12.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 9/36


Vispārējās tiesas 2012. gada 20. novembra spriedums — Phonebook of the World/ITSB — Seat Pagine Gialle (“PAGINE GIALLE”)

(Lieta T-589/11) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas vārdiska preču zīme “PAGINE GIALLE” - Absolūti atteikuma pamatojumi - Atšķirtspēja - Aprakstoša rakstura neesamība - Apzīmējumu vai norāžu, kas kļuvuši ierasti, neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b)-d) apakšpunkts - Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja - Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts)

2013/C 9/64

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Phonebook of the World (Parīze, Francija) (pārstāvis — A. Bertrand, avocat)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — P. Bullock)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Seat Pagine Gialle SpA (Milāna, Itālija) (pārstāvis — F. Jacobacci, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2011. gada 4. augusta lēmumu lietā R 1541/2010-2 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Phonebook of the World un Seat Pagine Gialle SpA

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Phonebook of the World atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 32, 04.02.2012.