8.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 303/36


Tužba podnesena 16. lipnja 2014. – Brugg Kabel i Kabelwerke Brugg protiv Komisije

(Predmet T-441/14)

2014/C 303/45

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelji: Brugg Kabel AG (Brugg, Švicarska), Kabelwerke Brugg AG Holding (Brugg) (zastupnici A. Rinne, A. Boos i M. Lichtenegger, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

na temelju članka 264. stavka 1. UFEU-a poništi članak 1. stavak 2., članak 2. točku (b) i – u mjeri u kojoj se odnosi na tužitelje – članak 3. Odluke tuženika od 2. travnja 2014. u predmetu AT.39610 – Power Cables;

podredno, na temelju članka 261. UFEU-a i članka 31. Uredbe 1/2003, sukladno svojoj procjeni, snizi iznos novčane kazne određene tužiteljima u članku 2. točki (b) Odluke tuženika od 2. travnja 2014. u predmetu AT.39610 – Power Cables;

u svakom slučaju, na temelju članka 87. stavka 2. Poslovnika Općeg suda, naloži tuženiku snošenje troškova tužitelja.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi tužitelj navodi šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog: povreda prava na obranu i prava na pravično suđenje zbog odbijanja uvida u spis i dostave zahtjeva za podacima i prigovora na engleskom

U vezi s tim tužitelji između ostalog tvrde da je tuženik sa stajalištima drugih adresata o priopćenim prigovorima glede uvida u spis trebao postupati na isti način kao i s drugim dokumentima kojima se može dokazati nedužnost.

Tužitelji nadalje tvrde da je, kada je riječ o jednoobraznoj i trajnoj i/ili jedinstvenoj i nastavljenoj povredi, uvid u stajališta drugih sudionika o priopćenim prigovorima postupovna suprotnost pripisivanju povrede drugim sudionicima.

Osim toga se tvrdi da tužitelji kao poduzeća sa sjedištem u Kantonu Aargau (Švicarska) koji se nalazi u njemačkom govornom području imaju pravo s tuženikom komunicirati na njemačkom jeziku s obzirom da je riječ o službenom odn. čak i radnom jeziku tuženika.

2.

Drugi tužbeni razlog: nenadležnost tuženika za povrede koje su počinile treće države bez učinka na EGP

U tom smislu se tvrdi da tek uopćena tvrdnja o jednoobraznoj i trajnoj i/ili jedinstvenoj i nastavljenoj povredi nije dovoljna za uspostavu nadležnosti tuženika za povrede koje su počinile treće države. Naprotiv, tuženik bi i u takvim slučajevima trebao podrobno proučiti projekte i/ili ponašanja izvan EGP-a u odnosu na njihove izravne, bitne i predvidljive učinke na EGP.

3.

Treći tužbeni razlog: povreda presumpcije nevinosti zbog pomicanja i širenja dokaznih standarda u okviru jednoobrazne i trajne i/ili jedinstvene i nastavljene povrede

Povrede nisu jednoobrazne osobito kada je riječ o zemaljskim i podmorskim kabelima. Naime, ne postoji niti istovjetnost proizvoda i usluga niti istovjetnost podrobnih pravila za provedbu te postoji jedino djelomična istovjetnost poduzeća sudionika i fizičkih osoba. Osim toga, povrede nisu komplementarne.

Tuženik je osobito na početku sudjelovanja, ali i tijekom njegovog neprekinutog trajanja, za svako pojedinačno poduzeće trebao podnijeti informativne i usuglašene dokaze o povredi.

Pri tek djelomičnom izravnom sudjelovanju u jednoobraznoj i trajnoj i/ili jedinstvenoj i nastavljenoj povredi tuženik mora konkretno dokazati da je predmetno poduzeće željelo pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva te da je znalo za sva druga protupravna ponašanja drugih sudionika u okviru zajedničkog plana i/ili ih je moglo razumno predvidjeti. S obzirom da tuženik to nije uopće i/ili nije u cijelosti dokazao, on nije mogao smatrati tužitelje odgovornima za sva protutržišna ponašanja.

4.

Četvrti tužbeni razlog: povreda obveze istrage i obveze obrazloženja zbog pogrešno utvrđivanja činjenica i iskrivljavanja dokaza

Prema mišljenju tužitelja, odluka se temelji na brojnim pretpostavkama o činjeničnom stanju u odnosu na koje tuženik nije podnio informativne i usuglašene dokaze. Osobito kada je riječ o pretpostavljenom početku sudjelovanja tužitelja, tuženik je krivotvorio dokazna sredstva, izvlačio špekulativne zaključke i nije uzeo u obzir barem jednako toliko uvjerljiva alternativna objašnjenja.

Nadalje, odluka je proturječna s obzirom da je u izreci utvrđena jedinstvena i nastavljena povreda, a obrazlaže se jednoobrazna i trajna povreda.

5.

Peti tužbeni razlog: povreda materijalnih prava zbog pogrešne primjene članka 101. UFEU-a odn. članka 53. Sporazuma o EGP-u

Tuženik je povrijedio članak 101. UFEU-a odn. članak 53. Sporazuma o EGP-u s obzirom da je tužiteljima kroz pravni institut jednoobrazne i trajne i/ili jedinstvene i nastavljene povrede pripisao sporazume drugih poduzeća sudionika u kojima tužitelji objektivno nisu mogli sudjelovati.

6.

Šesti tužbeni razlog: zlouporaba ovlasti zbog pogrešnog izračuna novčane kazne

Odstupanje od temeljnog načela iz točke 13. Smjernica o metodi za utvrđivanje kazni prilikom određivanja referente godine je arbitrarno osobito zato što nije dovoljno obrazloženo.

Nadalje, proturječno je i u suprotnosti sa zabranom ne bis in idem prilikom utvrđivanja težine povrede u okviru određivanja osnovnog iznosa uzimati u obzir jednoobraznu i trajnu i/ili jedinstvenu i nastavljenu povredu čija je težina jedinstveno utvrđena na 15 %, a istodobno utvrditi dodatno povećanje od 2 % za sudjelovanje u određenim dijelovima tog zajedničkog kartela. Tuženik je već prilikom određivanja osnovnog iznosa morao uzeti u obzir činjenicu da tužitelji nisu bili odgovorni za cijeli kartel.

Kad je tužitelje klasificirao kao sporedne ili pomoćne sudionike tuženik je mogao uzeti u obzir stvarnu ulogu tužitelja u zajedničkom kartelu, a ne slučajan i nevažan broj dokaznih sredstava.

Tužitelji također tvrde da je 5-postotno sniženje novčane kazne prenisko i da dovoljno ne odražava razliku u važnosti između organizatora kartela i glavnih sudionika u odnosu tužitelje koji u kartelu tek neznatno sudjeluju.