8.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 303/36


2014 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Brugg Kabel und Kabelwerke Brugg/Komisija

(Byla T-441/14)

2014/C 303/45

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: Brugg Kabel AG (Brugas, Šveicarija), Kabelwerke Brugg AG Holding (Brugas), atstovaujamos Rechtsanwälte A. Rinne, A. Boos ir M. Lichtenegger

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

Pagal SESV 264 straipsnio 1 dalį panaikinti 2014 m. balandžio 2 d. atsakovės sprendimo byloje AT.39610 – Power Cables 1 straipsnio 2 punktą, 2 straipsnio b punktą ir, kiek tai susiję su ieškovėmis, 3 straipsnį;

papildomai, pagal SESV 261 straipsnį ir Reglamento Nr. 1/2003 31 straipsnį, sumažinti ieškovėms 2014 m. balandžio 2 d. atsakovės sprendimo byloje AT.39610 – Power Cables 2 straipsnio b punkte paskirtų baudų sumas Bendrojo Teismo nuožiūrą;

bet kuriuo atveju, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas remiantis Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalimi.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės į gynybą ir teisės į teisingą procesą pažeidimu, nes buvo atsisakyta leisti susipažinti su bylos medžiaga ir anglų kalba pranešti apie tyrimą ir skundus.

Šiuo klausimu, be kita ko, ieškovės teigia, kad atsakovė turėjo išnagrinėti kitų adresatų argumentus dėl skundų, susijusių su bylos medžiaga, pateikimo tokiu pačiu būdu, kaip ir kitų galimų pateisinančių dokumentų.

Be kita ko teigiama, kad vienodo ir pasikartojančio ar vieno ir tęstinio pažeidimo atveju susipažinimas su kitų dalyvių pastabomis dėl skundų pateikimo yra procedūrinė priemonė ginantis nuo kitų dalyvių kaltinimų dėl pažeidimų.

Šiuo klausimu tvirtinama, kad ieškovės, kaip įmonės, kurių registruotos buveinės yra Aargau kantone (Šveicarija), kuriame kalbama vokiečių kalba, turi teisę su atsakove susirašinėti vokiečių kalba, nes ši kalba yra atsakovės oficiali kalba ir net darbo kalba.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su atsakovės kompetencijos nebuvimu dėl trečiųjų valstybių padarytų pažeidimų, neturinčių įtakos EEE.

Šiuo klausimu teigiama, kad vien vienodo ir pasikartojančio ar vieno ir tęstinio pažeidimo konstatavimo nepakanka tam, kad būtų nustatyta atsakovės kompetencija trečiųjų valstybių padarytų pažeidimų srityje. Atvirkščiai, net tokiu atveju atsakovė turėtų detaliai išnagrinėti projektų ir/ar veiksmų už EEE ribų tiesioginį, esminį ir numatomą poveikį EEE.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su nekaltumo prezumpcijos pažeidimu perkeliant ir išplečiant įrodinėjimo naštą, susijusią su vienodu ir pasikartojančiu ar vienu ir tęstiniu pažeidimu.

Pažeidimai nėra tokie patys, ypač kiek tai susiję su antžeminiais ir jūriniais kabeliais. Iš tiesų, nei produktai, nei paslaugos, nei darbo metodai nėra vienodi, iš dalies vienodos tik dalyvaujančios įmonės ir fiziniai asmenys. Be to, pažeidimai nepapildo vienas kito.

Kiekvienai dalyvaujančiai įmonei dalyvavimo pradžioje ir jos nepertraukiamoje eigoje atsakovė turėjo pateikti individualius, prasmingus ir nuoseklius įrodymus.

Vien tiesioginio dalinio dalyvavimo vienodo ir pasikartojančio ar vieno ir tęstinio pažeidimo atveju atsakovė turi konkrečiai nustatyti, kad dalyvavusi įmonė norėjo padėti pasiekti bendrus tikslus ir bendrai žinojo apie visus kitų dalyvių neteisėtus veiksmus ir/arba juos pagrįstai galėjo numatyti. Kadangi atsakovė negalėjo pateikti šio įrodymo ar negalėjo jo pateikti išsamiai, ji negalėjo ieškovių laikyti atsakingomis už visus neteisėtus veiksmus.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tyrimo atlikimo ir motyvavimo pareigos pažeidimu netiksliai konstatavus aplinkybes ir klastojus įrodymus.

Ieškovių teigimu sprendimas pagrįstas keliomis faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių atsakovė nepateikė prasmingų ir nuoseklių įrodymų. Konkrečiai kalbant dėl tariamo ieškovių dalyvavimo pradžios atsakovė suklastojo įrodymus, padarė spekuliacines išvadas ir nesvarstė alternatyvių, vienodai tikėtinų, paaiškinimų.

Be to, sprendimas yra prieštaringas, nes jo rezoliucinėje dalyje teigiama, kad nustatytas vienas ir tęstinis pažeidimas, tačiau motyvai pateikiami dėl vienodo ir pasikartojančio pažeidimo.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su materialinės teisės pažeidimu, nes buvo neteisingai taikytas SESV 101 straipsnis ir EEE susitarimo 53 straipsnis.

Atsakovė pažeidė SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį, nes priskyrė ieškoves prie kitų vienodo ir pasikartojančio ar vieno ir tęstinio pažeidimo, kuriame ieškovės objektyviai negalėjo dalyvauti, dalyvių.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su vertinimo klaida neteisingai apskaičiavus baudą.

Nukrypstama nuo pagrindinės taisyklės, nustatytos Baudų apskaičiavimo gairių 13 straipsnyje, kadangi referenciniai metai nustatyti savavališkai, nes nepakankamai pagrįstai.

Be to, yra dviprasmiška ir pažeidžiamas ne bis in idem draudimas, kai apskaičiuojant bazinę sumą, priskirtiną vienodam ir pasikartojančiam ar vienam ir tęstiniam pažeidimui, vertinant pažeidimo sunkumą jis įvertinamas kaip įprasta 15 % ir tuo pačiu metu paskiriama kita 2 % bauda už dalyvavimą kai kuriose šio bendro kartelio srityse. Atsakovė, apskaičiuodama bazinę sumą, turėjo atsižvelgti į faktą, kad ieškovės neatsako už visa kartelį.

Priskirdama ieškoves prie šalutinių ar papildomų dalyvių atsakovė turėjo pagrįsti savo reikalavimus realiu ieškovių vaidmeniu visame kartelyje, o ne atsitiktinių ir beprasmių įrodymų kiekiu.

Baudos sumažinimas 5 % yra per mažas ir nepakankamai atspindi kartelio organizatorių ir pagrindinių dalyvių bei labai nereikšmingų dalyvių skirtingą įtaką.