22.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 214/15


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5288 — GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 214/08)

1.

Den 13. august 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved GMR Infrastructure Ltd (Malta), der kontrolleres af GMR Holdings Private Ltd og tilhører GMR group (»GMR«, Indien) og Ontario Teachers' Pension Plan Board (»OTPPB«, Canada), gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over InterGen NV (»InterGen«, Nederlandene), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

GMR: Koncern, der er aktiv inden for lufthavne, energi, motorveje og byinfrastruktur

OTPPB: Ansvarlig for investering af pensionsfondsmidler

InterGen: Aktiv inden for udvikling og drift af elproduktionsanlæg.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5288 — GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.