22.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 214/15


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5288 – GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/Intergen)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 214/08)

1.

Komise obdržela dne 13. srpna 2008 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik GMR Infrastructure Ltd (Malta), kontrolovaný podnikem GMR Holdings Private Ltd a patřící do skupiny GMR („GMR“, Indie), a dále podnik Ontario Teachers' Pension Plan Board („OTPPB“, Kanada) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem InterGen N.V. („InterGen“, Nizozemsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku GMR: skupina společností činná v oblasti letištní, energetické, dálniční a městské infrastruktury,

podniku OTPPB: odpovědný za investice aktiv penzijního fondu,

podniku InterGen: činný v oblasti vývoje a provozu zařízení na výrobu elektrické energie.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5288 – GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/Intergen na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.