8.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 303/36


Tožba, vložena 16. junija 2014 – Brugg Kabel in Kabelwerke Brugg proti Komisiji

(Zadeva T-441/14)

2014/C 303/45

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeči stranki: Brugg Kabel AG (Brugg, Švica), Kabelwerke Brugg AG Holding (Brugg) (zastopniki: A. Rinne, A. Boos in M. Lichtenegger, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

v skladu s členom 264, prvi odstavek, PDEU razglasi za nične člena 1, točka 2, in 2(b) ter – v delu, v katerem se nanaša na tožeči stranki – člen 3 sklepa tožene stranke z dne 2. aprila 2014 v zadevi AT.39610 – Power Cables;

podredno, v skladu s členom 261 PDEU in členom 31 Uredbe 1/2003 glede na presojo Splošnega sodišča zmanjša znesek globe, naložene tožečima strankama v členu 2(b) Sklepa tožene stranke z dne 2. aprila 2014 v zadevi AT.39610 – Power Cables;

vsekakor, v skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča naloži toženi stranki, naj nosi njune stroške.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev pravice do obrambe in pravice do poštenega sojenja zaradi zavrnitve vpogleda v spis in zagotovitve zahteve po informacijah in očitkov v angleščini

Tožeči stranki v zvezi s tem med drugim navajata, da bi morala tožena stranka stališča drugih naslovnikov obvestila o nasprotovanju pri vpogledu v spis obravnavati kot dokumente, s katerimi bi lahko dokazala svojo nedolžnost.

Dalje trdita, da je v primerih enotne in trajajoče oziroma enotne in nadaljevane kršitve vpogled v stališča drugih udeležencev pri obvestilu o nasprotovanju procesnopravno nasprotje pripisu kršitve drugim udeležencem.

Poleg tega se zatrjuje, da imata tožeči stranki kot podjetji s sedežem v nemško govorečem kantonu Aargau (Švica) pravico opravljati korespondenco s toženo stranko v nemščini, saj gre pri tem za uradni ali celo delovni jezik tožene stranke.

2.

Drugi tožbeni razlog: nepristojnost tožene stranke za kršitve tretjih držav brez učinka na EGP

Na tem mestu se trdi, da zgolj posplošeno zatrjevanje enotne in trajajoče oziroma enotne in nadaljevane kršitve ne zadošča za utemeljitev pristojnosti tožene stranke za kršitve tretjih držav. Nasprotno, tožena stranka bi morala tudi v takih primerih podrobno preučiti projekte oziroma ravnanja zunaj EGP z vidika njihovih neposrednih, bistvenih in predvidljivih učinkov na EGP.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev domneve nedolžnosti zaradi odloga in razširitve dokaznih meril v okviru enotne in trajajoče oziroma enotne in nadaljevane kršitve

Tožeči stranki trdita, da ni enotnosti kršitev, zlasti kar zadeva zemeljske in podmorske prenosne kable. Navajata, da ne obstaja niti istovetnost blaga in storitev niti podrobnih pravil za izvajanje ter da obstaja le delna istovetnost udeleženih podjetij in fizičnih oseb. Poleg tega naj ne bi bilo komplementarnosti kršitev.

Tožena stranka bi morala zlasti za začetek udeležbe, pa tudi za njeno neprekinjeno trajanje za vsako podjetje predložiti posamične sporočilne in skladne dokaze za kršitev.

Pri zgolj delni neposredni udeležbi pri enotni in trajajoči oziroma enotni in nadaljevani kršitvi bi morala tožena stranka konkretno dokazati, da so podjetja želela pripomoči k dosegi vseh skupnih ciljev in da so vedela oziroma bi lahko razumno predvidela vsa preostala nezakonita ravnanja drugih udeležencev v okviru skupnega načrta. Ker tožena stranka tega ni oziroma ni v celoti uspela dokazati, ne bi smela tožečima strankama naložiti odgovornosti za vsa protikonkurenčna ravnanja.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev dolžnosti preučitve in obrazložitve zaradi napačnega ugotavljanja dejstev in izkrivljanja dokazov

Po mnenju tožečih strank Sklep temelji na številnih domnevah dejanskega stanja, glede katerih naj tožena stranka ne bi predložila sporočilnih in skladnih dokazov. Zlasti v zvezi z domnevnim začetkom udeležbe tožečih strank naj bi tožena stranka izkrivila dokaze, špekulativno sklepala in naj ne bi upoštevala vsaj tako prepričljivih alternativnih razlag.

Dalje, Sklep naj bi bil protisloven, saj je v izreku ugotovljena enotna in nadaljevana kršitev, obrazložena pa je enotna in trajajoča kršitev.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev materialnega prava zaradi napačne uporabe člena 101 PDEU oziroma člena 53 Sporazuma EGP

Tožeča stranka naj bi kršila člen 101 PDEU oziroma člen 53 Sporazuma EGP s tem, da je tožečima strankama prek pravnega instituta enotne in trajajoče oziroma enotne in nadaljevane kršitve pripisala dogovore drugih udeleženih podjetij, glede katerih tožeči stranki nista bili objektivno v položaju, da bi se jih udeležili.

6.

Šesti tožbeni razlog: zloraba pooblastil zaradi napačne odmere globe

Odstopanje od temeljnega načela iz točke 13 smernic za določanje glob pri določitvi referenčnega leta naj bi bilo samovoljno, zlasti ker naj ne bi bilo zadostno obrazloženo.

Dalje, protislovno inv nasprotju s prepovedjo ne bis in idem naj bi bilo to, da se je pri ugotavljanju teže kršitve v okviru odmere osnovnega zneska izhajalo iz enotne in trajajoče oziroma enotne in nadaljevane kršitve, katere teža je bila ocenjena na 15 %, in tudi to, da je bil za udeležbo pri nekaterih delih tega skupnega kartela določen še dodatek v višini 2 %. Tožena stranka bi morala že pri osnovnem znesku upoštevati, da tožeči stranki nista bili odgovorni za ves kartel.

Pri uvrstitvi tožečih strank kot stranskih ali pomožnih udeleženk bi morala tožena stranka izhajati iz dejanske vloge tožečih strank v skupnem kartelu, ne pa iz naključnega in nepomembnega števila dokazov.

Tožeči stranki tudi trdita, da je 5-odstotno znižanje globe prenizko in da ne odraža razlik v pomembnosti med organizatorji kartela in glavnimi udeleženci ter neznatno udeleženima tožečima strankama.