25.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 272/23


Förstainstansrättens dom av den 10 september 2008 – Boston Scientific mot harmoniseringsbyrån – Terumo (CAPIO)

(Mål T-325/06) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CAPIO - Det äldre nationella ordmärket CAPIOX - Relativt registreringshinder - Verkligt bruk av varumärket - Artikel 43.1 och 43.2 i förordning (EG) nr 40/94 - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

(2008/C 272/43)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Boston Scientific Ltd (Hastings, Barbados) (ombud: advokaterna P. Rath och W. Festl-Wietek)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Japan) (ombud: advokaten C. Bercial Arias)

Saken

Talan väckt mot det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 14 september 2006 (ärende R 61/2006-2) angående ett invändningsförfarande mellan Terumo Kabushiki Kaisha och Boston Scientific Ltd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Boston Scientific Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 326, 30.12.2006.