22.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 214/15


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5288 – GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 214/08)

1.

2008. augusztus 13-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a GMR Holdings Private Ltd irányítása alá és a GMR (a továbbiakban: GMR, India) csoporthoz tartozó GMR Infrastructure Ltd (Málta) és az Ontario Teachers' Pension Plan Board (a továbbiakban: OTPPB, Kanada) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a InterGen NV (a továbbiakban: InterGen, Hollandia) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a GMR esetében: repülőtereken, az energiaágazatban, autópályák és a városi infrastruktúra terén tevékeny vállalatcsoport,

az OTPPB esetében: nyugdíjalapok vagyonának befektetése,

az InterGen esetében: villamosenergiát termelő létesítmények fejlesztése és üzemeltetése.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5288 – GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44), vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.