12.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 9/36


Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2012 r. — Phonebook of the World przeciwko OHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Sprawa T-589/11) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny wspólnotowy znak towarowy PAGINE GIALLE - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter odróżniający - Brak charakteru opisowego - Brak oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane - Artykuł 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania - Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009)

2013/C 9/64

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Phonebook of the World (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat A. Bertrand)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. Bullock, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Seat Pagine Gialle SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciel: adwokat F. Jacobacci)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 sierpnia 2011 r. (sprawa R 1541/2010-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Phonebook of the World a Seat Pagine Gialle SpA.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Phonebook of the World zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 32 z 4.2.2012.