22.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 214/15


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5288 — GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 214/08)

1.

2008 m. rugpjūčio 13 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „GMR Infrastructure Limited (Malta) Ltd.“, kontroliuojama „GMR Holdings Private Ltd“ ir priklausanti „GMR group“ (toliau — GMR, Indija), ir „Ontario Teachers` Pension Plan Board“ (toliau — OTPPB, Kanada) pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „InterGen N.V.“ (toliau — „InterGen“, Nyderlandai) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

GMR: įmonių grupė, veikianti oro uostų, energetikos, greitkelių ir miesto infrastruktūros srityje;

OTPPB: atsakinga už pensijų fondo turto investicijas;

„InterGen“: veikia elektros gamybos įrenginių kūrimo ir valdymo srityje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas Komisijai galima siųsti faksu (numeriais (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5288 — GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/Intergen adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.