12.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 9/36


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.11.2012 — Phonebook of the World v. SMHV — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Asia T-589/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki PAGINE GIALLE - Ehdottomat hylkäysperusteet - Kuvailevuus - Erottamiskyvyn puuttuminen - Kyse ei ole merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavanomaisiksi - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b – d alakohta - Käytön perusteella saavutettu erottamiskyky - Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta)

2013/C 9/64

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Phonebook of the World (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Bertrand)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Bullock)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Seat Pagine Gialle SpA (Milano, Italia) (edustaja: asianajaja F. Jacobacci)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 4.8.2011 antamasta päätöksestä (asia R 1541/2010-2), joka koskee Phonebook of the Worldin ja Seat Pagine Gialle SpA:n välistä mitättömyysmenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Phonebook of the World velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 32, 4.2.2012.