25.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 272/23


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. septembra 2008 – Boston Scientific/ÚHVT – Terumo (CAPIO)

(Vec T-325/06) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CAPIO - Skoršia národná ochranná známka CAPIOX - Relatívny dôvod zamietnutia - Riadne používanie ochrannej známky - Článok 43 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 40/94 - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94“)

(2008/C 272/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Boston Scientific Ltd (Hastings, Barbados) (v zastúpení: P. Rath a W. Festl-Wietek, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokio, Japonsko) (v zastúpení: C. Bercial Arias, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. septembra 2006 (vec R 61/2006-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Terumo Kabushiki Kaisha a Boston Scientific Ltd

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Boston Scientific Ltd je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006.