förordningen om slutgiltig tull”) slutgiltiga antidumpningstullar på mellan 6,9 och 28 % på import av zinkoxid med en renhetsgrad av minst 93 % (nedan kallad ”zinkoxid”) med ursprung i Kina.

(2)

Genom förordning (EG) nr 1623/2003 (3) (”förordningen om kringgående”) utvidgade rådet den antidumpningstull på 28 % som införts på import av zinkoxid med ursprung i Kina till att även omfatta import av zinkoxid som avsänts från Vietnam, oavsett om denna deklarerats ha sitt ursprung i Vietnam, och zinkoxid som blandats med kiseldioxid med ursprung i Kina.

2.   Begäran

(3)

Den 27 juni 2005 tog kommissionen emot en begäran enligt artikel 13.3 i grundförordningen om att den skulle undersöka ett påstått kringgående av antidumpningsåtgärderna beträffande import av zinkoxid med ursprung i Kina. Begäran ingavs av Eurometaux såsom företrädare för producenter som svarade för mer än 45 % av gemenskapens produktion av zinkoxid.

(4)

Begäran innehöll preliminär bevisning för att handelsmönstret hade förändrats efter införandet av antidumpningsåtgärder beträffande import av zinkoxid med ursprung i Kina, vilket visade sig i en betydande ökning av importen av samma produkt från Kazakstan och en avsevärd minskning av importen från Kina under samma tidsperiod.

(5)

Denna förändring i handelsmönstret skulle bero på att zinkoxid med ursprung i Kina omlastades i Kazakstan. I begäran hävdades vidare att det inte fanns någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering för detta förfarande än antidumpningstullen på zinkoxid med ursprung i Kina.

(6)

Den sökande gjorde slutligen gällande att de positiva verkningarna av antidumpningstullen på zinkoxid med ursprung i Kina undergrävdes såväl i fråga om kvantiteter som i fråga om priser och att det förelåg dumpning i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för zinkoxid med ursprung i Kina.

3.   Inledande

(7)

Genom förordning (EG) nr 1289/2005 (4) (nedan kallad ”förordningen om inledande”) inledde kommissionen en undersökning av det påstådda kringgåendet och instruerade tullmyndigheterna i enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen att från och med den 6 augusti 2005 registrera import av zinkoxid som avsänts från Kazakstan, oavsett om den deklarerats ha sitt ursprung i Kazakstan, enligt KN-nummer 2817 00 00 (Taric-nummer 2817000013).

4.   Undersökning

(8)

Kommissionen underrättade myndigheterna i Kina och Kazakstan om inledandet av en undersökning. Frågeformulär sändes till de producenter/exportörer i Kina och Kazakstan och de importörer i gemenskapen som nämndes i begäran eller var kända av kommissionen från den ursprungliga undersökningen. Berörda parter gavs tillfälle att inom den tidsfrist som angavs i förordningen om inledande skriftligen lämna sina synpunkter och begära att bli hörda.

(9)

En producent/exportör i Kina och en producent/exportör i Kazakstan besvarade frågeformuläret fullständigt. Två importörer/handlare i gemenskapen lämnade också fullständiga svar på frågeformuläret. Kommissionen utförde ett kontrollbesök på plats hos följande företag:

Producent/exportör i Kazakstan:

JSC Kazzinc, Ust-Kamenogorsk, Kazakstan.

5.   Undersökningsperiod

(10)

Undersökningsperioden omfattade perioden 1 juli 2004–30 juni 2005. För undersökningen av förändringar i handelsmönstret inhämtades uppgifter för perioden från och med 2001 till och med undersökningsperiodens utgång.

B.   RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

1.   Allmänna överväganden och grad av samarbetsvilja

a)   Kina

(11)

En producent/exportör av zinkoxid i Kina samarbetade i undersökningen genom att besvara frågeformuläret. Det konstaterades att detta företag inte hade exporterat zinkoxid till Kazakstan under undersökningsperioden.

b)   Kazakstan

(12)

En producent av zinkoxid i Kazakstan, JSC Kazzinc, samarbetade i undersökningen. Uppgifterna från detta företag om dess export till gemenskapen stämde överens med Eurostat-uppgifterna om den import från Kazakstan som registrerats enligt KN-nummer 2817 00 00 under undersökningsperioden, vilket visar att JSC Kazzinc var det enda företag som hade exporterat zinkoxid från Kazakstan till gemenskapen under undersökningsperioden.

2.   Berörd produkt och likadan produkt

(13)

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är, enligt definitionen i den ursprungliga undersökningen, zinkoxid (kemisk formel: ZnO) med en renhetsgrad av minst 93 % med ursprung i Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 2817 00 00.

(14)

Undersökningen visade att den berörda produkt som importerats till gemenskapen hade en renhetsgrad av minst 93 % zinkoxid. Zinkoxid med ursprung i Kazakstan har en renhetsgrad av mer än 93 % zinkoxid.

