8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/36


Žaloba podaná 16. júna 2014 – Brugg Kabel a Kabelwerke Brugg/Komisia

(Vec T-441/14)

2014/C 303/45

Jazyk konania: nemčina.

Účastníci konania

Žalobkyne: Brugg Kabel AG (Brugg, Švajčiarsko), Kabelwerke Brugg AG Holding (Brugg) (v zastúpení: A. Rinne, A. Boos a M. Lichtenegger, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil v súlade s článkom 264 ods. 1 ZFEÚ článok 1 ods. 2 a článok 2 písm. b), ako aj článok 3 v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň, rozhodnutia žalovanej z 2. apríla 2014 vo veci AT.39.610 – elektrické káble,

subsidiárne na základe svojej voľnej úvahy znížil podľa článku 261 ZFEÚ a článku 31 nariadenia č. 1/2003 výšku pokuty uloženej žalobkyniam v článku 2 písm. b) rozhodnutia žalovanej z 2. apríla 2014 vo veci AT.39.610 – elektrické káble,

v každom prípade zaviazal žalovanú na náhradu trov konania žalobkýň podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne na podporu svojej žaloby uvádzajú šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení práva na obhajobu a práva na spravodlivé súdne konanie na základe toho odmietnutia prístupu k dokumentom a predloženia žiadostí o informácie a oznámenia o výhradách v angličtine

Žalobkyne v tejto súvislosti inter alia tvrdia, že pokiaľ ide o prístup k dokumentom, žalovaná mala preskúmať vyjadrenia ostatných adresátov rozhodnutia, pokiaľ ide o oznámenia o výhradách, ako aj dokumenty, ktoré boli prípadne v prospech žalobkýň.

Okrem toho v prípadoch jediného a opakovaného či nepretržitého porušenia, prístup k dokumentom vyjadrujúcim postoje ostatných adresátov, ktorým je oznámenie o výhradách určené, predstavuje procesnú protiváhu proti tvrdeniam týchto subjektov o dopustení sa porušenia.

Navyše žalobkyne ako podniky, ktoré majú svoje sídlo v nemecky hovoriacom kantóte Aargau (Švajčiarsko), majú právo vykonávať korešpondenciu so žalovanou v nemčine, pretože ide o jeden z jej úradných jazykov, ba navyše jeden z jej pracovných jazykov.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaná mala nedostatok právomoci pokiaľ ide o porušenia v tretích krajinách, ktoré sa netýkajú EHP

V tomto žalobnom dôvode sa uvádza, že len jednostranné tvrdenia o jedinom a opakovanom či nepretržitom porušení nestačia na založenie právomoci žalovanej s ohľadom na porušenia v tretích krajinách. Žalovaná mala namiesto toho detailne preskúmať plány alebo konanie mimo EHP, pokiaľ ide o ich priamy, skutočný a predvídateľný účinok v EHP.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že došlo k porušeniu prezumpcie neviny, keď došlo k presunutiu a rozšíreniu dôkazného bremena v súvislosti s jediným a opakovaným či nepretržitým porušením

Porušenia neboli rovnaké, predovšetkým pokiaľ ide o nadzemné a podmorské káble. Neexistuje totiž žiadna zhoda v tovaroch a poskytovaných službách alebo pracovných postupoch, a existuje len čiastočná zhoda v zapojených podnikoch a fyzických osobách. Navyše medzi porušeniami neexistuje nijaká komplementárnosť.

Pokiaľ ide o začatie účasti podniku na porušení, ale aj o jeho neprerušené konanie, žalovaná mala poskytnúť individuálne, zrozumiteľné a súladné dôkazy vzhľadom na každý podnik.

V prípade len čiastočného a nepriameho zapojenia sa do jediného a opakovaného či nepretržitého porušenia, mala žalovaná konkrétne preukázať, že príslušný podnik sa usiloval o zapojenie sa do dosiahnutia všetkých spoločných cieľov a vedel o protiprávnom konaní ostatných zapojených podnikov podľa spoločného plánu, alebo bol schopný to rozumne predpokladať. Keďže žalovanej sa to úplne alebo čiastočne nepodarilo preukázať, žalobkyne nemali byť v tejto súvislosti považované za zodpovedné za celé protiprávne konanie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti viesť vyšetrovanie a povinnosti odôvodnenia tým, že došlo k nesprávnemu určeniu skutkových okolností a ku skresleniu dôkazov

Podľa žalobkýň sa rozhodnutie zakladá na viacerých hypotézach o skutkovom stave, s ohľadom na ktoré žalovaná nepredložila dostatočné a konzistentné dôkazy. Predovšetkým pokiaľ ide o predpokladaný začiatok účasti žalobkýň na porušení, žalovaná skreslila dôkazy, dospela k záverom, ktoré sú len špekulatívne, a nezobrala do úvahy alternatívne vysvetlenia, hoci boli rovnako prijateľné.

Navyše rozhodnutie je kontradiktórne, pretože vo výrokovej časti sa uvádza jediné a nepretržité porušenie, ale v odôvodnení sa uvádza jediné a opakované porušenie.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení hmotného práva z dôvodu nesprávneho uplatnenia článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP

Žalovaná sa dopustila porušenia článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP tým, že zahrnula žalobkyne do dohôd medzi inými zúčastnenými podnikmi, pokiaľ ide o koncept jediného a opakovaného či nepretržitého porušenia, do ktorého sa žalobkyne nemohli objektívne zapojiť.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení z dôvodu nesprávneho stanovenia pokuty

Odchýlenie sa od základného pravidla stanoveného v bode 13 usmernení k metóde stanovovania pokút, pokiaľ ide o určenie referenčného roka bolo svojvoľné, pretože nebolo dostatočne odôvodnené.

Navyše bolo kontradiktórne a porušovalo zákaz ne bis in idem pri posúdení závažnosti porušenia, pokiaľ ide o stanovenie základnej čiastky, ktorou sa reaguje na jediné a opakované alebo jediné a nepretržité porušenie, ktorého závažnosť bola jednotne navýšená použitím 15 %, a zároveň bolo uložené ďalšie navýšenie pokuty o 2 % vzhľadom na účasť na niektorých prvkoch tohto celosvetového kartelu. Žalovaná mala pri stanovení základnej čiastky prihliadnuť na to, že žalobkyne neboli zodpovedné za celý kartel.

Tým, že žalovaná označila žalobkyne za vedľajších alebo podporných účastníkov kartelu, svoje tvrdenie mala založiť na skutočnej úlohe žalobkýň na celosvetovom karteli, a nie na náhodných a nezmyselných dôkazoch.

Zníženie pokuty vo výške 5 % je veľmi malé a náležite nezobrazuje rozdielny vplyv medzi organizátormi kartelu a hlavnými účastníkmi a veľmi malou účasťou žalobkýň.