22.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 214/15


Predbežné oznámenie o koncentrácii

[Vec COMP/M.5288 – GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen]

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 214/08)

1.

Komisii bolo dňa 13. augusta 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik GMR Infrastructure Ltd (Malta), kontrolovaný podnikom GMR Holdings Private Ltd a patriaci do skupiny GMR („GMR“, India) a podnik Ontario Teachers' Pension Plan Board („OTPPB“, Kanada) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom InterGen N.V. („InterGen“, Holandsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

GMR: skupina podnikov zameraná na letiskovú, energetickú, diaľničnú a mestskú infraštruktúru,

OTPPB: podnik zodpovedný za investície peňažných prostriedkov v dôchodkových fondoch,

InterGen: podnik zameraný na vývoj a prevádzku zariadení na výrobu elektrickej energie.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5288 – GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.