(15)

Därför dras slutsatsen att den zinkoxid som exporteras till gemenskapen från Kina och den zinkoxid som avsänds från Kazakstan har samma grundläggande fysiska och kemiska egenskaper och samma användningsområden. Dessa produkter bör således betraktas som likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

3.   Förändring i handelsmönstret

(16)

Som det sägs i skäl 5 påstods det förändrade handelsmönstret bero på att zinkoxid med ursprung i Kina omlastas i Kazakstan.

a)   Zinkoxid avsänd från Kazakstan

(17)

Enligt Eurostat-uppgifter ökade importen av zinkoxid från Kazakstan från 0 ton 2001 till 2 700 ton 2002. Under 2003 steg importen ytterligare till 5 000 ton och hade vid utgången av undersökningsperioden ökat ytterligare till 5 640 ton. Importen av zinkoxid från Kazakstan påbörjades 2002, dvs. samtidigt med införandet av den slutgiltiga antidumpningstullen på zinkoxid med ursprung i Kina. Den ytterligare stora ökning som skedde mellan 2003 och utgången av undersökningsperioden sammanföll dessutom med utvidgningen av antidumpningstullen till att även omfatta import av zinkoxid avsänd från Vietnam.

(18)

Som det sägs i skäl 12 visar uppgifterna från det samarbetsvilliga företaget JSC Kazzinc att detta företag var den enda exportören av zinkoxid från Kazakstan under undersökningsperioden.

b)   Zinkoxid importerad från Kina

(19)

Importen till gemenskapen av zinkoxid från Kina minskade betydligt mellan 2001 och 2002, från 37 900 ton till 24 700 ton. Under undersökningsperioden uppgick importen till 18 500 ton. Detta visar att importen från Kina sjönk avsevärt efter inledandet av den ursprungliga antidumpningsundersökningen och införandet av slutgiltiga åtgärder.

(20)

Av dessa siffror kan slutsatsen dras att det har skett en tydlig förändring av handelsmönstret för export från Kina och Kazakstan till gemenskapen, och att detta sammanfaller med ikraftträdandet av de slutgiltiga antidumpningsåtgärderna beträffande import av den berörda produkten med ursprung i Kina i mars 2002 samt med utvidgningen 2003 av dessa tullar till att även omfatta import av zinkoxid avsänd från Vietnam.

4.   Otillräcklig grund eller ekonomisk motivering

(21)

JSC Kazzinc började producera och exportera zinkoxid före 2000, även om ingen export ägde rum till gemenskapen. Exporten av zinkoxid till gemenskapen inleddes 2002, samtidigt som slutgiltiga antidumpningstullar infördes på zinkoxid med ursprung i Kina. Som det sägs i skäl 12 stämde företagets uppgifter om dess export till gemenskapen under skadeundersökningsperioden och under undersökningsperioden överens med den import som registrerats enligt Eurostat. Exporten till gemenskapen skedde till en enda importör belägen i Spanien.

(22)

Vidare konstaterades det att vare sig den zinkoxid som såldes av JSC Kazzinc eller något råmaterial för att tillverka denna produkt hade köpts in från Kina. Samtliga material som användes för att producera zinkoxid hade framställts i företagets egna produktionsanläggningar. Därför drogs slutsatsen att detta företag måste betraktas som en genuin producent av zinkoxid.

(23)

Undersökningen visade också att JSC Kazzinc, åtminstone från och med 2002, var i stånd att på egen hand producera den kvantitet zinkoxid som exporterades från Kazakstan till gemenskapen. Under dessa omständigheter anses omlastning i Kazakstan av zinkoxid med ursprung i Kina inte ha ägt rum. Enligt uppgifter som inhämtats från Kazakstans regering uppgick dessutom importen till Kazakstan av zinkoxid från Kina, som inleddes 2003, till 1,5 ton under det året och till 42 ton under 2004.

(24)

På grundval av dessa undersökningsresultat dras slutsatsen att företaget, och därigenom Kazakstan som helhet, har visat att det finns en rimlig ekonomisk motivering, annan än införandet av den slutgiltiga antidumpningstullen på import av zinkoxid med ursprung i Kina, för det förändrade handelsmönster som avses i skälen 17–20.

C.   AVSLUTANDE

(25)

På grundval av det som sägs ovan bör undersökningen av kringgående avslutas. Den registrering av importen av zinkoxid avsänd från Kazakstan som infördes genom förordningen om inledande bör därför upphöra, och den förordningen bör upphöra att gälla.

(26)

De berörda parterna underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för kommissionens avsikt att avsluta undersökningen och gavs tillfälle att lämna synpunkter. De synpunkter som inkom ändrade inte de slutsatser som beskrivs ovan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den undersökning som kommissionen inledde genom förordning (EG) nr 1289/2005 rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 408/2002 införts beträffande import av vissa zinkoxider med ursprung i Kina genom import av vissa zinkoxider som avsänds från Kazakstan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kazakstan, och rörande registrering av sådan import, avslutas härmed.

Artikel 2

Tullmyndigheterna skall upphöra med den registrering av importen som införts genom artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1289/2005.

Artikel 3

Kommissionens förordning (EG) nr 1289/2005 skall upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EGT L 62, 5.3.2002, s. 7.

(3)  EUT L 232, 18.9.2003, s. 1.

(4)  EUT L 204, 5.8.2005, s. 7.