20.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 316/28


Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU

Žádost podaná zadavatelem

(2019/C 316/11)

Komise dne 8. dubna 2019 obdržela žádost podle článku 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (1). Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti byl 9. duben 2019.

Tato žádost, kterou podala společnost Lietuvos energija UAB, se týká výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny v Litvě. Článek 34 směrnice 2014/25/EU stanoví, že „zakázky, jejichž účelem je umožnit výkon činnosti uvedené v článcích 8 až 14, se neřídí touto směrnicí, pokud členský stát nebo zadavatelé, kteří podali žádost podle článku 35, mohou prokázat, že v členském státě, ve kterém má být činnost vykonávána, je tato činnost přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup; směrnice se nevztahuje ani na soutěže o návrh organizované v dané zeměpisné oblasti v takové oblasti činnosti“. Posouzením přímého vystavení hospodářské soutěži, jež může být uskutečněno v rámci směrnice 2014/25/EU, není dotčeno plnohodnotné uplatňování předpisů o hospodářské soutěži.

Komise má na přijetí rozhodnutí o této žádosti lhůtu 105 pracovních dnů počínaje výše uvedeným pracovním dnem. Lhůta tedy uplyne 13. září 2019.

Podle čl. 35 odst. 5 směrnice 2014/25/EU se nové žádosti, které se týkají stejného odvětví nebo stejné činnosti v Litvě, podané před koncem lhůty, která je stanovena pro tuto žádost, nepovažují za důvod k zahájení nových řízení a vyřizují se v rámci této žádosti.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).