12.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 9/36


Решение на Общия съд от 20 ноември 2012 г. — Phonebook of the World/СХВП — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Дело T-589/11) (1)

(Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността „PAGINE GIALLE“ - Абсолютни основания за отказ - Отличителен характер - Липса на отличителен характер - Липса на знаци или означения, станали обичайни - Член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Отличителен характер, придобит чрез използване - Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009)

2013/C 9/64

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Phonebook of the World (Париж, Франция) (представител: A. Bertrand, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Bullock)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Seat Pagine Gialle SpA (Милано, Италия) (представител: F. Jacobacci, avocat)

Предмет

Жалба за отмяна на решението на втори апелативен състав на СХВП от 4 август 2011 г. (преписка R 1541/2010-2) относно производство за обявяване на недействителност между Phonebook of the World и Seat Pagine Gialle SpA.

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда Phonebook of the World да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 32, 4.2.2012 г.