22.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 214/15


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.5288 — GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 214/08)

1.

13. augustil 2008 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja GMR Infrastructure Ltd (Malta), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal GMR Holdings Private Ltd ja mis kuulub kontserni GMR group (edaspidi „GMR”, India), ja ettevõtja Ontario Teachers' Pension Plan Board (edaspidi „OTPPB”, Kanada) omandavad nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ühiskontrolli ettevõtja InterGen NV (edaspidi „InterGen”, Madalmaad) üle aktsiate ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

GMR: kontsern, mille tegevusaladeks on lennujaamad, energeetika, maanteed ja linnade infrastruktuur;

OTPPB: pensionifondi varade investeerimine;

InterGen: elektritootmisrajatiste väljatöötamine ja käitamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkused võib komisjonile saata faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5288 — GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.