22.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 214/15


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5288 – GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 214/08)

1.

Komisija je 13. avgusta 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji GMR Infrastructure Ltd (Malta), ki je pod nadzorom podjetja GMR Holdings Private Ltd in pripada skupini GMR („GMR“, Indija), ter Ontario Teachers' Pension Plan Board („OTPPB“, Kanada) z nakupom delnic pridobita skupni nadzor nad podjetjem InterGen N.V. („InterGen“, Nizozemska) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za GMR: skupina podjetij, dejavnih na področju letališke, energetske, avtocestne in mestne infrastrukture,

za OTPPB: naložbe sredstev iz pokojninskih skladov,

za InterGen: dejavno na področju razvoja in vodenja obratov za proizvodnjo energije.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5288 – GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.